Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Regulamin

Spis treści

 1. Tożsamość prawna BullionVault
 2. Przyjęcie zasad niniejszego Regulaminu i wersje obowiązujące
 3. Istota naszej relacji handlowo-usługowej
 4. Twoje dane
 5. Bezpieczeństwo
 6. Specjalne środki ochrony Twojego konta
 7. Twoje pieniądze
 8. Twoje złoto i srebro
 9. Realizacja Twoich zleceń
 10. Rozwiązanie umowy
 11. Ostrzeżenia o ryzyku
 12. W razie śmierci lub utraty zdolności prawnej
 13. API i roboty transakcyjne
 14. Program afiliacyjny
 15. Odsprzedaż serwisu BullionVault
 16. Powiadomienia o cenie złota i srebra
 17. Taryfa
 18. Dostępność systemu i awarie
 19. Zewnętrzna regulacja BullionVault
 20. Korygowanie błędów
 21. Wyjątki i ograniczenia odpowiedzialności
 22. Zobowiązania podatkowe
 23. Siła wyższa
 24. Język
 25. Jurysdykcja

Tożsamość prawna BullionVault

BullionVault jest usługą i znakiem handlowym spółki ""Galmarley Limited" oraz jej spółek zależnych: "BullionVault Clients Limited" oraz "BullionVault Limited" .Galmarley Limited jest spółką zarejstrowaną w Anglii i Walii pod numerem 4943684, BullionVault Clients Limited pod numerem 8672704, a BullionVault Limited pod numerem 07400400.

W niniejszym regulaminie, gdziekolwiek kontekst wymaga określenia tożsamości prawnej, BullionVault oznacza Galmarley Limited, z wyjątkiem miejsc, gdzie występujr nazwa danej spółki zależnej.

Przyjęcie zasad niniejszego Regulaminu i wersja obowiązująca

Rejestrując się online w celu otwarcia konta w BullionVault, stajesz się nowym klientem BullionVault; czyniąc to wyrażasz zgodę na warunki niniejszego Regulaminu jako definiującego całokształt relacji handlowo-usługowej między BullionVault a Tobą.

Niniejszy tekst Regulaminu BullionVault obowiązuje od 18 grudnia 2017 roku. Informacja o obecnym brzmieniu postanowień Regulaminu została opublikowana XXXXXXXX.

Bullionvault ma prawo wprowadzić od czasu do czasu zmiany w warunkach swojegu Regulaminu, z poszanowaniem trzydziestodniowego okresu uprzedzenia klientów o zmianach. Zmienione warunki Regulaminu muszą być opublikowane na stronie internetowej BullionVault, a na adres email podany przez Ciebie jako podstawowy środek komunikacji między nami wysłane być musi powiadomienie o tej zmianie.

W ciągu tych trzydziestu dni masz prawo do rezygnacji z naszych usług na zasadach poprzednio obowiązującego Regulaminu.Możesz jej dokonać, sprzedając swój metal, wypłacając pieniądze uzyskane ze sprzedaży oraz zamknięcie swojego konta BullionVault w zgodzie z postanowieniami obowiązującego do tej pory Regulaminu.Jeśli nie rozwiążesz naszej relacji w ten sposób, po upływie 30 dni oznaczać to będzie akceptację warunków i postanowień nowego Regulaminu.

Nowi Klienci otwierający konta w okresie tych trzydziestu dni akceptują warunki Regulaminu ważnego w momencie otwierania konta, jednakże przyjmują do wiadomości, że gdy okres wspomnianych trzydziestu dni dobiegnie końca, ważność uzyska niniejsze, nowe brzmienie Regulaminu.

Przedmiot naszej relacji handlowo-usługowej

Zdecydowałeś się zostać użytkownikiem BullionVault w celu korzystania z oferowanych przez serwis warunków handlu oraz przechowywania złota, srebra i platyny. Tym, czego oczekujesz, jest skuteczny i wysoce zautomatyzowany serwis oferujący niskie stawki prowizji od kupna i sprzedaży oraz niskie stawki opłat za przechowywanie kruszcu.

Aby spełnić Twoje oczekiwania, BullionVault oferuje zaprojektowane na wysokim poziomie automatyzacji usługi świadczone za pośrednictwem Internetu i oczekuje uzyskiwać z tego tytułu prowizje i opłaty za przechowywanie kruszcu.

Twoje dane

By świadczyć swoje usługi, BullionVault potrzebuje przechowywać na swoich komputerach pewne informacje na Twój temat, na co Ty wyrażasz zgodę.

BullionVault zobowiązuje się nie udostępniać Twoich danych stronom trzecim, z wyjątkiem (i) zakresu koniecznego do założenia Twojego konta i jego administrowania, (ii) utrzymywać ogólną komunikację między BullionVault a Tobą oraz (iii) w sytuacjach, kiedy jest to wymagane przez prawo.

Polityka prywatności

W celu wykonywania swoich usług, BullionVault musi przechowywać dane o Tobie oraz osobach trzecich związanych z kontem BullionVault (w tym, lecz nie wyłącznie o właścicielach faktycznych lub pełnomocnikach zarządzających kontem BullionVault w Twoim imieniu). Zgodnie z niniejszym regulaminem wyrażasz zgodę na przechowywanie danych przez BullionVault.

Jeżeli jakiekolwiek informacje osobiste, lub inne informacje wrażliwe lub szczególnie chronione związane z Tobą lub osobami trzecimi zostają udostępnione firmie BullionVault, potwierdzasz, że osoby te wyraziły zgodę na przedstawienie oraz udostępnienie tychże informacji w celach użytkowania oraz utrzymania konta BullionVault. BullionVault zobowiązuje się do tego, aby nikomu nie udostępniać żadnych informacji o Tobie lub osobach trzecich powiązanych z kontem BullionVault za wyjątkiem sytuacji w których udostępnienie danych: (i) jest konieczne do otwarcia oraz zarzączania kontem BullionVault (ii) jest konieczne do zlecania wpłat oraz wypłat: do i z konta BullionVault (iii) jest konieczne w celach komunikacyjnych (iv) lub jest konieczne w celu przestrzegania przepisów oraz regulacji prawnych.

BullionVault nie wykorzystuje Twoich danych osobistych w celu podejmowania decyzji, które miałyby wpływ na cenę i wagę kupowanego, sprzedawanego lub przechowywanego kruszcu.

Informacje o Tobie będą przechowywane przez BullionVault prze okres co najmniej 5 lat - ale nie dłużej niż 10 lat - od zamknięcia Twojego konta BullionVault. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.

Z naszym inspektorem ds. ochrony danych (J. Prytula) można się skontaktować zgodnie z instrukcjami na stronie Kontakt.

The Information Commissioner's Office (ICO) jest niezależną organizacją ds. polityki prywatności oraz ochrony danych na terenie Zjednoczonego Królestwa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej ICO: https://ico.org.uk/for-the-public/

Stosowanie ciasteczek (cookies)

BullionVault stosuje cookies czyli "ciasteczka". Używając naszej strony i jej aplikacji, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek w zgodzie z naszymi Zasadami stosowania ciasteczek (cookies).

Identyfikacja źródła Twoich pieniędzy

Upoważniasz BullionVault do zarejestrowania Twoich danych bankowych oraz do sprawdzenia i porównania zgodności danych przychodzących wraz z Twoimi przelewami z dokumentami przedstawionymi przez Ciebie w toku weryfikacji Twojej tożsamości.

Identyfikacja Ciebie jako klienta

Zobowiązujesz się do przedstawienia nam dokumentów potrzebnych do identyfikacji Twojej tożsamości -- oraz tożsamości odpowiednich osób trzecich -- w ciągu dwóch tygodni od zasilenia konta pierwszym depozytem walutowym, zgodnie z procedurami weryfikacji tożsamości wymaganymi przez BullionVault. Upoważniasz tym samym BullionVault do określenia, co jest potrzebne, by dokonać tej weryfikacji.

Zobowiązujesz się dostarczyć dokumenty oraz informacje wymagane zgodnie z niniejszym regulaminem, przepisami prawnymi oraz regulacjami przeciwko praniu brundych pieniędzy -- między innymi dokument potwierdzający Twoją tożsamość oraz aktualny adres zamieszkania.

Przyjmujesz do wiadomości, że gdziekolwiek własność lub użytkowanie konta dzielone są pomiędzy kilka osób, będziesz musiał przedstawić dodatkowe dokumenty tożsamości pozostałych współwłaścicieli konta. Jeżeli konto BullionVault należy do firmy, funduszu lub podobnego podmiotu prawnego, wymagane będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów (np. dokumentu potwierdzającego rejestrację firmy, funduszu, dokumenty tożsamości udziałowców, itp.).

Jeżeli nadzorujesz konto BullionVault dla kogoś i działasz w jego imieniu (np. w imieniu właściciela rzeczywistego), wymagane będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających, że właściciel zgodnie z prawem upoważnia Cię do zajmowania się kontem BullionVault.

W okresie, kiedy Twoje konto BullionVault pozostaje aktywne, zgadasz się -- na życzenie BullionVault -- przedstawić dodatkowe dokumenty oraz informacje o Tobie lub podmiotach związanych z kontem, w celu umożliwienia BullionVault ewidencji użytkowników zgodnie z wymogami prawnymi Zjednoczonego Królestwa.

Zobowiązujesz się dostarczyć jasny i czytelny dowód jednego konta bankowego, z którego przychodzą Twoje depozyty i na które Twoje pieniądze mają być w przyszłości zwracane. Dowodem takim są informacje, które zwykle znajdują się na wyciągu z rachunku bankowego; chodzi o następujące dane:

 • Kraj, w którym siedzibę ma Twój bank
 • Nazwa Twojego banku oraz logo
 • Nazwa oddziału i jego adres
 • Kod oddziału (transit code, sort code lub routing code)
 • Nazwę/nazwisko posiadacza (posiadaczy) rachunku
 • Numer konta
 • Adres zamieszkania
...a dla kont w bankach poza Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi:
 • Kod SWIFT BIC Twojego banku
 • Nr IBAN Twojego konta (międzynarodowy format numeru konta)

Przyjmujesz do wiadomości, że Twoje dokumenty powinny być sporządzone po angielsku lub w którymś z pozostałych języków, w których BullionVault obsługuje klientów. Gdyby tak nie było, zobowiązujesz się na własny koszt dostarczyć ich uwierzytelnione tłumaczenia.

Łączenie konta z kontem bankowym

Przez zestawienie dostarczonych przez Ciebie danych z danymi przekazanymi nam wraz z Twoim przelewem przez Twój bank, ustanowimy stałe połączenie ("link") Twojego konta w BullionVault z Twoim kontem bankowym, o czym zostaniesz poinformowany pocztą elektroniczną. Zobowiązujesz się sprawdzić, czy wszystkie dane bankowe zostały wprowadzone poprawnie i niezwłocznie poinformować BullionVault, jeżeli znajdują się w nich błędy.

BullionVault zawsze przedstawi Ci aktualne dane Twojego połączonego konta bankowego w momencie, kiedy będziesz składać polecenie wypłaty środków - co odbywa się po Twoim zalogowaniu do konta na stronie BullionVault. Akceptując te dane, potwierdzasz, że wydajesz BullionVault polecenie przelania Twoich środków właśnie na to konto bankowe. BullionVault nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z zatwierdzenia przez Ciebie niewłaściwych danych bankowych.

BullionVault uznaje za właściciela konta BullionVault podmiot prawny, który jest właścicielem rachunku bankowego połączonego z kontem BullionVault.

Zmiana połączonego konta bankowego

W normalnych okolicznościach Twoje konto w BullionVault będzie na stałe połączone z jednym i tym samym kontem bankowym. "Link" ów może jednak być zmieniony, np. w razie, gdyby Twój bank upadł, czy też z innych powodów.

Twoja formalna prośba o zastąpienie połączonego konta bankowego innym, aby być zaakceptowana, musi zostać przesłana w trakcie zalogowanej sesji poprzez stronę BullionVault.

Pragnąc zastąpić połączone konto bankowe innym kontem bankowym, akceptujesz konieczność potwierdzenia przez Twój nowy bank lub inną wykwalifikowaną osobę (z którą będziemy mogli się kontaktować) odpowiednich informacji, o które poprosimy, kiedy się z nami skontaktujesz w sprawie zmiany konta.

Zwracając się o zmianę "linku bankowego" - zastąpienie połączonego rachunku bankowego innym - akceptujesz warunek, że nowy rachunek bankowy będzie prowadzony pod dokładnie tym samym nazwiskiem (ew. nazwiskami lub nazwą), co poprzedni rachunek bankowy.

W przypadku zmiany nazwiska, będziesz musiał(a) poddać swoje konto ponownej walidacji, zmieniając najpierw nazwisko, pod jakim utrzymywane jest pierwotnie połączone konto bankowe. Przyjmujesz do wiadomości, że BullionVault nie zaakceptuje jednoczesnej zmiany nazwiska i rachunku bankowego.

BullionVault zobowiązuje się poinformować Cię o dokonaniu zmiany połączonego konta bankowego drogą poczty elektronicznej, na zarejestrowany w Twoim koncie adres email.

Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli BullionVault postępuje w zgodzie z powyższymi procedurami, zastosowało odpowiedni stopień czujności i staranności wymaganych na okoliczność takich zmian. Niedopełnienie przez BullionVault obowiązku postępowania zgodnie z powyższymi procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi kotroli zmian w połączonym koncie bankowym, które by skutkowało Twoją stratą, strata taka stanowi finansową odpowiedzialność BullionVault, w sposób określony postanowieniami tego Regulaminu.

Przyjmujesz do wiadomości, że BullionVault ma prawo obciążyć Cię za przeprowadzenie tej procedury opłatą administracyjną zgodnie z opublikowaną na stronie internetowej serwisu taryfą.

Gdyby z jakiegokolwiek powodu nie dało się dopełnić tych procedur, a Twoje dotychczasowe konto bankowe było już - również z jakiegokolwiek powodu - zamknięte, wówczas BullionVault jest uprawnione do przeprowadzenia odpowiedniej procedury prawnej lub/oraz uzyskania dla tej operacji ubezpieczenia na wypadek, gdyby nastąpiło przy jej okazji oszustwo - na Twój koszt. W takich okolicznościach BullionVault ma również prawo do obciążenia Cię za wynikającą z tego pracę administracyjną według opublikowanej na stronie taryfy opłat.

Niewywiązanie się z obowiązku weryfikacji konta

Przyjmujesz do wiadomości, że BullionVault odmówi wypłacenia środków z konta, obowiązek weryfikacji którego (tzw. proces walidacji konta) nie został dopełniony.

Przyjmujesz do wiadomości, że przedłużające się niewywiązywanie się z obowiązku walidacji konta, pomimo otrzymania kilku ponagleń, może poskutkować opłatą za niedopłenienie obowiązku walidacji zgodnie z naszą taryfą opłat. Brak walidacji konta może też prowadzić do zawieszenia lub nawet zamknięcia konta BullionVault.

BullionVault zobowiązuje się nie naliczać takiej opłaty, jeśli jest jasne, że podejmujesz szczere działania mające na celu dokonanie walidacji, ale jej skompletowanie utrudnione jest przez czynniki znajdujące się poza Twoją kontrolą.

Przyjmujesz również do wiadomości, że długotrwałe nieprzeprowadzanie walidacji, jeśli okoliczności tego faktu budzą podejrzenia, może poskutkować poinformowaniem przez nas o Twoim niezweryfikowanym depozycie organów państwa zajmujących się ściganiem i zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy - bez informowania o tym Ciebie.

Niniejszym zwalniasz BullionVault z odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, który wynikłyby z niedopełnienia przez Ciebie obowiązku walidacji konta w wymaganym terminie.

Dane kontaktowe

BullionVault przechowuje Twoje dane kontaktowe, przede wszystkim Twój adres email, adres zamieszkanie oraz opcjonalnie:

 • numer telefonu komórkowego
 • numer telefonu stacjonarnego

Zobowiązujesz się utrzymywać swoje poprawne dane kontaktowe, oraz adres, w stanie aktualnie zgodnym ze stanem faktycznym. Możesz je na bieżąco aktualizować poprzez stronę BullionVault. BullionVault ma prawo polegać całkowicie na dostarczonych przez Ciebie danych kontaktowych.

BullionVault ma obowiązek informować Cię o każdej zmianie w Twoich danych kontaktowych na zarejestrowany adres email, jak również obowiązek informowania Cię o zmianach samego adresu email na obydwa z nich: poprzedni i wprowadzony po zmianie.

Przyjmujesz do wiadomości, że niedopełnienie Twojego obowiązku aktualizowania i utrzymywania w porządku Twoich danych kontaktowych obniża skuteczność opierających się na nich środków bezpieczeństwa Twojego konta w BullionVault.Przyjmujesz tym samym do wiadomości, że odpowiedzialność za ewentualne koszty wynikłe z niepodania przez Ciebie prawidłowych, aktualnych danych kontaktowych, spada na Ciebie.

Jakie szczegóły Twojej aktywności są publicznie dostępne?

Mając na celu przejrzystość i zdrową praktykę rynkową na platformie wymiany, pewne informacje czynimy dostępnymi dla innych użytkowników:

 • Umieszczając na Platformie Wymiany swoje zlecenie z określonym limitem ceny, powodujesz, że oferta pojawia się na elektronicznej tablicy, na której ogłaszane są aktualne oferty i ceny w BullionVault. Na stronie publikowane są najlepsze pod względem ceny oferty i ich rozmiary. W ten sposób informacja ta staje się publicznie dostępna dla innych użytkowników, ale w oderwaniu od jakichkolwiek danych pozwalających łączyć to z Twoją osobą.
 • Pasek informacyjny na naszej stronie podaje rozmiary i ceny wyegzekwowanych ofert kupna i sprzedaży, które właśnie zostały zrealizowane. W ten sposób realizowane przez Ciebie transakcje są widoczne dla innych uczestników, ale inne osoby w żaden sposób nie mogą powiązać tych liczb z Twoimi danymi osobowymi.
 • Listy sztab znajdujących się w skarbcach są sporządzane przez menadżerów skarbców i są uzgodnione ze stanem posiadania klientów BullionVault w danym skarbcu. Uzgodnienie stanu rachunków jest publikowane, ale identyfikuje Cię jedynie poprzez Twój pseudonim, który ma charakter poufny, jest niepowtarzalny i powinien być znany tylko Tobie.
 • Wyciągi bankowe z posegregowanych kont klienckich traktowane są w ten sam sposób. Niniejsze uzgodnienia stanu rachunków pozwalają Ci widzieć, że Twoja własność stanowi dobrze zidentyfikowaną część puli własności i aktywów naszych klientów, trzymana cały czas na wyciągnięcie ręki w BullionVault. W ten sposób salda środków finansowych oraz salda złota i srebra stają się widoczne także dla innych użytkowników, ale nie tak, by byli oni w stanie powiązać je z Tobą jako osobą.
 • BullionVault może udzielić informacji o Twoich działaniach uprawnionym agencjom rządowym wyposażonym formalnie w prawo do monitorowania zachowań na rynku kruszców inwestycyjnych lub prowadzenia dochodzeń w sprawach, w których istnieje podejrzenie o zaistnienie procederu prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Bezpieczeństwo

Hasła

Dostęp do Twoich danych osobistych i finansowych przechowywanych w BullionVault jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem za pomocą hasła i innych środków, które masz obowiązek utrzymywać w tajemnicy.

Przyjmujesz do wiadomości, że BullionVault musi mieć solidny pod względem bezpieczeństwa system odzyskiwania haseł utraconych przez użytkownika i akceptujesz sposób, w jaki przeprowadzane jest odzyskiwanie hasła.

Przyjmujesz do wiadomości, że resetowanie hasła może skutkować zawieszeniem przez BullionVault Twojego prawa do natychmiastowej wypłaty środków na okres nie przekraczający sześciu tygodni.

Kontakt z firmą BullionVault

Skontaktuj się z nami:

Email: Obsługa klienta@BullionVault.com

Galmarley Ltd T/A BullionVault
Landmark House (12th Floor)
Blacks Road
Hammersmith
London W6 9DP

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:30 od poniedziałku do piątku
Telefon: +44 (0)208-6000-130

Wyrażasz zgodę na to, by głównym środkiem komunikacji między nami był Internet.

Przesyłanie danych

Przyjmujesz do wiadomości, że w czasie zalogowanych sesji na koncie w BullionVault dane przesyłane są w obydwu kierunkach przy użyciu protokołu https, który cechuje wysoki stopień bezpieczeństwa i jest powszechnie akceptowany jako oferujący niezwykle rzetelną ochronę prywatności i dokładność w procesie transmisji danych.

Email

BullionVault wysyła Ci informacje drogą poczty elektronicznej; są to między innymi - ale nie tylko - informacje dotyczące zmian w kluczowych ustawieniach Twojego konta, zawiadomienia o logowaniu, powiadomienia o cenie złota i srebra, potwierdzenia złożonych zleceń, zawiadomienia o dokonanych transakcjach, kontrakty, miesięczne wyciągi z konta czy zmiany w tekście Regulaminu.Nie możesz wypisać się z otrzymywania wiadomości email dotyczących administracji Twojego konta. BullionVault może także wysyłać Ci informacje o swoich nowych produktach i usługach. Możesz wypisać się z bycia adresatem takich wiadomości przy użyciu instrukcji zawartych w każdej z nich. System BullionVault zachowuje i rejestruje wszystkie wysłane wiadomości email.

Masz obowiązek upewnić się, że możesz polegać na adresie email, który nam wskazałeś (w szczególności, że Twój dostawca poczty internetowej będzie dopuszczał nasze wiadomości, pozwalając im docierać na czas.

BullionVault ma prawo polegać na przyjęciu przez Ciebie do wiadomości i zaakceptowaniu treści wysłanych wiadomości elektronicznych, jeżeli w ciągu trzech dni nie otrzymamy na nie odpowiedzi.

W przypadku zgłoszenia przez Ciebie zastrzeżeń do treści wysłanego maila po upływie tego terminu, przyjmujesz do wiadomości, że jakiekolwiek rozwiązanie problemu będzie zależało od kontekstu tego opóźnienia, co może mieć wpływ na koszt rozwiązania problemu - zaproponowanego czy to przez kierownictwo BullionVault, czy to przez instancję arbitrażu w przypadku formalnej skargi.

Rozumiesz i akceptujesz fakt, że email nie jest technologią zaszyfrowaną i operuje na poziomie prywatności porównywalnym do tradycyjnej poczty, wobec czego operator poczty - podobnie jak listonosz - jeśliby zechciał, ma możliwość otwarcia listu. Wyrażasz zgodę, by informacje o Twoich zakończonych czynnościach były po fakcie wysyłane w takim prostym formacie.

SMS

BullionVault - by móc się z Tobą skontaktować błyskawicznie - może korzystać także z Twojego numeru telefonu i kontaktować się z Tobą tą drogą głosowo lub przez funkcję wiadomości tekstowych SMS.

BullionVault zakłada dostarczenie wiadomości SMS i przyjęcie przez Ciebie do wiadomości jej treści, jeśli w ciągu pięciu minut od wysłania nie zostanie przez nasz system otrzymana informacja o odrzuceniu wiadomości. BullionVault polega w tym względzie na dokładności własnych danych transmisyjnych zabezpieczonych niezależnie przez naszego dostawcę usług telekomunikacyjnych.

Na BullionVault spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe zainicjowanie procesu przesyłu telefonicznej wiadomości tekstowej zgodnie z danymi kontaktowymi wprowadzonymi przez Ciebie oraz upewnienie się - za pośrednictwem naszego dostawcy usług SMS - że zostały one dostarczone.Odpowiedzialność BullionVault nie obejmuje jednak strat wynikłych z niedostarczenia Ci wiadomości, jeżeli nie została ona dostarczona z przyczyn znajdujących się poza kontrolą BullionVault.Może się to zdarzyć, gdy Twój telefon jest wyłączony lub znajduje się w strefie lub w technologii poza zasięgiem dla technologii SMS udostępnianej przez naszych dostawców.

Jeśli wartość Twojego konta zejdzie poniżej poziomu, przy którym komunikowanie się z Tobą przy użyciu wiadomości SMS jest racjonalne, BullionVault zastrzega sobie prawo zawieszenia usługi informowania tą drogą.

Poczta

BullionVault może Ci wysłać informacje pocztą, na zarejestrowany w naszym systemie adres. BullionVault zakłada otrzymanie i przyjęcie do wiadomości treści korespodencji, jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej wysłania nie zostanie odnotowane jej odrzucenie.

Jeśli wartość Twojego konta zejdzie poniżej poziomu, przy którym komunikacja za pośrednictwem poczty jest racjonalna, wówczas BullionVault zastrzega sobie prawo zawieszenia przesyłek pocztowych.

Specjalne środki ochrony Twojego konta

Informacje na temat konta

Masz prawo polegać na rzetelnym informowaniu Cię przez BullionVault za pośrednictwem poczty elektronicznej o wszystkich zmianach zachodzących w danych kontaktowych Twojego konta, wysyłaniu wiadomości Alarmu Przeciwwłamaniowego (Burglar Alarm) oraz wiadomości o zmianach w zarejestrowanych w BullionVault danych bankowych Twojego konta.

Twoje straty wynikłe z niewywiązania się BullionVault z tego obowiązku są objęte finansową odpowiedzialnością BullionVault, podlegającą dalszym ustaleniom niniejszego Regulaminu.

Alarm przeciwwłamaniowy

BullionVault realizuje swoją usługę alarmu przeciwwłamaniowego (Burglar Alarm) przy pomocy technologii telekomunikacyjnej telefonii komórkowej.

Jeśli tylko jest przez Ciebie uruchomiona i jeśli stan Twojego konta przekracza pewien minimalny próg, BullionVault zobowiązuje się do zainicjowania wysyłania Ci wiadomości tekstowych na wprowadzony przez Ciebie numer telefonu, za pomocą technologii SMS (albo o każdym logowaniu, albo o każdym wprowadzonym zleceniu, bądź też o jednym i drugim, a także o zleceniu wypłaty środków - w zależności od wskazanych przez Ciebie ustawień).

Obowiązkiem BullionVault jest wysyłać wiadomości alarmu przeciwwłamaniowego za każdym razem, gdy następuje odpowiednie dla ustawień zdarzenie, a także monitorować, czy wiadomości wysyłane są prawdiłowo.

BullionVault nie ma jednak obowiązku zapewnienia dostarczenia wiadomości do Twojego telefonu komórkowego.Przyjmujesz do wiadomości, że technologia telefonicznych wiadomości tekstowych nie daje wysyłającemu 100% pewności, że wiadomość zostanie dostarczona, ani też tego, że usłyszysz ją wtedy, kiedy jest wysyłana (podobnie, jak nie ma gwarancji, że usłyszysz alarm przeciwwłamaniowy w gospodarstwie domowym).

Niemniej jednak uznajesz, że ustawienie usługi alarmu przeciwwłamaniowego działa jako potężny środek zabezpieczający przed niepożądanym dostępem do Twojego konta w BullionVault, ponieważ umożliwia Ci natychmiastowe zgłoszenie BullionVault, gdyby ktoś taki dostęp zdobył - nawet w momencie, kiedy zdarzenie jeszcze trwa. W ten sposób BullionVault może natychmiast uruchomić swoje dochodzenie w tej sprawie, jak również szukać pomocy władz zajmujących się wykrywaniem i ściganiem przestępstw.

Akceptujesz obowiązek niezwłocznego poinformowania BullionVault, gdyby alarm przeciwwłamaniowy wskazywał na dostęp do Twojego konta osoby nieuprawnionej.

Wyrażasz zgodę na obciążanie Twojego konta za każdą wiadomość alarmu przeciwwłamaniowego opłatą zgodną z publikowaną na naszej stronie internetowej taryfą, biorąc pod uwagę, że opłata ta jest w przybliżeniu równa opłacie za wiadomość SMS z Twojego telefonu komórkowego.

Rozumiesz, że nieustawienie tej usługi w parametrach Twojego konta obniża poziom kompensacji ze strony funduszu kompensacyjnego BullionVault (również w przypadku opiniowania sprawy przez niezależny od BullionVault arbitraż) w razie strat, które by się z tym wiązały - nawet jeśli prawdopodobieństwo strat jest bardzo niskie.

Twoje straty wynikłe z niewywiązania się BullionVault z tego obowiązku są objęte finansową odpowiedzialnością BullionVault, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Twoje pieniądze

Zbiorcze konta posegregowane

Akceptujesz banki, które BullionVault wybrało, by zajmowały się Twoimi saldami walutowymi przechowywanymi na koncie w BullionVault. Banki wymienione są tutaj i kiedy w pozostałych częściach dokumentu mówimy o "banku", konkretny bank, o który chodzi, zależy od kontekstu.

Przyjmujesz do wiadomości, że wybierając bank, BullionVault powzięło odpowiednie środki, by zapewnić, że bank mający za zadanie przechowywanie Twoich pieniędzy jest bankiem o odpowiedniej kondycji.

Jednocześnie przyjmujesz jednak do wiadomości, że rewidowana w przyszłości pozycja banku może się obniżyć, jak również, że BullionVault nie ponosi za to odpowiedzialności.

BullionVault przyjmuje obowiązek wpłacenia Twoich środków bezpośrednio na posegregowane konta klienckie (segregated client accounts) prowadzone w banku dla różnych walut w celu przechowywania niezainwestowanych środków pieniężnych naszych klientów.

Jeżeli BullionVault posiada kilka kont zbiorczych w tej samej walucie, przyjmujesz do wiadomości o akceptujesz, że wszystkie środki na tych kontach są traktowane łącznie -- jako łączna pula lub ilość pieniędzy. Akceptujesz również, że wypłata środków na Twoje połączone konto bankowe będzie niekoniecznie wykonywana z tego samego rachunku bankowego, na który uprzednio przesłałeś pieniądze do BullionVault.

BullionVault oświadcza, że bank przyjął do wiadomości i zaakceptował na piśmie, że pieniądze na kontach klientów BullionVault (BullionVault's Client Accounts) są przechowywane jako środki powierzone i administrowane.Bank przyjął następnie do wiadomości i zaakceptował warunek, że konta te nie mogą w żaden sposób być łączone, nie obejmuje ich także żaden tytuł egzekucyjny w razie jakichkolwiek długów samego BullionVault w stosunku do banku na innych kontach.

BullionVault jest uprawnione do zarządzania w Twoim imieniu środkami znajdującymi się na koncie posegregowanym wyłącznie do następujących celów:

 1. Mogą być one użyte na zakup fizycznego złota lub srebra od innego użytkownika posiadającego konto w BullionVault (za pośrednictwem strony internetowej).W takim przypadku pieniądze nie wychodzą z posegregowanego konta bankowego, tylko przechodzą w naszych księgach na nazwisko użytkownika, który sprzedał posiadane w skarbcu złoto lub srebro, dokładnie w tym samym momencie, w którym tytuł własności tego złota lub srebra został przeniesiony z niego na Ciebie.
 2. Mogą być one wykorzystane do wypłacenia Twoich środków z powrotem na Twoje konto bankowe, ale nigdy ponad wysokość, która jest w danym momencie dostępna na Twoim saldzie.
 3. Mogą one być wykorzystane dla pokrycia opłat należnych z Twojej strony BullionVault za świadczone usługi, zgodnie z warunkami ninijeszego Regulaminu.
 4. Mogą one być wykorzystane do pokrycia kosztów transakcji na uznawanym profesjonalnym rynku kruszców inwestycyjnych dokonanej w Twoim imieniu przez BullionVault w razie, gdybyś wykorzystał swoje prawo do kupna lub sprzedaży na lokalnym rynku zewnętrznym.
 5. Tak długo, jak długo utrzymana jest segregacja środków klientów, mogą one zostać przeniesione na konta w innych bankach.

BullionVault zobowiązuje się utrzymywać przez cały czas na swoich kontach posegregowanych ilość środków wystarczającą do wypłacenia klientom z powrotem całości ich sald walutowych brutto, jak również utrzymywać te środki na wyciągnięcie ręki, dostępne w każdej chwili do zwrotu w przeciągu jednego dnia roboczego.

BullionVault zobowiązuje się podejmować aktywne wewnętrzne kontrole - tak, aby wypłaty środków z kont w BullionVault były przed realizacją przelewu zatwierdzone przez co najmniej dwie osoby na stanowiskach kierowniczych w BullionVault; osoby te weryfikują poprawność instrukcji przelewu.

Wyciągi z posegregowanych kont klienckich uzyskiwane z banku powinny całkowicie zgadzać się z danymi przedstawianymi przez BullionVault każdego dnia, w którym w Londynie operują banki. O ile to tylko praktycznie możliwe, uzgodnienie to powinno być publikowane na witrynie internetowej BullionVault tego samego dnia i być dostępne na stronie Audytu Codziennego, do której prowadzi link ze strony głównej.

Przyjmujesz do wiadomości, że bank ma prawo działać w dobrej wierze według instrukcji otrzymanych od menedżerów BullionVault.

Przyjmujesz do wiadomości, że od niezainwestowanych środków walutowych na Twoim koncie w BullionVault nie są płacone żadne odsetki.

Akceptowalne sposoby przesyłania pieniędzy

Zgadzasz się zasilać swoje konto w BullionVault wyłącznie z połączonego z nim rachunku bankowego.

Twoje depozyty walutowe będą akceptowane wyłącznie jeśli będą przysłane przez uznawane kanały bankowe, które mogą się czasem zmienić, zgodnie z informacjami na stronie internetowej BullionVault.

Niezależnie od tego, czy transakcja odbędzie się przy użyciu procedur papierowych czy będzie to przelew internetowy, przyjmujesz do wiadomości, że bank będzie musiał podać nam standardowe dane dotyczące przychodzącego do BullionVault przelewu: (i) nazwę Twojego banku, (ii) kod oddziału [lub routing code, bądź BIC, w zależności od typu przelewu i kraju jego pochodzenia], (iii) nazwisko/nazwę posiadacza rachunku, (iv) numer konta oraz twój login (username) jako referencję przelewu.

Przyjmujesz do wiadomości, że niedostarczenie nam przez Twój bank wystarczającej ilości informacji może skutkować opóźnieniem w przypisaniu środków do Twojego konta.W takiej sytuacji BullionVault umieści Twoje pieniądze bezpiecznie w dziale płatności zawieszonych, w oczekiwaniu na Twój kontakt z nami oraz na Twoje informacje dotyczące prawidłowych szczegółów tego przelewu. Gdy je otrzymamy, pieniądze niezwłocznie znajdą się na Twoim koncie w BullionVault.

Zgadzasz się, że w przypadku, w którym Ty sam - a nie Twój bank - dostarczyłeś dane przelewu, Twoje prawo do wypłaty środków z konta w BullionVault może być zawieszone - nie dłużej jednak, niż na okres 60 dni.

Twój depozyt i połączone konto bankowe

Zobowiązujesz się nie łączyć w jednym koncie BullionVault środków pochodzących od innych osób.

Zobowiązujesz się nie wykonywać nigdy płatności w sposób, który skutkuje ukrywaniem źródła pochodzenia środków. Nie będziesz więc - na przykład - wpłacać środków gotówką, za pomocą weksli, czy wpłacać anonimowo środków w kasie banku. Wszystkie Twoje środki muszą przychodzić ze źródła dającego się łatwo zidentyfikować.

Wyrażasz zgodę na zwrot Twoich środków do ich źródła, gdyby BullionVault nie było usatysfakcjonowane informacjami na temat pochodzenia przelewu. Gdyby środki pochodziły z innego niż połączone konto bankowego, akceptujesz prawo BullionVault do obciążenia Cię opłatą za zwrot depozytu pochodzącego z innego niż walidowane konta bankowego, zgodnie z publikowaną przez BullionVault taryfą opłat; będzie ona odjęta od salda Twojego konta w BullionVault.

Pomimo to, BullionVault może - gdy uzna to za możliwe - podjąć decyzję o umieszczeniu środków na Twoim koncie, jeśli przedstawione przez Ciebie dowody pozwolą nam uznać za wiarygodne, że środki pochodzą od Ciebie. BullionVault może potrzebować dodatkowych informacji na temat pochodzenia środków; zobowiązujesz się ich dostarczyć.

Przyjmujesz do wiadomości oraz akceptujesz to, że BullionVault może nie zgodzić na zaksięgowanie środków pieniężnych i odrzuci Twoją płatność, tym samym zwracając środki na rachunek bankowy, z którego środki zostały przesłane, jeżeli przelew został otrzymany z rachunku, który nie jest połączony z Twoim kontem BullionVault, lub jeżeli BullionVault nie otrzyma informacji dotyczących pochodzenia Twojego przelewu. W takich przypadkach BullionVault, jak również bank zajmujący się zwrotem Twojej płatności, mogą Cię obciążyć kosztami, które nie zostaną refundowane.

Jeżeli zakupiłeś metal za środki pieniężne pochodzące z innego rachnku bankowego niż rachunek połączony z Twoim kontem BullionVault, BullionVault zastrzega sobie prawo do sprzedaży Twojego metalu oraz do zwrócenia środków pieniężnych na konto, z którego zostały one przesłane.

Niniejszym zwalniasz BullionVault z odpowiedzialności za jakiekolwiek Twoje straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji zasilenia przez Ciebie konta w niewłaściwy sposób (czyli inaczej niż w poddający się łatwej identyfikacji bezpośredni przelew z połączonego konta bankowego).

Depozyty podlegające możliwości anulowania

BullionVault rekomenduje zasilanie konta za pośrednictwem przelewów bankowych, jeżeli to tylko jest możliwe.

Gdybyś zamiast tego czynił to za pośrednictwem czeków lub używając opcji BillPay lub czeków elektronicznych z amerykańskich kont bankowych, przyjmujesz do wiadomości, że BullionVault może zastosować specjalne środki bezpieczeństwa przed realizacją następującej potem wypłaty środków.

W niektórych jurysdykcjach (np. właśnie w USA) istnieje coś takiego jak prawo banku do anulowania oszukańczego czeku zdebetowanego z Twojego rachunku bankowego. Bank w takiej sytuacji nie akceptuje własnej straty, tylko przenosi koszt nawet międzynarodowo, w tym wypadku na BullionVault, egzekwując jednostronne prawo do pobrania z powrotem z brytyjskiego konta bankowego BullionVault środków wcześniej wpłaconych za pośrednictwem czeku. Takiego prawa się nie stosuje w razie przelewu takiego jak amerykański wire transfer, w przypadku którego Ty i bank dysponujecie wystarczającymi środkami bezpieczeństwa chroniącymi Cię przed oszustami.

W sytuacji, w której jednak dokonasz płatności metodą, co do której prawo do anulowania płatności jest stosowalne, a Ty zapragniesz następnie wypłacić środki przed upływem okresu możliwości anulowania płatności (60 dni w przypadku amerykańskich czeków), będziemy wymagać od Twojego banku formalnego potwierdzenia, że wcześniejsza wpłata tych środków nie zostanie anulowana. Będziesz wobec tego w obowiązku przedstawić nam dane kontaktowe do konkretnych osób w Twoim banku, które mogą sporządzić nam takie potwierdzenie. W przeciwnym razie będziesz musiał odczekać, aż upłynie okres, w którym płatność może być anulowana, zanim dokonasz wypłaty środków z konta w BullionVault.

Wyrażasz zgodę na obciążenie Twojego konta za tę procedurę opłatą zgodną z publikowaną przez BullionVault taryfą, gdyby zaszła potrzeba nawiązania takiego kontaktu z Twoim bankiem.

Depozyty niemożliwe do zidentyfikowania

Gdyby nie dało się zidentyfikować konta BullionVault, na które miał być przeznaczony deficyt, nie dało się też odesłać środków z powrotem do ich źródła, środki klientów pozostające na naszym koncie przelewów zawieszonych (suspense account) przez okres dłuższy niż pięć lat mogą zostać przez BullionVault zebrane razem i przekazane łącznie na konto uznanej organizacji charytatywnej zajmującej się dziećmi jako darowizny w imieniu klientów BullionVault.

Wypłacanie Twoich pieniędzy

Po przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji tożsamości Twojego konta, a także po nieodwołalnym uiszczeniu Twojego depozytu, masz prawo dokonać wypłaty środków dostępnych na Twoim saldzie walutowym na Twoje połączone konto bankowe.

Zobowiązujesz się sprawdzić jeszcze raz poprawność swoich danych bankowych zarejestrowanych w BullionVault w momencie składania polecenia wypłaty środków w czasie zalogowanej sesji na koncie w BullionVault. Zobowiązujesz się zatwierdzić swoje polecenie wypłaty środków dopiero sprawdziwszy, czy przedstawione Ci przy tej okazji na ekranie dane bankowe Twojego konta są poprawne. Uznając, że środki bezpieczeństwa dotyczące wypłaty Twoich środków zostały w ten sposób spełnione, BullionVault prześle środki zgodnie z poleceniem na Twoje połączone konto bankowe przy użyciu systemu przelewów międzynarodowych SWIFT, brytyjskich przelewów krajowych CHAPS lub BACS bądź innego systemu powszechnie uznawanego za odpowiedni dla danego rodzaju przelewu.

BullionVault ma prawo odjąć koszt przelewu bankowego od sumy wypłacanej.

Jeżeli wypłacane prze Ciebie środki mają trafić poza granice Wielkiej Brytanii, a Twój bank sam nie należy do sieci SWIFT, zgadzasz się na ewentualność, że bank pośredniczący w Twoim kraju (który otrzymuje środki przekazane przez nas w ramach systemu SWIFT i następnie przekazuje je do Twojego banku) może odjąć od wysokości przelewu własny koszt jego obsługi w ramach normalnej bankowej praktyki.

Przyjmujesz do wiadomości, że BullionVault może potrzebować przeprowadzenia uzupełniającej procedury bezpieczeństwa, zanim pieniądze zostaną wysłane. Ewentualne opóźnienie będzie zależało od niedawnych operacji na Twoim koncie w BullionVault bądź innych okoliczności samego przelewu. Jeżeli konto było przez Ciebie walidowane bez zwłoki i Twoje konto bankowe było długo i stabilnie z nim połączone, to masz prawo oczekiwać, że Twoje środki walutowe opuszczą Twoje konto w BullionVault przed końcem następnego po złożeniu przez Ciebie polecenia wypłaty środków dnia roboczego; warunkiem jest złożenie polecenia przez północą czasu GMT.

Postępowanie w odniesieniu do niskich sald walutowych

Ze względu na koszty związane z przelewami bankowymi, BullionVault nie wykona przelewów wychodzących o wysokości poniżej 100$ (lub ekwiwalentu w innej walucie).

W normalnych okolicznościach sumy poniżej tego progu są przechowywane do momentu reaktywacji konta, z wyjątkiem sytuacji, w której na koncie nie było kruszcu i pozostawało nieaktywne przez 2 lata, a mimo to pozostaje na nim walutowy ekwiwalent 20$ - wówczas BullionVault może zadecydować o nieodwracalnym przekazaniu tego niewielkiego salda, wraz z innymi takimi niewielkimi sumami, na wybrane przez nas konto organizacji charytatywnej zajmującej się dziećmi, we wspólnym imieniu naszych klientów. BullionVault następnie zamknie to konto, jeśli nie zostało ono jeszcze zamknięte.

W przypadkach, w których niskie saldo wynika tylko i wyłącznie z naszej promocji, a konto nigdy nie było zasilone, ani tożsamość posiadacza konta zweryfikowana zgodnie z naszymi procedurami, wówczas po upływie 3 miesięcy saldo może być z konta usunięte i zwrócone do zasobów BullionVault jako niewykorzystana oferta promocyjna.

BullionVault zastrzega sobie prawo przejęcia z powrotem sald przyznanych w promocji, jeśli ma rozsądne powody sądzić, że konto zostało założone wyłącznie w celu nieuczciwego wykorzystania promocji.

Nieuregulowane opłaty

Jeśli przechowujesz pewne saldo złota lub/i srebra, ale Twoje saldo walutowe jest niewystarczające dla pokrycia np. naliczanych z czasem opłat za przechowywanie, BullionVault ma prawo odzyskać swoją należność poprzez sprzedaż Twojego metalu, ale tylko w potrzebnej ilości, do najbliższego grama niezbędnego, żeby pokryć tę należność, na podstawie szacunku wyliczanego w momencie składania przez nas zlecenia. W pierwszej kolejnosci sprzedawane będzie złoto, srebro - w drugiej.

BullionVault bierze na siebie obowiązek poinformowania Cię z siedmiodniowym wyprzedzeniem o zamiarze sprzedaży jakiejś ilości kruszcu w tym celu.Jeżeli w międzyczasie wpłacisz środki umożliwiające pokrycie tej należności, BullionVault odstąpi od sprzedaży jakiejkolwiek części Twojego kruszcu.

Jeśli wypłacasz z konta jakąś sumę, a na koncie posiadasz jednocześnie nieuregulowane należności, BullionVault odejmie od wypłacanej sumy kwotę nieuregulowanych należności.

Jeśli wysokość nieuregulowanych opłat przerasta ogólną wartość metalu na koncie, BullionVault - pod warunkiem poinformowania Cię o tym na siedem dni do przodu - może sprzedać cały pozostający na koncie kruszec i zamknąć konto.

Zawieszenie i zamknięcie konta

BullionVault zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta BullionVault, z różnych względów, w tym, lecz nie wyłącznie:

 • Jeżeli istnieje przypuszczenie, że Twoje konto stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla Ciebie lub innych użytkowników;
 • Jeżeli okaże się, że podane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, lub jeżeli konto BullionVault użytkowane jest niezgodnie z prawem lub w sposób oszukańczy;
 • Jeżeli zachowywałeś się w sposób krzywdzący, lub stosowałeś przemoc lub agresję w stosunku do pracownika BullionVault;
 • Jeżeli naruszyłeś warunki niniejszego regulaminu i na prośbę BullionVault naruszenia tego nie zdołałeś naprawić.

Przyjmujesz do wiadomości, że zawieszenie konta BullionVault unimożliwi dalsze wpłaty i wypłaty środków oraz możliwość kupna i sprzedaży kruszcu. Akceptujesz również to, że w okresie zawieszenia konta BullionVault, konto nadal będzie podlegało standardowym opłatom, a firma BullionVault nie będzie miała obowiązku dzielenia się z Tobą informacjami dotyczącymi analizy ryzyka przeprowadzanej na Twoim koncie.

Zawieszenie Twojego konta nie powoduje wywłaszczenia. BullionVault zniesie zawieszenie Twojego konta, kiedy przyczyna zawieszenia zostanie naprawiona.

Jeżeli BullionVault zdecyduje o zamknięciu Twojego konta, posiadany przez Ciebie kruszec zostanie sprzedany, a środki ze sprzedaży zostaną zwrócone na Twój rachunek bankowy połączony z kontem BullionVault za pomocą przelewu bankowego -- pod warunkiem, że konto BullionVault zostało wcześniej walidowane i, że takowy zwrot środków jest zgodny z prawem.

Poufność, pranie brudnych pieniędzy i połączone konto bankowe

BullionVault zostało zaprojektowane, by być bardzo bezpiecznym miejscem przechowywania legalnie uzyskanego bogactwa. Nie jest ani użyteczne ani bezpieczne dla ludzi piorących brudne pieniądze.

Ze względu na te dwie okoliczności - bezpieczeństwo i ustawodawstwo dotyczące prania brudnych pieniędzy, depozyty na konto muszą wpływać z jednego i tego samego konta bankowego, lub - ale tylko za wcześniejszą zgodą BullionVault, gdy konto było już ustawione - z drugiego konta bankowego, założonego pod dokładnie tym samym nazwiskiem (lub nazwiskami) i adresem, które staje się wtedy nowym kontem połączonym.

Ze względu na wymogi zarówno bezpieczeństwa, jak i prawa skierowanego przeciwko praniu brudnych pieniędzy, środki walutowe mogą opuścić konto w BullionVault wyłącznie w kierunku połączonego konta bankowego.

Nie istnieje możliwość transferu środków, bądź kruszcu, pomiędzy kontami w BullionVault, nawet jeśli konta te są w posiadaniu tej samej osoby (osób).

BullionVault uznaje Twoje prawo do poufności informacji uzyskiwanych przez nas, gdy dokonujesz weryfikacji swojej tożsamości. Gdybyśmy jednak w BullionVault mieli powody do podejrzeń, że za naszą pomocą dokonuje się próby prania brudnych pieniędzy, lub finansowania terroryzmu, BullionVault będzie aktywnie współpracować z odpowiednimi władzami w ich wysiłkach mających na celu wykrywanie takich przestępstw. BullionVault przechowuje kompleksowe dane na temat wszelkiej aktywności w odniesieniu do kruszcu i gotówki odbywającej się w ramach naszego systemu; gdyby zaszła taka konieczność, BullionVault wesprze władze tymi informacjami.

Twoje złoto i srebro

Forma i miejsce przechowywania

BullionVault przyjmuje jedynie sztaby kruszcu o potwierdzonej czystości, dostarczone w standardzie Good Delivery przez uznawanych uczestników rynku profesjonalnego i w zgodzie z praktyką przyjętą na danym rynku.

Złoto i srebro, które kupujesz za pośrednictwem BullionVault, pozostają w miejscu, w którym się znajdowały w momencie, kiedy dokonałeś zakupu (wybierając jednocześnie lokalizację).

Złoto i srebro przechowywane jest w postaci dokładnie zważonych i ponumerowanych sztab w formie ogólnie akceptowanej dla rozliczenia na danym rynku przez miejscowych profesjonalistów.

Sztaby złota stanowią złoto inwestycyjne (w rozumieniu brytyjskiej ustawy Customs and Excise 701/21), a więc o czystości co najmniej 99,5% oraz o masie akceptowanej przez rynki profesjonalne, odlane przez producentów akceptowanych przez te rynki.

Stosowane przez BullionVault jednostki rozliczeniowe złota wyrażają zawartość złota czystego.Zawartość czystego złota w każdej sztabie wynika z pomnożenia masy sztaby przez jej czystość.Wynikające z tego jednostki złota uwzględniane w rachunkowości BullionVault są więc złotem w 100% czystym, obliczanym w kilogramach i gramach.

Sztaby srebra są o czystości co najmniej 99,9% i masie akceptowanej przez rynki profesjonalne, odlane przez producentów akceptowanych przez te rynki.

Stosowane przez BullionVault jednostki rozliczeniowe srebra wyrażają masę brutto - a nie masę srebra czystego, w zgodzie ze standardową praktyką rynkową. Srebro to rozliczane jest w kilogramach i gramach.

Gwarantowana zawartość kruszcu

BullionVault gwarantuje, że:

 • każdy gram złota znajdujący się na Twoim koncie, jest gramem złota 100% czystości (tzw. fine gold - złoto czyste) i stanowi część sztaby o czystości 99,5% (lub wyższej), o potwierdzonej przez specjalistów próbie, przechowywanej w odpowiednim skarbcu.
 • każdy gram srebra znajdujący się na Twoim koncie, jest gramem srebra o potwierdzonej czystości wynoszącej co najmniej 99,9%.

Na BullionVault spoczywa obowiązek naprawienia każdego niedotrzymania tej gwarancji poprzez zaaranżowanie wymiany kruszcu w zgodzie z procedurami obowiązującymi na profesjonalnych rynkach kruszcu, a w razie, gdyby te zawiodły, zastępując wybrakowany czy niespełniający warunków standardu materiał ze swoich własnych środków.

Operatorzy Skarbców

Operatorem Skarbców jest profesjonalna organizacja ciesząca się nawyższą renomą w branży, zajmująca się przeprowadzaniem procedury odbioru, przechowywaniem i dostarczaniem sztab złota i srebra, wszystko w ścisłej zgodzie z obowiązującymi profesjonalistów na danym rynku złota praktykami.

Akceptujesz Operatorów Skarbców, których BullionVault zaangażowało w ochronę Twojego metalu, których lista znajduje się tutaj.

Każdy Operator Skarbców gwarantuje BullionVault, że jego status w branży profesjonalnych metali inwestycyjnych zapewnia zachowanie przez złoto i srebro wysokiego stopnia integralności kruszcu wymaganego przez rynek profesjonalny.

Twoje złoto i srebro przechowywane są jako bailment

Twoje złoto i/lub srebro przechowywane są w skarbcach prowadzonych przez odpowiedniego Operatora Skarbców, na mocy Umowy o Przechowywanie ["Storage Agreement"] między BullionVault a każdym z Operatorów.

W każdej z tych Umów Operator Skarbca uznaje, że Twoje złoto i srebro jest przedmiotem przechowania [w rozumieniu angielskiego terminu prawnego bailment].

BullionVault zobowiązuje się opłacać w Twoim imieniu należne Operatorowi Skarbców opłaty za przechowywanie i ubezpieczenie Twojego złota i srebra, dowodząc w ten sposób natury usługi przechowania jako bailment przez każdego z Operatorów Skarbców.

BullionVault potwierdza, że bezpieczne przechowywanie Twojego złota i srebra ma strukturę bailment w celu (jedynym i wyłącznym) najsilniejszej i najprostszej ochrony Twojego tytułu własności do oddanego na przechowanie w profesjonalnym skarbcu kruszcu.

Bailment w BullionVault

Wyrażasz zgodę na to, że dotyczących Twojego złota i srebra transakcji dokonujesz poprzez system BullionVault, a w chwili zakupu kruszec zostaje Ci w sensie prawnym dostarczony przez sprzedającego wewnątrz pomieszczeń odpowiedniego Operatora Skarbców, przechodząc natychmiastowo w relację przechowywania [bailment] Twojej własności; instrukcje transakcji składasz wyłącznie za pośrednictwem BullionVault.

Od tego momentu Operator Skarbca zgadza się działać jako custodian ("strażnik") Twojego fizycznego złota i/lub srebra tak długo, jak długo nie złożysz (znów wyłącznie za pośrednictwem BullionVault) instrukcji rozwiązującej usługę przechowywania (bailment) w odniesieniu do ilości sprzedanej.

Wyrażasz zgodę na to, że - gdy transakcja odbywa się wewnątrz systemu BullionVault - sprzedane złoto i srebro zostanie w Twoim imieniu i z Twojego upoważnienia dostarczone kupującemu wewnątrz pomieszczeń zarządzanych przez Via Mat, co zakończy świadczenie dla Ciebie usługi przechowywania [bailment] ilości sprzedanej właśnie, zgodnie z Twoją instrukcją składaną wyłącznie w BullionVault

Wyrażasz zgodę, aby zapisy i dane dotyczące zawiązania i rozwiązania stosunku przechowywania były gromadzone wyłącznie przez BullionVault, podczas gdy złoto i srebro fizycznie znajduje się przez cały ten czas w pomieszczeniach Operatora Skarbców.

Przyjmujesz do wiadomości, że Twój tytuł własności nie odnosi się koniecznie do jednej wskazanej sztaby, a do ściśle określonej ilości złota w określonym skarbcu. BullionVault potwierdza, że złoto i/lub srebro, w którego jesteś posiadaniu, istnieje i znajduje się w skarbcu; będąc tam fizycznie, podlega możliwości podziału na mniejsze mierzalne ilości, które możesz podjąć ze skarbca w swoje fizyczne posiadanie, co jednak obciążone będzie specjalną opłatą, zgodnie z taryfą BullionVault.

Prawo do indywidualnego posiadania konkretnej sztaby

BullionVault daje Ci możliwość posiadania konkretnej, określonej sztaby złota lub srebra na Twoją wyłączną własność.

Jeżeli posiadasz w jednym skarbcu ilość złota lub srebra, która pokrywa się lub przekracza zawartość złota czystego bądź srebra brutto w którejś z niezarezerwowanych sztab, wówczas możesz zdecydować się na posiadanie określonej sztaby na Twoją wyłączną własność.

Sam proces rezerwacji sztaby odbędzie się online. Wybrana sztaba lub sztaby staną się Twoją własnością w momencie, gdy przeprowadzisz tę procedurę, wybierając konkretną sztabę lub sztaby. Twój tytuł własności do sztaby będzie opublikowany na stronie internetowej, w Audycie Codziennym, pod Twoim pseudonimem publicznym.

Sztaba, którą w ten sposób zarezerwujesz, zostanie usunięta z puli płynności BullionVault - co znaczy, że oprócz Ciebie nikt tej sztaby w czasie, gdy jest zarezerwowana, sprzedać mógł nie będzie.

Będziesz mógł uwolnić tę sztabę (czyli zakończyć jej rezerwację), co również odbywa się online; uwolnienie sztaby umożliwi Ci sprzedaż tego złota bądź srebra za pośrednictwem strony BullionVault.

Akceptujesz opłaty za rezerwację sztaby zgodnie z publikowaną przez BullionVault taryfą.

Umowa o przechowywanie między BullionVault a Operatorami Skarbców

Upoważniasz Bullionvault do działania w charakterze Twojego agenta aranżującego przechowywanie Twojego złota i/lub srebra przez odpowiedniego Operatora Skarbców.

BullionVault potwierdza, że w każdej "Umowie o przechowywanie" [Storage Agreement] każdy Operator Skarbców przyjmuje do wiadomości, że przechowywane na warunkach tej umowy złoto i/lub srebro jest alokowaną własnością klientów BullionVault lub samego BullionVault.

BullionVault zaświadcza, że każda "Umowa o przechowywanie" nakłada na odpowiedniego Operatora Skarbców obowiązek dbania o to, by alokowane w ramach tej umowy złoto i srebro było dokładnie identyfikowane i posegregowane przez cały okres jego przechowywania.

BullionVault zaświadcza, że w każdej "Umowie o przechowywanie" [Storage Agreement] Operator Skarbców przyjmuje odpowiedzialność za złoto i srebro od momentu jego pełnego dostarczenia i kontroli listu przewozowego, poprzez transport, przechowanie i nadzór, tak długo, jak Operator Skarbca przechowywania, nadzoru i kontroli nie przekaże stronie trzeciej na wniosek BullionVault o wycofanie czy wyprowadzenie złota ze skarbca.

BullionVault potwierdza, że zgodnie z każdą "Umową o przechowywanie" [Storage Agreement] Operator Skarbców zobowiązuje się, że - przed wykonaniem jakiegokolwiek wyprowadzenia złota czy srebra ze skarbca - Operator upewni się w sposób niezależny od nas, że: (i) BullionVault opublikował na swojej stronie internetowej fakt podejmowania kruszcu ze skarbca; (ii) że zidentyfikowany właściciel posiada wystarczające saldo w złocie, by dokonać tego wyprowadzenia (zgodnie z tym, co stwierdza Audyt Codzienny); oraz (iii) że podejmowane w ciągu jednego dnia ze skarbca złoto nie przekracza 25 kg masy i 5% łącznej masy złota w tym skarbcu; a w przypadku srebra nigdy nie zostanie w ciągu jednego dnia podjęte więcej niz jedna tona i 5% srebra w danym skarbcu.

BullionVault zaświadcza, że zgodnie z postanowieniami każdej "Umowy o przechowywanie" [Storage Agreement] wypowiedzenie przez Operatora Skarbców umowy może mieć miejsce wyłącznie z poszanowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia.Gdyby w wypadku otrzymania przez BullionVault takiego wypowiedzenia na piśmie nie udało się w okresie przejściowym znaleźć żadnego alternatywnego miejsca przechowywania złota, wówczas BullionVault ma obowiązek poinformować Cię o tym na co najmniej 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy, aby dać Ci wystarczającą ilość czasu na znalezienie jakiegoś alternatywnego rozwiązania dla posiadania i przechowywania złota.

BullionVault zobowiązuje się nigdy nie czynić Twojego złota ani srebra przedmiotem udzielonej komukolwiek pożyczki jakiegokolwiek rodzaju, zabezpieczeniem jakiegokolwiek kredytu, hipoteki ani też podstawą derywatyw czy transakcji pochodnych niezależnie od ich rodzaju; złoto i srebro będzie dla Ciebie niezmiennie przechowywane w skarbcach Operatorów Skarbców tak długo, jak długo nie złożysz BullionVault instrukcji jego sprzedaży lub wyprowadzenia ze skarbca.

Ubezpieczenie

BullionVault zobowiązuje się zapewnić Twojemu złotu ubezpieczenie od kradzieży i innych szkód, zgodnie ze standardami ubezpieczeniowymi przyjętymi na profesjonalnym rynku złota; koszt tego ubezpieczenia będzie wliczany w opłaty uiszczane z tytułu przechowywania Twojego złota.

BullionVault zaświadcza, że w ramach każdej z "Umów o przechowywanie" [Storage Agreement] odpowiedni Operator Skarbców jest zobowiązany do dostarczania nam dokumentów stanowiących dowody niniejszego ubezpieczenia.

BullionVault zobowiązuje się udostępniać dowód ubezpieczenia swoim klientom poprzez publikowanie go na swojej stronie internetowej.

Dokumentacja własności

BullionVault przechowuje oryginalną dokumentację własności swoich klientów.Zmiany do danych dotyczących Twojej własności mogą zostać wprowadzone wyłącznie zgodnie z Twoimi własnymi instrukcjami, według postanowień niniejszego Regulaminu.

BullionVault codziennie, lub tak blisko rytmu codziennego, jak to tylko w praktyce możliwe, będzie publikować na swojej witrynie internetowej uzgodnione, zsumowane i wymienione pod pseudonimami dane dotyczące własności wszystkich klientów i każdego z osobna, we wszystkich skarbcach, a także posiadanych przez nich na posegregowanych kontach klienckich środków finansowych.

BullionVault udostępnia kanał RSS do Twojego konkretnego konta w zestawieniu Audytu Codziennego, dzięki czemu możesz uzyskiwać aktualizowane codziennie formalne dane o stanie sald Twojego konta przesyłane do Twojego ulubionego czytnika RSS każdego dnia.

BullionVault zapewnia, że co najmniej dwa inne, wzajemnie niezależne serwery przechowują duplikaty pełnej bazy danych BullionVault.

Każdego dnia BullionVault przesyła elektroniczną kopię tożsamości wszystkich klientów, ich pseudonimów i sald ich kont do swoich audytorów i do Via Mat. Ani jedni, ani drudzy nie mogą odczytać znajdujących się tam danych bez klucza rozszyfrowującego. Klucz ten jest przechowywany przez prawników BullionVault - jedna kopia znajduje się w ich biurze w Londynie, a druga w Nowym Jorku. Okoliczności i warunki udostępnienia przez nich tego klucza są następujące:

 1. Mogą go udostępnić wyłącznie BullionVault, chyba że przestalibyśmy funkcjonować, a wówczas
 2. Naszym audytorom, chyba że przestaliby funkcjonować, a wówczas
 3. Likwidatorowi, chyba że taki nie zostałby wskazany, a wówczas
 4. Przedstawicielom Operatora Skarbców.

Postępowanie w odniesieniu do niskich sald w kruszcu

Jeżeli niskie saldo w kruszcu wynika wyłącznie z oferty promocyjnej BullionVault, a konto nie było zasilone, ani też jego właściciel nie przeprowadził weryfikacji swojej tożsamości zgodnie z procedurą walidacyjną konta, wówczas po upływie trzech miesięcy braku aktywności saldo może wrócić do zasobów BullionVault jako niewykorzystana promocja.

BullionVault zastrzega sobie prawo odebrania salda w kruszcu pochodzącego wyłącznie z oferty promocyjnej, jeśli ma powody sądzić, że konto zostało założone jedynie w celu nadużycia promocji. BullionVault zastrzega sobie prawo przerwania promocji w dowolnym momencie, nie informując o tym z wyprzedzeniem.

Prawo do transakcji bezpośrednio na głównym rynku

Jeżeli Twoje saldo walutowe lub ilość posiadanego kruszcu dają Ci możliwość rozliczenia się na danym rynku w jednostkach tak dużych jak:

 • jedna lub kilka całych sztab złota
 • tona lub więcej niż tona srebra
 • 4 lub więcej całych sztab platyny (każda sztaba ok. 150 uncji trojańskich)

masz prawo do transakcji kupna lub sprzedaży na owym rynku, ale tylko za pośrednictwem dealerów, z którymi BullionVault ma stałe relacje handlowe.

Lokalna jednostka złota w standardzie Good Delivery to zwykle sztaba o masie 400 uncji trojańskich (ok. 12,441 kg).

Lokalna jednostka srebra w standardzie Good Delivery to zwykle sztaba o masie 1000 uncji trojańskich, które podlegają normalnie transakcjom w postaci zapieczętowanych palet mieszczących po 32 sztaby, co daje około tony srebra.

Lokalna jednostka platyny to sztaba o masie 150 uncji trojańskich.

W razie korzystania z tego prawa, zapłacisz BullionVault normalną prowizję lub marżę, jak również opłatę za uzbrojony transport zgodną z taryfą opłat BullionVault publikowaną na stronie internetowej serwisu.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać w tego prawa, BullionVault wystąpi w tej transakcji w charakterze Twojego agenta.

By z tego prawa skorzystać, musisz skontaktować się z BullionVault bezpośrednio drogą telefoniczną w normalnych londyńskich godzinach biurowych; zostaniesz wówczas poinformowany o szczegółach aktualnie obowiązującej procedury.

Prawo do pobrania złota i/lub srebra ze skarbca

Dysponujesz prawem do podjęcia ze skarbca swojego złota, skarbca i platyny, ale przyjmujesz do wiadomości, że serwis BullionVault nie został zaprojektowany głównie w celu dostawy wysyłkowej lub dostarczania fizycznego kruszcu do rąk własnych danego użytkownia.

Twoja prośba o pobranie ze skarbca złota będzie zrealizowana wyłącznie w przypadku ilości 50 gram lub więcej oraz w formie całych sztab, sztabek lub monet bulionowych o różnych ale powszechnie na rynku akceptowanych rozmiarach, dobranych wedle uznania BullionVault.

Twoja prośba o pobranie ze skarbca srebra zrealizowana będzie wyłącznie w formie całych sztab o masie 1000 uncji.

Twoja prośba o pobranie ze skarbca platyny będzie zrealizowana wyłącznie w formie 4 lub więcej sztab - każda sztaba o masie 150 uncji trojańskich.

Przyjmujesz do wiadomości, że operacja pobrania fizycznego kruszcu ze skarbca będzie obciążona opłatami zgodnie z opublikowaną taryfą opłat BullionVault.

BullionVault podejmuje się zrealizować Twoją prośbę, używając standardowych produktów bulionowych własnego wyboru z dokładnością do najbliższych 10 gram i odejmując od salda Twego konta w BullionVault z dokładnością do najbliższego grama zrealizowanej dostawy. BullionVault zobowiązuje się także, by zaokrąglanie kruszcu do pełnych gramów nie faworyzowało żadnej ze stron, wyrównując odpowiedni ułamek grama tak odjętego lub dodanego z saldem walutowym z dokładnością do 2$.

By podjąć złoto ze skarbca, będziesz musiał wykazać w sposób wiarygodny swoją tożsamość i w tym celu BullionVault może wymagać przedstawienia odpowiednich dokumentów, takich jak: dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość, potwierdzenie adresu, oraz - w zależności od ilości pobieranego kruszcu - dokuemnty potwierdzające pochodzenie środków pieniężnych. BullionVault może także wymagać od Ciebie zwolnienia nas od odpowiedzialności na wypadek "kradzieży tożsamości" poprzez zakup odpowiedniego ubezpieczenia.

Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że prośby o pobranie złota ze skarbca nie możesz kierować bezpośrednio do Operatorów Skarbców.Twoje prawo do fizycznego pobrania złota może być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem BullionVault, który jest odpowiedzialny za prawidłową identyfikację Twojej tożsamości i dysponuje środkami do jej przeprowadzenia.W zależności od ilości podejmowanego złota, możemy od Ciebie wymagać wskazania przez Ciebie lokalnego banku lub ekwiwalentnej instytucji, do której złoto ma być dla Ciebie dostarczone.

Przyjmujesz do wiadomości, że podejmując złoto ze skarbca możesz utracić anonimowość; transakcje fizycznego podejmowania złota mogą być monitorowane przez odpowiednie organy państwa.

Przyjmujesz do wiadmości, że podejmując złoto ze skarbca możesz podlegać opodatkowaniu, któremu w innej sytuacji nie podlegasz. Upoważniasz więc BullionVault do odjęcia odpowiednio sumy tych podatków.

Przyjnujesz do wiadomości oraz rozumiesz, że metal podjęty ze skarbca nie może potem zostać odsprzedany do BullionVault.

Zakup monet oraz dostawa

Akceptujesz, że w momencie złożenia zamówienia zawierasz umowę z firmą BullionVault i zobowiązujesz się do pokrycia kosztów zamówionych usług bądź produktów.

Rozumiesz, że wymagane będą od Ciebie dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość oraz adres zamieszkania, a w zależności od wartości składanego zamówienia, konieczne może być przedstawienie certyfikowanych dokumentów potwierdzających pochodzenie środków oraz źródło Twoich dochodów. Niniejszym wyrażasz zgodę na dostarczenie takich dokumentów w odpowiednim formacie, w wyznaczonym terminie oraz w odpowiedni sposób wskazany przez BullionVault.

Zgadzasz się wysłać całkowitą wymaganą kwotę na pokrycie złożonego zamówienia oraz zobowiązujesz się do zapłaty na czas -- zgodnie z terminem wyznaczonym na stronie internetowej BullionVault.

Akceptujesz, że w przypadku bezpośrednich zamówień, musisz dokonać płatności za zamówienie i nie możesz w tym celu wykorzystać środków pieniężnych przechowywanych na swoim koncie BullionVault.

Akceputjesz, że w przypaku, gdy nie uiścisz całkowitej wymaganej płatności, lub gdy płatność nie zostanie otrzymana przez BullionVault na czas, BullionVault może nie wypełnić Twojego zamówienia.

Akceptujesz, że jeżeli dokonasz płatności na kwotę wyższą niż wymagana, a BullionVault uzna zwrot tejże nadwyżki za nieekonomiczny lub nieopłacalny, nadwyżka od wymaganej kwoty zostanie przekazana na cele charytatywne i w łącznym imieniu użytkowników BullionVault zapomoże jedną z dziecięcych organizacji charytatywnych, którą nasza firma wspiera.

Akceptujesz, że BullionVault wedle własnego uznania ma prawo do odrzucenia złożonego zamówienia lub anulowania zamówienia i zwrotu środków pieniężnych.

Zobowiązujesz się do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów zaistniałych w skutek niedopłaty, nadpłaty, opóźnienia płatności, lub niedostarczenia dokumentów weryfikacyjnych w wymaganym przez BullionVault terminie i przyjmujesz do wiadomości, że poniesione przez Ciebie koszty dodatkowe będą uwzględniały ceny oraz wahania cenowe monet. Niniejszym również oświadczasz, że nie zdecydujesz się na podjęcie kruszcu ze skarbca, ani nie zlecisz kupna żadnej monety, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonałeś takiego zlecenia na innym koncie BullionVault.

Akceptujesz, że nie istnieje żadne prawo ustawowe objęte rozporządzeniem z 2004 r. (o sprzedaży usług finansowych na odległość) na podstawie którego po złożeniu zamówienia, w przypadku zmiany zdania, można by się ubiegać się o zwrot lub anulowanie zamówienia, ponieważ ceny monet są zależne od wahań cenowych na rynkach finansowych, co znajduje się poza kontrolą BullionVault.

Rozumiesz, że BullionVault nie prowadzi odkupu monet any sztabek.

Dostawy kruszcu na potwierdzony adres

W przypadku gdy zlecasz dostawę kruszcu na dany adres, rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie podjęte działania, czyny i pomyłki osób zamieszkałych pod adresem dostawy będą uznawane przez firmę BullionVault za Twoje działania, czyny i pomyłki.

Zobowiązujesz się do sprawdzenia otrzymanej przesyłki przed podpisaniem jej odbioru. Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że nadana przesyłka mogła być wcześniej otwarta i ponownie zapieczętowana przez agencje rządowe lub agencje kontroli celnej. Jeżeli przesyłka została otwarta, lub widoczne są jej uszkodzenia, odmówisz jej odebrania i nie podpiszesz odbioru.

Firma BullionVault, w zgodzie z Tobą, przyznaje, że jest odpowiedzialna za pokrycie standardowych kosztów dostawy kruszcu (za pomocą firmy kurierskiej) ze środków pieniężnych pobranych w momencie złożenia zlecenia pobrania kruszcu. Rozumiesz jednak i wyrażasz zgodę na pokrycie wszelkich opłat dodatkowych (np. opłat celnych, podatków, niestandardowych kosztów dostawy, kosztów zwolnienia przesyłki oraz innych kosztów, które pojawiły się w trakcie dostawy lub zostały naliczone przez jakiekolwiek agencje rządowe). Niezależnie czy takowe koszty zostały naliczone po odebraniu przesyłki, czy też zostały pobrane od firmy BullionVault w drodze roszczenia, zobowiązujesz się do zabezpieczenia firmy BullionVault przed takimi kosztami oraz zwalniasz ją z wszelkiej odpowiedzialności za takie koszty.

Rozumiesz i przyjmujsze do wiadomości, że w skutek działań agemcji rządowych mogą wystąpić opóźnienia.

Zobowiązujesz się do odebrania przesyłki oraz do podpisania jej odbioru w przypadku, gdy przesyłka zostanie dostarczona w należytym stanie.

Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że podpis złożony przez osobę, która odebrała przesyłkę, oznacza, że przesyłka została dostarczona w należytym stanie.

Pomijając przypadki prawowitej odmowy odbioru (oraz podpisania oodbioru) przesyłki, wyrażasz zgodę na to, że wszelkie zwroty przesyłki do firmy BullionVault - niezależnie od ich powodu - zostaną dokonane wyłącznie na Twój koszt.

Prawo do transferu metalu do innego skarbca

Gdzie tylko międzynarodowe regulacje na to pozwalają, dysponujesz prawem transferu swojego złota i/lub srebra w ramach BullionVault z jednej lokalizacji do drugiej, ale tylko w odpowiedniej formie całych sztab. Transfery tego rodzaju mogą być wykonywane tylko przez akredytowanych kurierów kruszców. Opłaty skarbców i kurierów za taką operację nie są stałe, dlatego koszty takie, płatne przez Ciebie, zostaną Ci przedstawione, gdy zwrócisz się z taką prośbą.

Gdyby sztaby z jednej lokalizacji nie mogły być uznane za Good Delivery we wskazanej przez Ciebie lokalizacji docelowej, możesz zostać obciążony ewentualnymi kosztami sprzedaży kruszcu i jego wymiany na kruszec w formie w danym miejscu akceptowanej, bądź też przetopienia tego złota na sztabę w formie na danym rynku akceptowanej.

Oprócz bezpośredniego kosztu transportu, które będziesz miał obowiązek pokryć, BullionVault naliczy opłatę w wysokości 0,5% wartości transferowanego kruszcu, nie mniejszą jednak niż 500$.

Przyjmujesz do wiadomości, że transfer kruszcu może się wiązać z utratą przez Ciebie anonimowości, operacje takie mogą bowiem być monitorowane przez odpowiednie organy państwowe.

Przyjmujesz do wiadomości, że dokonując fizycznego transferu kruszcu, możesz podlegać opodatkowaniu, któremu w innym razie byś nie podlegał. Wyrażasz tym samym zgodę na odjęcie przez BullionVault odpowiednich sum celem odprowadzenia tych podatków.

Przyjmujesz do wiadomości opłaty zwiazane z prawem do transferu metalu, zgodnie z naszą taryfą opłat.

Procedury odnośnie podejmowania kruszcu ze skarbca

BullionVault bierze na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa zapobiegających nieautoryzowanemu podejmowaniu kruszcu ze skarbca.

Za wyjątkiem jedynie autoryzowanych transferów pomiędzy skarbcami BullionVault, do których przeprowadzenia klienci mają prawo w odpowiedzi np. na kryzys międzynarodowy - BullionVault zobowiązuje się, że ilość wyprowadzanego w ciągu jednego dnia z danego skarbca złota nie przekroczy jednocześnie masy 25 kg ani 5% sumy kruszcu przechowywanego przez BullionVault w danym skarbcu.

Każdorazowo, gdy tylko BullionVault potrzebuje autoryzować pobranie ze skarbca ilości złota nie przekraczającej 25 kg lub 5% (obowiązuje większa z nich) sumy złota przechowywanej w danym skarbcu - np., by dokonać transakcji na rynku głównym - zobowiązuje się do zadeklarowania tego faktu na głównej stronie swojej witryny internetowej pod adresem https://Zloto.bullionvault.pl, jak również umieścić widoczny link do szczegółów informujących zarówno o ilości złota, która ma być podjęta, jak również publikujących pseudonim użytkownika (albo użytkowników), których złoto ma być wyprowadzone.

Każdorazowo, gdy tylko BullionVault potrzebuje autoryzować pobranie ze skarbca srebra w ilości nie przekraczającej jednej tony lub 5% całości (obowiązuje większa z tych wielkości) - na przykład w celu dokonania transakcji na rynku głównym - zobowiązuje się do zadeklarowania tego faktu na głównej stronie swojej witryny internetowej pod adresem https://Zloto.bullionvault.pl, jak również umieścić widoczny link do szczegółów informujących zarówno o ilości srebra, która ma być podjęta, jak również publikujących pseudonim użytkownika (albo użytkowników), których srebro ma być wyprowadzone.

Niniejsze publiczne powiadomienie musi się ukazać nie później niż dnia roboczego poprzedzającego planowane pobranie złota ze skarbca. Musi być widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę do czasu dostarczenia złota bądź srebra poza skarbiec.

Obowiązek dopełnienia publikacji powyższej informacji jest obowiązkiem BullionVault znanym Operatorom Skarbców. BullionVault oświadcza, że Operatorzy Skarbców są zobowiązani treścią kontraktu, by sprawdzić dochowanie tego obowiązku przed udostępnieniem kruszcu do pobrania go ze skarbca.

BullionVault ma obowiązek upewnić się, że - zgodnie z danymi opublikowanymi w Audycie Codziennym - zidentyfikowany za pomocą swojego pseudonimu klient posiada wystarczającą ilość złota lub srebra, by taką ilość podjąć ze skarbca.

Obowiązek sprawdzenia tej zgodności przez BullionVault jest znany Operatorom Skarbców. Operatorzy Skarbców są zobowiązani treścią kontraktów do niezależnego od nas sprawdzenia, że zgodnie z danymi publikowanymi przez BullionVault w Audycie Codziennym klient ma w posiadaniu wystarczające zasoby kruszcu, by pokryć ilość podejmowaną ze skarbca.

Realizacja Twoich zleceń

Potwierdzasz, że rozumiesz, w jaki sposób dokonywać transakcji oraz, że przeczytałeś i zrozumiałeś poszczególne aspekty odpowiednich operacji w systemie BullionVault wyłożone na stronach pomocy dostępnych online pod adresem https://Zloto.bullionvault.pl/help/index.do.

Rozumiesz, że możesz wprowadzać zlecenia kupna bądź sprzedaży złota bądź srebra na Platformie Wymiany BullionVault - w ilościach, cenach i lokalizacjach będących pod Twoją kontrolą, ale wyłącznie, kiedy dysponujesz już na koncie wystarczającymi środkami, by dokonać natychmiastowego rozliczenia transakcji. Rozumiesz, że możesz także składać zlecenia kupna i sprzedaży po londyńskiej cenie dnia - w ilościach lub wartościach pod Twoją kontrolą, ale tylko mając wystarczające zasoby dostępne już w momencie, gdy zlecenia są składane.

Zgadzasz się, by Twoje zlecenia trafiały na serwery BullionVault umieszczane tam tylko przez Ciebie za pośrednictwem Internetu.

"Walidacja" zlecenia

BullionVault w normalnych okolicznościach zaakceptuje Twoje zlecenia zakupu, jeśli tylko limit cenowy jest określony w walucie, której wystarczającą ilość posiadasz dostepną na swoim koncie, będąc zdolnym do natychmiastowego rozliczenia całej transakcji zakupu.

BullionVault w normalnych okolicznościach zaakceptuje Twoje zlecenia sprzedaży z danego skarbca, jeśli tylko określoną przez Ciebie w zleceniu ilość kruszcu posiadasz dostępną we wskazanym skarbcu.

BullionVault zaakceptuje Twoje zlecenia, jeśli Twoje limity cenowe odpowiadają mniej więcej aktualnym cenom rynkowym.

Zlecenie będzie odrzucone, jeśli Twoje zlecnie nie jest złożone w zgodzie z wymaganiami dotyczącymi zleceń danego typu, oraz jeśli któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony.

Uzgadnianie zlecenia

Platforma wymiany

Twoje zlecenia na Platformie Wymiany BullionVault określają zawsze limit cenowy. Limit odnośnie kupna określa maksymalną cenę, jaką jesteś gotów zapłacić w ramach tego zlecenia; w odniesieniu do sprzedaży - limit oznacza minimalną cenę, za jaką jesteś gotów sprzedać w ramach tego zlecenia.

Twoje zlecenia określają też limit ilości kruszcu wyrażony w kilogramach.

Otrzymując Twoje zlecenie, system BullionVault usiłuje automatycznie uzgodnić je z odwrotnymi zleceniami złożonymi wcześniej lub w tym samym czasie przez innych klientów, określone w tej samej walucie i w tym samym skarbcu, w ramach limitów każdego z tych zleceń. System przeprowadzi transakcję po najbardziej atrakcyjnej dla Ciebie cenie, co znaczy, że będzie uzyskiwał najniższą możliwa cenę, gdy kupujesz, a najwyższą możliwą, gdy sprzedajesz.

Zlecenie złożone wcześniej uzgodnione ze zleceniem złożonym później uzyskuje cenę dokładnie zgodną ze swoim limitem.

Zlecenie jest natychmiastowo realizowane w takim stopniu, w jakim aktywne, złożone wcześniej zlecenia da się z nim uzgodnić i w rozmiarach, w jakich to tylko możliwe (czyli zgodnie z ilością określoną w mniejszym z nich), zanim jakiekolwiek inne zlecenie otrzymane w następnej kolejności zostanie zrealizowane. Ta część, która nie może być natychmiast zrealizowana, może być - na Twoje polecenie - pozostawiona aktywna dla innych użytkowników za pośrednictwem platformy wymiany, tak długo, jak nie zostanie anulowana lub nie wygaśnie okres jej ważności.

Twoje zlecenie oczekuje w kolejce za wszystkimi tymi zleceniami, które oferują atrakcyjniejszą dla drugiej strony cenę, a przed tymi, które oferują mniej atrakcyjną cenę. Oczekuje za wszystkimi ważnymi zleceniami oferującymi tę samą cenę, ale otrzymanymi przez BullionVault wcześniej, a przed wszystkimi ważnymi zleceniami na tę samą cenę otrzymanymi przez BullionVault później.

Transakcje po Londyńskiej Cenie Dnia

Gdy tylko usługa będzie dostępna, BullionVault umożliwi Ci składanie zleceń na transakcje po cenach londyńskich dla danego dnia (ceny złota ogłaszanej codziennie przez LBMA), pod warunkiem złożenia przez Ciebie zleceń w odpowiednich ramach czasowych i że są one określone co do limitu wartości lub ilości kruszcu mierzonej w kilogramach. W obydwu przypadkach Twoje zlecenia będą zaakceptowane tylko pod warunkiem, że pod kontrolą BullionVault znajduje się wystarczająca ilość Twoich zasobów, żeby rozliczyć transakcję.

Konkretne sprzedaże po cenie dnia, lokalizacja przechowywania tak sprzedanego kruszcu oraz waluty, w których jest to możliwe, będą zależały od ich dostępności i od decyzji BullionVault.

Przyjmujesz do wiadomości, że cena w przypadku zakupu po cenie dnia, określona będzie na podstawie najbliższej odpowiedniej ceny londyńskiej (popołudniowej) w dolarach, funtach szterlingach i euro opublikowanej pzez London Bullion Market Association.

Przyjmujesz do wiadomości, że cena dnia nie może być znana z wyprzedzeniem. Przyjmujesz tym samym do wiadomości, że dokonując transakcji po cenie dnia Twoją intencją jest, aby transakcja została zrealizowana po cenie określonej przez to ciało publiczne, która może okazać się wyższa lub niższa niżby wynikało z innych wskaźników w czasie składania zlecenia.

Przyjmujesz do wiadomości limit czasowy, przed którym złożone lub anulowane muszą być wszystkie zlecenia na transakcję po cenie dnia.

Przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku zleceń na transakcje po cenie dnia nie będziesz w stanie samodzielnie określić minimalnej czy maksymalnej ceny.

Przyjmujesz do wiadomości, że dostarczenie tak kupionego złota do skarbca nastąpi z odpowiednim opóźnieniem i dlatego nie będziesz w stanie odsprzedać tego metalu zanim nastąpi rozliczenie tego dostarczenia; zwykle będzie to koniec drugiego dnia roboczego po dniu, w którym zrealizowane zostało zlecenie.

Wycofywanie zlecenia

Platforma wymiany

Masz prawo w każdej chwili wycofać tę część każdego swojego zlecenia, która pozostaje otwarta i niezrealizowana na Platformie Wymiany.Otrzymawszy polecenie anulowania zlecenia, BullionVault musi je wycofać, tak, by nie zostało ono uzgodnione z żadnym złożonym następnie przez potencjalną drugą stronę zleceniem.

Przyjmujesz jednak do wiadomości, że gdyby inny użytkownik złożył przeciwofertę, która zgadzałaby się z Twoim zleceniem i wpłyn ęła do BullionVault zanim złożyłeś polecenie anulowania swojego zlecenia, zlecenia te zostaną uzgodnione i uzgodniona część zostanie zakupiona/sprzedana bez możliwości anulowania. Wycofana zostanie natomiast cała wciąż otwarta część zlecenia.

BullionVault może według własnego uznania podjąć decyzję o usunięciu Twojego zlecenia, jeśli jest ono zarazem (i) starsze niż tydzień i (ii) określony w nim limit ceny w przypadku ceny sprzedaży przekracza 110% ceny aktualnej, a w przypadku kupna - jest poniżej 90% tej ceny.

BullionVault przyjmuje na siebie obowiązek natychmiastowego powiadomienia Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli z tego prawa skorzysta.

Zlecenia na transakcje po londyńskiej cenie dnia

Masz prawo anulować zlecenia na transakcję po cenie dnia do określonego na naszej stronie progu czasowego, do którego można takie zlecenia składać lub je anulować. BullionVault ma wtedy obowiązek nie realizować tak anulowanego zlecenia.

Informacja o transakcji i kontrakt

O każdym zrealizowanym zleceniu, jak również o każdej wyegzekwowanej części zlecenia, BullionVault będzie Cię niezwłocznie informował na zarejestrowany na Twoim koncie adres email.

Zamknięcie zlecenia - czy to przez jego całkowite wyegzekwowanie, czy to przez anulowanie jego otwartej wciąż części - będzie skutkować, po rozliczeniu transakcji, wysłaniem przez BullionVault na Twój adres email formalnego kontraktu na sumę wszystkich wartości sprzedanych/kupionych w wyniku tego zlecenia.

Prowizja czy marża?

Aby zaspokoić wymagania Urzędu Podatkowego i Celnego Jej Kólewskiej Mości (HMRC) odnośnie podatku VAT, nie naliczamy prowizji od handlu srebrem i platyną. W zamian za to, identyczna kwota jest dodawana do ceny zakupu lub odliczana od ceny sprzedaży. Końcowa cena netto jest wynikiem naszej umowy, a nie naliczonej prowizji. Użytkowicy BullionVault nie znajdują się w gorszym położeniu dzięki takiej klasyfikacji opłat. Zlecenia na sprzedaż oraz zakup srebra i platyny są realizowane na zasadzie "matched principal".

Rozliczenie

Transakcje na Platformie Wymiany

Upoważniasz BullionVault do traktowania Twojego zlecenia złożonego na Platformie Wymiany jako instrukcji natychmiastowego rozliczenia każdego zlecenia wyegzekwowanego (czy to w całości, czy częściowo).

BullionVault przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie całkowitej zdolności do natychmiastowego rozliczenia zleceń. BullionVault jest gwarantem, że każdy sprzedający jest zdolny dostarczyć złoto lub srebro kupującemu w ilości, którą sprzedał, oraz że każdy kupujący jest zdolny zapłacić cenę swojego zakupu.

Rozliczenie na Platformie Wymiany BullionVault ma miejsce ze skutkiem natychmiastowym w momencie realizacji transakcji.

Dostarczenie kruszcu klientowi kupującemu zawsze zgadza się z odpowiadającym mu jednoczesnym dostarczeniem tej samej ilości od klienta sprzedającego. W skarbcu nie zachodzi wskutek natychmiastowego rozliczenia Twojej transakcji na kruszcu żadna materialna zmiana.

Transakcje po cenie dnia

Rozliczenie zlecenia po cenie dnia ma zwykle miejsce dwa dni robocze po transakcji (realizacji zlecenia). W przypadku kupna, Twoje pieniądze pozostaną na koncie zarezerwowane celem rozliczenia transakcji i dodatkowych opłat na czas do dostarczenia kruszcu do skarbca. W przypadku sprzedaży, kruszec wymagany do jej rozliczenia pozostanie zarezerwowany na Twoim koncie do czasu rozliczenia transakcji i uzyskania środków walutowych ze sprzedaży.

Termin wykonania rozliczenia będzie określony przez warunki obowiązujące na rynkach spot, a więc w normalnych okolicznościach będzie to drugi dzień roboczy po dniu przeprowadzenia transakcji.

BullionVault może jednak w zależności od okoliczności rozliczyć Twoją transakcję wcześniej.

BullionVault w normalnych okolicznościach rozliczy Twoją transakcję we właściwym terminie wykonania zlecenia lub tak szybko po tym terminie, jak tylko będzie to wykonalne.

Tak długo, jak długo BullionVault przechowuje Twoje zasoby odpowiednio posegregowane na potrzeby rozliczenia Twojej transakcji, tak by były na to gotowe, BullionVault ma prawo zdecydować o rozliczeniu Twojej transakcji później, byle nie dalej niż 5 dni roboczych po ich terminie wykonania rozliczenia. Kiedy opóźnienie w stosunku do terminu wykonania rozliczenia uniemożliwia Ci wykonanie innej transakcji, masz prawo zwrócić się z wnioskiem o rozliczenie priorytetowe; BullionVault zobowiązuje się zrobić, co w naszej mocy, by taki wniosek zrealizować.

Gdyby opóźnienie przekroczyło 5 dni roboczych, masz prawo do rekompensaty w wysokości utraconego oprocentowania swojego salda począwszy od tego piątego dnia. Nie masz prawa do rekompensaty z tytułu utraty oprocentowania zanim upłynie okres owych pięciu dni, ani też z tytułu utraconego potencjalnego zysku wynikającego ze zmian cen w okresie, kiedy Twoje zlecenie pozostaje nierozliczone.

Wszystkie rodzaje transakcji

W momencie rozliczenia kupujący otrzymuje i staje się właścicielem kruszcu, a sprzedający otrzymuje środki pieniężne pomniejszone o koszty transakcji. Podobnie środki pieniężne kupującego zostają pomniejszone o sumę wartości kruszcu wraz z kosztami transakcji, a sprzedający dokonuje dostarczenia kruszcu.

Dostarczenie kruszcu w rozliczeniu realizowane jest przez zapis księgowy w systemie BullionVault. Wynikające z tego saldo kruszców w przechowywaniu określa Twój prawny tytuł własności danego kruszcu w danej lokalizacji.

BullionVault instruuje każdego Operatora Skarbców jako agent działający w Twoim imieniu. Dostarczenie kruszcu klientowi kupującemu odbywa się zawsze w tym samym momencie, co odwrotne odjęcie kruszcu od konta sprzedającego. W wyniku natychmiastowego rozliczenia nie zachodzi w skarbcu żadna materialna zmiana.

Płatność w środkach pieniężnych realizowana jest poprzez zapis księgowy w systemie BullionVault. Wynikające z tego saldo środków pieniężnych to Twoje aktywa walutowe na posegregowanym koncie klienckim w odpowiednim banku w oparciu o trust.

BullionVault instruuje bank, z którego usług korzysta, występując jako agent działajacy w Twoim imieniu.

BullionVault gwarantuje, że rozliczenie środków nastąpi dokładnie równocześnie z dostawą kruszcu.

Twoje całkowite saldo składa się z sumy salda przechowywania i salda rozliczonego. Utrzymywane jest saldo całkowite dla każdej z walut i klas kruszcu, które posiadasz.

Twoje saldo rozliczone w kruszcu przechowywane jest dla Ciebie przez Operatora Skarbców. Twoje saldo rozliczone w gotówce przechowywane jest dla Ciebie przez nasz bank.

Twoje saldo nierozliczone jest dodawane do Twojego salda przechowywania, kiedy Twoja transakcja zostanie rozliczona.

Nowe salda przechowywania w kruszcu i powierzonych środkach pieniężnych są dla Ciebie dostępne natychmiast po zaistnieniu rozliczenia transakcji.

Każdego dnia roboczego BullionVault zobowiązuje się - jeśli to tylko praktycznie możliwe - publikować na swojej stronie internetowej pełne uzgodnienie sald walutowych i sald w kruszcu wszystkich klientów z odpowiadającymi im wyciągami z posegregowanych kont bankowych oraz listami sztab w poszczególnych skarbcach uzyskanymi od operatora skarbców, w obydwu przypadkach przed końcem dnia roboczego za poprzedni dzień roboczy.

BullionVault może oferować transakcje po cenach dnia jedynie w niektórych skarbcach. BullionVault rezerwuje sobie prawo, by dla danego metalu oferować transakcje po cenie dnia tylko w określonej porze ogłaszania dla danego dnia, jeżeli dla tego metalu cena dnia ogłaszana jest więcej niż raz dziennie.

Funkcja Auto Invest

Wybierając funkcję Auto Invest, rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że generalną intencją jest, że wszystkie środki złożone, agregowane i przechowywane na Twoim koncie BullionVault mają być zainwestowane po Londyńskiej Cenie Dnia w dniu ich wpłynięcia lub w najbliższym terminie po ich wpłynięciu.

BullionVault przyjmuje zobowiązanie działania w zgodzie z Twoimi instrukcjami i w ramach opublikowanej tabeli czasowej.

W czasie, gdy włączona jest na Twoim koncie funkcja Auto Invest, przyjmujesz do wiadomości działania i procedury w odniesieniu do środków pojawiających się na Twoim koncie w BullionVault. W szczególności przyjmujesz do wiadomości, że środki walutowe, które chcesz podjąć z konta po sprzedaży kruszcu, podejmiesz wkrótce po realizacji sprzedaży. Zwalniasz BullionVault z wszelkiej odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku ponownego zainwestowania środków pochodzących z tej sprzedaży, a pozostawionych na saldzie, gdy funkcja Auto Invest jest aktywna.

Wyrażasz zgodę, że BullionVault nigdy nie będzie pociagnięte do odpowiedzialności za to, że zainwestowało Twoje środki w złoto lub srebro, zgodnie z Twoją permanentną instrukcją przed końcem następnego dnia po złożeniu zlecenia Auto Invest i udostępnieniu środków na saldzie środków walutowych konta w BullionVault.

BullionVault prześle Ci niezwłocznie powiadomienia o transakcjach oraz kontrakty na każdą aktywność zrealizowaną po cenie dnia w Twoim imieniu. Przyjmujesz na siebie obowiązek monitorowania tych powiadomień i kontraktów. Przyjmujesz także na siebie odpowiedzialność za własną świadomość ustawień Auto Invest oraz przewidywania, że po tym, jak prześlesz na konto w BullionVauly pieniądze, wysłane zostaną owe powiadomienia o transakcjach i kontrakty. Jeżeli z kolei BullionVault nie wywiąże się, z jakiegokolwiek powodu, ze swojego obowiązku działania zgodnie z instrukcją wynikającą z uaktywnienia funkcji Auto Invest, przyjmujesz do wiadomości, że odpowiedzialność BullionVault w stosunku do Ciebie jest ograniczona do straty wynikającej z różnicy w cenie pomiędzy ceną dnia, po której transakcja mogła być zrealizowana, gdyby BullionVault nie zawiodło, a ceną dnia uzyskaną w następnej rundzie - bez względu na to, czy kupiłeś w tej nastepnej rundzie, czy nie.

Potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz odnośne aspekty operacji opartej na ustawieniach Auto Invest na naszych stronach pomocy pod adresem https://Zloto.bullionvault.pl/help/index.do

BullionVault zastrzega sobie prawo do wyłączenia na twoim koncie opcji Auto Invest i pod warunkiem przesłania Ci przez BullionVault wiadomości email iformującej o tym działaniu zwalniasz BullionVault z jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne straty czy utracone zyski będące tego rezultatem.

Rozwiązanie umowy

Niniejszy rgulamin obowiązuje przez cały okres, w którym Twoje konto BullionVault jest aktywne - od momentu rejestracji, do zamknięcia.

Konto BullionVault możesz zamknąć, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej BullionVault.

Ostrzeżenia o ryzyku

Poniższe zestawienia obejmują zagrożenia, które BullionVault uznaje za istotne, nie są to jednak listy wyczerpujące.

Ryzyko, które nie jest objęte odpowiedzialnością BullionVault

Zmiany kursu złota i srebra — Jesteś wystawiony na ryzyko potencjalnych strat wynikających ze spadku kursu złota w okresie w którym posiadasz złoto.To ryzyko znajduje się poza odpowiedzialnością BullionVault.

Polityka monetarna — Rządy państw i agencje rządowe w celu uzyskania stabilności waluty mogą podejmować takie decyzje jak utrudnianie lub opodatkowanie posiadania fizycznego złota na niekorzyść jego właścicieli. BullionVault udostępnia kilka lokalizacji, z których możesz wybrać jedną lub więcej. Polityka odpowiadającego danej lokalizacji rządu lub publiczne obawy przed tą polityką mogą wpłynąć na wartość złota przechowywanego w danej lokalizacji. To ryzyko znajduje się poza odpowiedzialnością BullionVault.

Niewypłacalność banku - Środki walutowe znajdujące się na Twoim koncie w BullionVault są zdeponowane na posegregowanych kontach w wysoko notowanym banku, jednakże ich bezpieczeństwo zależy w istocie od sytaucji banku. Każdy bank jest wystawiony na ryzyko upadku. W zależności od ogromnej ilości różnorodnych czynników, możesz być objęty rządowym schematem kompensacyjnym - możesz być uprawniony do kompensacji, jednakże warunki takiej kompensacji mogą być złożone, a jej realizacja - długotrwała.To ryzyko znajduje się poza odpowiedzialnością BullionVault. [Pamiętaj, że w momencie zakupu złota pieniądze weń zainwestowane nie są już wystawione na to ryzyko]

Kradzież tożsamości — Jeśli nazwa konta (login) i hasło dostępu zostaną przez kogoś przechwycone, będziesz wystawiony na ryzyko uzyskania przez osoby niepożądane dostępu do Twojego konta. O takim dostępie będziesz poinformowany w ciągu kilku minut za pośrednictwem wiadomości SMS, jeśli tylko Twój Alarm Przeciwwłamaniowy (Burglar Alarm) jest uaktywniony i konto ma wystarczające saldo.Będziemy Cię również informować o wszelkich zmianach w danych Twojego konta.Wypłata środków finansowych dokonana w wyniku przechwycenia przez osobę niepożądaną Twojego hasła dostępu będzie mogła być zrealizowana wyłącznie na Twoje połączone konto bankowe. W rezultacie tych zabezpieczeń, najpoważniejsze zagrożenia, jakie wynikają z kradzieży hasła to: (i) utrata prywatności i (ii) wprowadzenie szkodliwych zleceń do systemu BullionVault - zleceń, które mogłyby zostać zrealizowane po jego wartości w danym momencie, podczas gdy nie było wcale Twoim życzeniem kupować czy sprzedawać akurat wtedy.Próby zmniejszenia w ten sposób części wartości Twojego konta na korzyść jakiegoś innego konta będą udaremnione lub cofnięte, jeśli tylko dowiemy się wystarczająco wcześnie, jak również będą skutkowały dążeniem do wykrycia i ścigania kryminalnej aktywności oraz udaremnienia zysków, o które w niej chodziło.BullionVault podejmuje te wysiłki, mając na celu minimalizację ewentualnych strat wynikających z kradzieży Twojej tożsamości, jednakże odpowiedzialność za nie nie spoczywa na Bullionvault, chyba że zostałoby wykazane, że kradzież tożsamości nastąpiła wskutek błędu popełnionego przez BullionVault.

Ryzyko płynności — ryzyko wynikające z braku natychmiastowej płynnosci nie jest odpowiedzialnością BullionVault.

Dostępność systemu — Skomputeryzowana maszyneria BullionVault, z którą łączysz się za pośrednictwem sieci Internet, może okresowo być niedostępna. W takiej sytuacji może to uniemożliwić Ci wykonanie transakcji, którą akurat w tym czasie pragnąłbyś przeprowadzić. To ryzyko nie jest objęte odpowiedzialnością BullionVault.

Wyłączenia dotyczące ubezpieczenia - Ubezpieczenie będącego Twoją własnością złota i srebra jest objęte narzuconymi przez ubezpieczycieli wyłączeniami, w zgodzie z powszechnie przyjętą w dziedzinie fizycznej ochrony kruszcu praktyką.Owe wyłączone zagrożenia wymienione są w świadectwie ubezpieczenia publikowanym na stronie internetowej BullionVault; są nimi takie np. wydarzenia, jak wojna atomowa.Te zagrożenia nie są objęte odpowiedzialnością BullionVault i stanowią ryzyko, które w odniesieniu do swojego złota podejmujesz, przy czym nic nie zwalnia BullionVault z obowiązku zapewnienia prawidłowej ochrony Twojego złota i bezpieczeństwa Twojej własności na powszechnie akceptowanym poziomie.

Siła wyższa — Zagrożenia opisane w ustępie Siła wyższa nie są objęte odpowiedzialnością BullionVault.

Zagrożenia objęte odpowiedzialnością BullionVault

BullionVault przyjmuje na siebie obowiązek ochrony Twojej własności przed różnego rodzaju ryzykiem i zobowiązuje się je minimalizować w sposób i w zakresie zgodnym z najlepszą praktyką biznesową.

BullionVault przyjmuje odpowiedzialność za niewywiązanie się z tego obowiązku - z zastrzeżeniem Wyjątków i ograniczeń odpowiedzialności sprecyzowanych w postanowieniach tego Regulaminu.

Fizyczna kradzież złota lub srebra— istnieje taka możliwość, że złoto lub srebro zostanie fizycznie skradzione ze skarbca przez zdeterminowanych złodziei.Operator skarbców przyjął na siebie obowiązek przedsięwzięcia odpowiednich środków bezpieczeństwa, jak również utrzymywania pokrycia ewentualnych strat, które mogłyby z takiego wydarzenia wyniknąć - czy to w formie zasobów własnych, czy też polisy ubezpieczeniowej.BullionVault przyjmuje na siebie obowiązek regularnego monitorowania, czy operator skarbców utrzymuje je na poziomie umożliwiającym co najmniej pokrycie wartości przechowywanego złota i srebra.

BullionVault przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie niewywiązania się z tego obowiązku - z zastrzeżeniem Wyjątków i ograniczeń odpowiedzialności sprecyzowanych w postanowieniach tego Regulaminu.

Kradzież pieniędzy klienta— istnieje możliwość, że środki walutowe znajdujące się na posegregowanych kontach klientów będą przedmiotem ich bezprawnego wyprowadzenia z konta za pośrednictwem systemu bankowego przez zdeterminowanych przestępców działających w obrębie systemu BullionVault.

BullionVault przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie niewywiązania się z tego obowiązku - z zastrzeżeniem Wyjątków i ograniczeń odpowiedzialności sprecyzowanych w postanowieniach tego Regulaminu.

Zarządzanie kontami posegeregowanymi BullionVault— Gdyby system BullionVault nie zapobiegał zakupowi przez użytkownika większej ilości złota lub srebra, niż ma do dyspozycji środków finansowych, bądź też sprzedania większej ilości złota lub srebra, niż posiada, uniemożliwiałoby to sprawne funkcjonowanie kont posegregowanych i wywiązanie się ze zobowiązań finansowych w stosunku do wszystkich innych klientów.Cały software BullionVault został zaprojektowany tak, by taką ewentualność wyeliminować. Co więcej, BullionVault codziennie sprawdza swoje konta pod kątem prawidłowości w tym względzie. Ryzyko faktycznej straty materialnej jest niebywale małe, ponieważ gdyby jednak to się stało, nadmiar po stronie jednego klienta skutkowałby dokładnie tą samą odwrotną różnicą na innym koncie posegregowanym.

BullionVault przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie niewywiązania się z tego obowiązku - z zastrzeżeniem Wyjątków i ograniczeń odpowiedzialności sprecyzowanych w postanowieniach tego Regulaminu.

Zapisy księgowe BullionVault— Przechowywanie zapisów księgowych przez każde przedsiębiorstwo łączy się z teoretycznym ryzykiem, że jego wewnętrzne zapisy będą w pełni satysfakcjonować kierownictwo organizacji, ale będą się coraz bardziej rozmijać z rzeczywistością, przy czym problemy stają się widoczne dopiero wtedy, kiedy jest już po prostu za późno. To niebezpieczeństwo pojawia się zawsze tam, gdzie wzrasta stopień skomplikowania transakcji i dostępnośc kredytu, a żadna z tych okoliczności nie zachodzi w BullionVault. W innych przedsiębiorstwach ryzyko dotyczące zapisów księgowych jest statutowo regulowane przez obowiązek sporządzania rocznego audytu. BullionVault dodatkowo kontroluje swoje zapisy każdego dnia sporządzając codzienne zestawienie wszystkich danych i uzgodnienie stanu własności wszystkich klientów dostępne publicznie do niezależnej weryfikacji w Internecie.

BullionVault przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie niewywiązania się z tego obowiązku - z zastrzeżeniem Wyjątków i ograniczeń odpowiedzialności sprecyzowanych w postanowieniach tego Regulaminu.

Niewypłacalność BullionVault— Zgodnie z danymi z października 2012 roku, BullionVault utrzymuje wystarczające środki pochodzące od udziałowców, by pokryć koszty swojej działalności przez 4 lata nawet bez jakichkolwiek przychodów przez cały ten czas.BullionVault jest więc tym samym niezwykle stabilnym finansowo przedsiębiorstwem.

Jednakże zawsze istnieje możliwość zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które mogłyby naruszyć finansową stabilność firmy i uczynić BullionVault niewypłacalnym.

Niewypłacalność BullionVault nie dotknie Twojego prawa własności do pieniędzy oraz kruszcu przechowywanego na koncie w BullionVault, może jedynie spowodować pewne niedogodności i opóźnienia w podjęciu przez Ciebie tej własności.

Utrata danych— System BullionVault przechowuje dane w formie elektronicznej; istnieje możliwość ich utraty w wyniku dużej systemowej awarii maszynerii informatycznej. BullionVault prowadzi politykę utrzymywania zapasowych serwerów, co oznacza, że każdy komponent składający się na naszą zdolność przechowywania danych jest chroniony przez to, że posiada swój duplikat wewnątrz systemu BullionVault, a także w zasobach, które nie są bezpośrednio podłączone do serwerów BullionVault. Prawdopodobieństwo jednoczesnej utraty wszystkich kopii jest niezwykle niskie. Dodatkowo, system BullionVault przekazuje także zaszyfrowaną kopię danych zewnętrznym sejfom danych, znanych audytorom BullionVault i Operatorom Skarbców zapewniając w ten sposób, że utrata danych pociągnie za sobą jedynie przejściowe niedogodności, a nie katastrofę. Co więcej, kopię publicznie dostępnego zapisu dotyczącego Twojej własności możesz zapisać na swoim własnym komputerze.

W razie śmierci lub utraty zdolności prawnej

W razie utraty Twojej zdolności prawnej, dopuszczasz przekazanie dostępu do Twojego konta w Twoim imieniu autoryzowanemu przedstawicielowi.

W przypadku Twojej śmierci procedury mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, pod którą będziesz podlegał w momencie śmierci.

BullionVault zobowiązuje się w takiej sytuacji postępować wobec Twojego konta zgodnie z treścią instrukcji ze strony uprawnionych administratorów lub wykonawców Twojego spadku.

Wyrażasz zgodę, by BullionVault poszukiwało pomocy prawnej w jurysdykcji, w której przeprowadzana jest administracja Twojego spadku, na koszt Twojego konta, ale w granicach określonych szczegółowo w naszej Taryfie opłat.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy odnosić się do naszej procedury dotyczącej zamykania kont zmarłych klientów.

API i roboty transakcyjne

Jeżeli używasz botów i interfejsu programowania aplikacji API, wyrażasz zgodę stosować się do warunków stosowania API w BullionVault. Przyjmujesz do wiadomości, że te warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane i poprawiane. BullionVault zastrzega sobie prawo do jednostronnego zawieszenia bądź wyłączenia Twojego dostępu do API i anulowania wszystkich Twoich zleceń, gdybyś działał z naruszeniem tych warunków.

BullionVault nie ponosi odpowiedzialności za wyniki działania jakiegokolwiek nieoficjalnego produktu przy użyciu API.

Program afiliacyjny

BullionVault prowadzi program umożliwiający klientom BullionVault zarabiać część prowizji lub marży, którymi obciążane są transakcje wykonywane przez poleconych przez nich klientów.

Odsprzedaż serwisu BullionVault

Jeżeli prowadzisz jedno lub więcej kont BullionVault w imieniu swoich klientów, niezależnie czy jesteś odsprzedawcą serwisu, czy też nie, musisz koniecznie poinformować o tym BullionVault i uzyskać pozwolenie na taką działalność.

Powiadomienia o cenie złota i srebra

Ustawiające mailowe powiadomienia o cenie złota i srebra, akceptujesz fakt, że BullionVault nie gwarantuje stabilności, dostępności ani poprawności danych przesyłanych w tychże powiadomieniach.

Akceptujesz, że firma BullionVault dokłada wszelkich starań, aby treść powiadomień była poprawna. Firma BullionVault nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z czynności, które zdecydujesz się podjąć lub nie na podstawie otrymywanych powiadomień lub ich braku.

Polecając nas innym, wyrażasz zgodę na warunki naszego programu afiliacyjnego.

Taryfa stawek

Obowiązujaca taryfa stawek BullionVault publikowana jest na stronie internetowej BullionVault (tutaj).

W normalnych okolicznościach opłaty, jakimi obciążane jest Twoje konto, są regulowane z dostępnych na saldzie Twojego konta środków walutowych.Gdyby należności, jakimi obciążone jest Twoje konto, przekraczały dostępne na nim środki walutowe, a Ty ani nie wpłacisz więcej pieniędzy, ani nie sprzedasz części złota, by uregulować należności, BullionVault ma prawo sprzedać część Twojego złota niezbędną do pokrycia tych należności.

Dostępność systemu i przestoje

System jest zaprojektowany tak, by działał każdego tygodnia nieprzerwanie, z wyjątkiem sytuacji, w których konieczne są planowe prace konserwacyjne, zwykle przeprowadzane w weekendy. BullionVault zawsze poinformuje z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej o planowanym wyłączeniu strony. Mogą się także pojawić planowe okresowe przerwy w funkcjonowaniu o innych porach - gdyby zaszła konieczność pilnych prac konserwacyjnych serwisu, które nie mogą czekać aż do weekendu.Jeśli to tylko możliwe, przerwy takie będą organizowane w porach zmniejszonego zainteresowania serwisem.

Gdy praca serwisu jest zawieszona na potrzeby zaplanowanej konserwacji, nie wpłynie to na zlecenie złożone wcześniej - jeżeli było ono aktywne w momencie rozpoczęcia przerwy, będzie ono takie również po jej upływie.

Gdyby doszło do nieplanowanej przerwy w funkcjonowaniu serwisu, w normalnych okolicznościach otwarta, niezrealizowana część aktywnego zlecenia przetrwa i pozostanie wciąż aktywna. Może się jednak w niektórych sytuacjach zdarzyć, że zostanie wycofana i będzie traktowana jak anulowana.

Będziemy próbowali informować Cię drogą poczty elektronicznej, jeżeli będziesz miał otwarte zlecenia w momencie nieplanowanej przerwy w funkcjonowaniu, jednakże przyjmujesz do wiadomości, że natura takiej przerwy może spowodować, że stanie się to dla nas niewykonalne.

Przyjmujesz do wiadomości, że czasowe przerwy w funkcjonowaniu serwisu są na dłuższą metę nieuniknione w przypadku usieciowionych systemów komputerowych.Akceptujesz nasze warunki postępowania w stosunku do Twoich otwartych zleceń w razie przerw w funkcjonowaniu systemu.Rozumiesz, że umieszczając w systemie konkretne zlecenie jesteś wystawiony na ryzyko, które wzrasta w wypadku przerwy w funkcjonowaniu systemu - i akceptujesz to ryzyko.

Zewnętrzna regulacja BullionVault

BullionVault jest angielską Limited Company (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) regulowaną przez brytyjskie prawo o spółkach i prawo własności oparte na ugruntowanych zachodnich pryncypiach.

Odpowiedzialność regulatywna spoczywa na trzech wzajemnie niezależnych wykonawczych filarach prawa: (i) władzach śledczych, (ii) władzy prokuratorskiej oraz (iii) sądach.

 • Władzą śledczą jest London Metropolitan Police.Jest finansowana niezależnie z podatków publicznych i ma za zadanie prowadzenie śledztw, gromadzenie danych dotyczących przestępstw i przedstawianie ich rezultatów prokuraturze.Kradzież i oszustwo znajdują się w jej obszarze odpowiedzialności.
 • Władzą prokuratorską jest w Wielkiej Brytanii UK Crown Prosecution Service.Jest finansowana niezależnie z publicznych podatków i ma za zadanie pełnić rolę oskarżycielską w stosunku do przypadków łamania prawa udokumentowanych przez władze śledcze w stopniu rysującym perspektywę doprowadzenia do skazania.
 • System sądów kryminalnych przesłuchuje strony i świadków przypadków zgłoszonych przez prokuraturę, orzeka winę lub niewinność poprzez system ław przysięgłych i upoważnia sędziów do wymierzenia kary.Sądy również są finansowane publicznie z podatków.

Nie ponosisz żadnych kosztów zgłaszając przestępstwo, a obowiązkiem powyższych organów jest doprowadzić sprawę przed sąd, gdyby BullionVault czy jego przedstawiciele dokonali złamania prawa.

Możesz się ponadto odwołać do instrumentów prawa cywilnego, które może rozstrzygnąć spory między Tobą a BullionVault, gdyby któraś ze stron zarzucała drugiej złamanie warunków niniejszego Regulaminu.Wniesienie sprawy oraz obrona w sądzie cywilnym w normanych okolicznościach wiąże się z kosztami.

Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że - podobnie jak to jest z całym londyńskim rynkiem fizycznego kruszcu - regulacje prawne BullionVault są inne niż rynku usług finansowych.

Współczesne przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe w Europie i Ameryce to zwykle firmy obracające instrumentami papierowymi zwanymi securities, które podlegają coraz głębszemu skomplikowaniu i złożonym mechanizmom prawnym.

Ponieważ BullionVault oferuje specyficzne środowisko całkowicie wolne od mechanizmów kredytowych i ponieważ przedmiotem transakcji jest w BullionVault całkowity i prosty tytuł własności fizycznego metalu nabytego na profesjonalnym rynku spot, a nie oparte na papierze prawa kontraktowe wybiegające poza normalny okres rozliczenia transakcji i dostarczenia, nasza aktywność znajduje się poza zdefiniowanym obszarem działania formalnych regulacji systemu usług finansowych. Dokładnie tak samo jest w przypadku całego profesjonalnego rynku spot fizycznego złota i srebra w Londynie.

Londyński profesjonalny rynek fizycznego złota i srebra (największy rynek kruszców na świecie) jest zamiast tego regulowany przez tradycyjne angielskie prawo własności (a nie przez brytyjskie Financial Services Authority [FSA]).

Błędy

Błędy w zapisie danych

W wypadku administracyjnego błędu ze strony BullionVault, BullionVault jest upoważnione do wprowadzenia odpowiednich poprawek na Twoim koncie.

Błędy systemu transakcyjnego

Ani BullionVault, ani Ty, nie mamy prawa czerpać zysków z załamań systemu.

System BullionVault jest zaprojektowany tak, by uchronić klientów przed oczywistymi błędami i w tym celu odrzuca zlecenia po cenach za bardzo odbiegających od obowiązujących cen złota.Ten rodzaj ochrony zależy od uzyskiwania bieżących rynkowych cen kruszcu z całego szeregu źródeł elektronicznych.Jej efektywność jest do pewnego stopnia poza ścisłą kontrolą BullionVault.W wypadku, gdyby nie udało się ochronić uczestników w ten sposób, BullionVault i Ty nawzajem zgadzamy się, że po fakcie mogą zostać w granicach rozsądku wprowadzone pewne poprawki; ma to na celu sprawienie, by rynek, jakim jest BullionVault, oferował tak samo uczciwe warunki wszystkim jego użytkownikom.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

(a) następujące zabezpieczenia ustanawiają całość finansowej odpowiedzialności BullionVault (włączając wszelką odpowiedzialność za postępowanie czy zaniedbania pracowników BullionVault, jego agentów i podwykonawców) w stosunku do Ciebie w odniesieniu do:

(i) złamania warunków niniejszego Regulaminu

(ii) wszelkiej reprezentacji, oświadczeń, czynów niedozwolonych czy zaniedbań mających miejsce w ramach czy w powiązaniu z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

(b) W określonych prawem granicach niniejszym wyłączone są warunki i postanowienia prawa ogólnego z wyjątkiem warunków wynikająch z paragrafu 12 ustawy Sale of Goods Act z 1979).

(c) Nic w warunkach niniejszego Regulaminu nie wyklucza ani nie zmniejsza odpowiedzialności BullionVault:

(i) za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie BullionVault

(ii) wynikającej z paragrafu 2(3) ustawy Consumer Protection Act 1987

(iii) w żadnej kwestii, co do której unikanie lub próba unikania odpowiedzialności przez BullionVault byłaby ze strony BullionVault nielegalna

(iv) za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.

(d) Odnośnie punktów (b) i (c):

(i) Całkowita odpowiedzialność finansowa BullionVault w odniesieniu do zobowiązań kontraktowych, popełnienia czynu niedozwolonego (włączając w to zaniedbanie i złamanie obowiązków statutowych), wprowadzenie w błąd, odszkodowanie czy inne, wynikające z wykonania lub rozważania wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, będą ograniczone do wartości Twojego salda w środkach walutowych i w kruszcu;

(ii) BullionVault nie ponosi odpowiedzialności za straty czysto ekonomiczne, jak spadek wartości Twojego kruszcu lub waluty, utrata zysku, niepowodzenie przedsięwzięcia, utraty reputacji i inne, czy to bezpośrednio, czy pośrednio, nie będzie też podlegać obowiązkowi jakiejkolwiek rekompensaty tego rodzaju.

Podatki

Jesteś odpowiedzialny za opłacanie właściwych dla Twojego miejsca zamieszkania czy obywatelstwa podatków, które wchodzą lub mogą wejść w grę w odniesieniu do zakupu, sprzedaży czy przechowywania złota i/lub srebra, a także w odniesieniu do jakichkolwiek dodatkowych opłat (np. prowizji).

Siła wyższa

BullionVault nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niemożność wywiązania się z obowiązków w stosunku do Ciebie, jeśli owe opóźnienia czy niemożność wynikają z okoliczności niemożliwych do przewidzenia i znajdujących się w sposób zrozumiały poza kontrolą BullionVault; należą do nich (ale ich nie wyczerpują) takie siły wyższe jak powodzie, pioruny, trzęsienia ziemi, strajki, niedobory, racjonowanie, awarie zewnętrzne, wojna, terroryzm, zamieszki, embarga, czy działania rządów lub ich agencji.

Język

BullionVault podjęło troskę, by tłumaczenia z języka angielskiego na inne języki, dotyczące procedur i kwestii operacyjnych, zostały wykonane z dbałością o odzwierciedlenie dokładnego sensu dokumentu w podstawowej i decydującej wersji językowej BullionVault, jaką jest tekst angielski. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy niejasności w warunkach tego regulaminu, moc obowiązującą ma tekst angielski.

Możesz się kontaktować z BullionVaut w każdym języku, w którym publikowana jest strona BullionVault.

Możesz złożyć skargę nieformalną w każdym języku, w którym publikowana jest strona BullionVault.

Możesz złożyć skargę formalną w każdym języku, w którym strona BullionVault jest publikowana. Dostarczysz jednak tłumaczenie na angielski, by umożliwić komitetowi rozstrzygającemu rozpatrzyć Twoją sprawę uczciwie, a więc na podstawie tego, jak została przedstawiona w Twoich własnych lub Twojego tłumacza słowach.

Rozstrzygnięcie sporu będzie mieć miejsce w języku angielskim. Zostanie Ci przedstawione w języku angielskim oraz w języku, w którym złożona została skarga.

Prawo

Prawem regulującym świadczenie usług przez BullionVault jest prawo angielskie i wszelkie ewentualne spory dotyczące naszej relacji będą rozstrzygane przez sądy brytyjskie.

Zgadzasz się [rzestrzegać wszekie odpowiednie prawa obowiązujące na terytoriach, w których korzystasz z serwisu BullionVault.