Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Na wypadek śmierci

Dobre przygotowanie

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, by w razie Twojej śmierci ułatwić postępowanie spadkowe dotyczące złota, srebra, platyny czy palladu przechowywanego w BullionVault.

Powinieneś się upewnić, że Twoje konto w BullionVault jest założone pod nazwiskiem i adresem, które będą doskonale odpowiadać temu, co będzie figurowało w świadectwie zgonu. W przypadku konta osobistego, powinno być ono założone pod Twoim pełnym nazwiskiem. Zalecamy, aby zgadzało się to dokładnie z brzmieniem Twojego nazwiska na wyciągach bankowych dla konta, które jest połączone z BullionVault. Brak zgodności między nazwiskiem w Twoim świadectwie zgonu a tym figurującym jako właściciel konta w BullionVault albo konta w banku, może spowodować pewne trudności i dodatkowe koszty dla administratora spadku.

Upewnij się, że ktokolwiek będzie przeprowadzał postępowanie spadkowe, będzie w stanie znaleźć wydrukowaną kopię wyciągu twojego konta w BullionVault lub inny dowód Twojego stanu posiadania. Powinno to zawierać szczegóły informujące ich, jak się z nami skontaktować. Dobrym pomysłem byłoby też upewnienie się, że osoba ta będzie miała dostęp do adresu mailowego, z którym zostało zarejestrowane konto BullionVault.

Postępowanie w następstwie śmierci

Krok 1 - Informacja o śmierci

Administrator spadku powinien poinformować nas o Twojej śmierci na tyle szybko, na ile to praktycznie możliwe.

Po uzyskaniu tej informacji będziemy się starali uzyskać jej potwierdzenie, próbując się z Tobą skontaktować na twój adres korespondencyjny, adres email i numer telefonu, które wprowadziłeś w danych kontaktowych swojego konta w BullionVault.

Z wyjątkiem sytuacji, w której mamy powód wątpić w autentyczność doniesień o Twojej śmierci, po siedmiu dniach w dobrej wierze rozpoczniemy procedurę potwierdzenia śmierci.

Krok 2 - prawidłowe postępowanie prawne

Wiele zależy od miejsca śmierci oraz Twojej narodowości i obywatelstwa. Skontaktujemy się z naszymi prawnikami, którzy należą do międzynarodowej organizacji łączącej prawników prowadzących postępowania spadkowe w wielu krajach i wiedzą, jak je przeprowadzić w sposób transgraniczny. Jeżeli jeszcze nie mamy kontaktów prawnych w którymś z wchodzących w grę krajów, uzyskamy je przez tę organizację.

Administratorzy Twojego spadku zostaną poproszeni o przesłanie nam odpowiednich dokumentów wymaganych przez jurysdykcję właściwą dla Twojego spadku. W normalnych okolicznościach administratorzy ci będą wymienieni w Twoim testamencie, jak również na dokumentach wydanych po Twojej śmierci, które będą nosić pieczęcie organu wydającego - zwykle sądu. To te właśnie dokumenty, wraz ze świadectwem zgonu, powinny być do nas przesłane.

Skopiujemy je do naszej dokumentacji, a następnie przekażemy oryginały naszym prawnikom, wraz z poleceniem, by wszczęli oni odpowiednie postępowanie i wyposażyli nas w uprawnienie do przyjmowania od pewnych osób - zwykle są to administratorzy spadku - instrukcji dotyczących Twojego konta w BullionVault. Nasi prawnicy zweryfikują te dokumenty względem wymagań odpowiedniej jurysdykcji.

Gdy tylko otrzymamy od tych prawników potwierdzenie, z kim możemy wykonywać dalsze kroki jako z administatorami Twojego konta, przemianujemy je na "Estate of decd." ("Majątek spadkowy zmarłego...").

Krok 3 - wyciąg z konta zmarłego

Na adres, który figuruje w koncie BullionVault, wyślemy przesyłką kurierską pojedynczy egzemplarz drukowany wyciągu z konta.

Wyślemy także po jednym egzemplarzu wyciągu na każdy adres dostarczony przez administratorów Twojego spadku.

Następnie będziemy oczekiwać z ich strony instrukcji na piśmie sporządzonej według poniższego wzoru.

Krok 4 - wzór instrukcji

Administrator spadku powinien zwrócić się do nas z takim pismem:

Twoi administartorzy: ich nazwiska, adresy, i dane kontaktowe

Do Menadżera, BullionVault

Nazwa konta w BullionVault (login/username) : ....................

Dotyczy majątku spadkowego .............................................

Szanowny Panie,

Proszę o przyjęcie niniejszej instrukcji sprzedaży metalu znajdującego się na wyżej wymienionym koncie i przelanie uzyskanych z tej sprzedaży środków w dolarach amerykańskich/funtach szterlingach/euro* na następujące konto:

Nazwa banku(Bank Name)  
Kod oddziału bankowego (np. branch/routing/sort code)  
Właściciel konta(Account Name)  
Numer konta(Account Number)  
SWIFT BIC  
IBAN  

Wyrażam zgodę na pomniejszenie tej sumy o prawne i inne koszty związane z postępowaniem, jeśli tylko ich wysokość nie przekracza 1% wartości konta lub też sumy 500$ (w zależności od tego, która z nich jest wyższa).

Podpis  
Nazwisko (drukowanymi literami)  
Data  

*Niepotrzebne skreślić.

Nasz adres znajdziesz na stronie danych kontaktowych.

Ustaliwszy odpowiednie dla właściwej jurysdykcji zasady postępowania, BullionVault jest uprawnione do zaakceptowania instrukcji administratora spadku. Podpis administratora obowiązkowo musi zostać w sposób niezależny zweryfikowany. Zwykle odbywa się to tak, że administrator udaje się z tym listem i ze swym paszportem do notariusza lub miejscowego prawnika, który potwierdza autentyczność podpisu i jego tożsamość z osobą administratora swoim podpisem i/lub pieczęcią i dostarcza dane kontaktowe do siebie, pozwalające nam zweryfikować także to potwierdzenie. Administrator powinien wysłać nam ten list przesyłką kurierską.

Krok 5 - Sprzedaż metalu

Otrzymawszy te instrukcje BullionVault dokonuje sprzedaży metalu.Sprzedaż zostanie dokonana po popołudniowej (w przypadku złota) lub południowej (w przypadku srebra, platyny i palladu ) londyńskiej cenie dnia, która jest uznawana międzynarodowo za "oficjalną" wartość kruszców na rynku światowym. Sprzedaż metalu nastąpi najpóźniej pod koniec następnego dnia roboczego po otrzymaniu instrukcji.Środki powinny pojawić się do 2 dni roboczych na koncie klienta, następnie mogą szostać wypłacone na konto bankowe.

Krok 6 - przesłanie środków

Po upływie nie więcej niż 21 dni BullionVault zainicjuje przelew bankowy całości wysokości salda na wskazane konto bankowe.

Opłaty

Zamykając w powyższy sposób Twoje konto, BullionVault zastosuje dwa rodzaje opłat:

 1. Zwykłe koszty BullionVault:
  • Prowizja. BullionVault obciąży transakcję prowizją zgodnie ze swą normalną taryfą.
  • Opłaty za przechowywanie. BullionVault odejmie nieuiszczone opłaty za przechowywanie według normalnej taryfy.
  • Koszt przelewu. BullionVault odejmuje koszt przelewu bankowego - zgodnie z normalną taryfą.
 2. Koszty właściwe dla procedury spadkowego przekazania środków z konta:
  • Koszty prawne zostaną odjęte od wysokości przelewu; ich wysokość zależy od konkretnego przypadku i z tego względu jest zmienna.
  • BullionVault może odjąć koszty własnych prac administracyjnych według swojego opublikowanego cennika.
  • BullionVault może odjąć wydatki i koszty poniesione przez strony trzecie.

Koszty właściwe procesowi administracyjnemu konta zmarłego nie przekroczą kwoty 500$ lub 1% wartości konta (w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa) bez uprzedniej informacji z naszej strony i zgody administratora spadku.