Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Oświadczenie w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Paragraf 54(1) brytyjskiej ustawy Modern Slavery Act (2015) wymaga od BullionVault opublikowania na swojej stronie internetowej oświadczenia o "niewolnictwie i handlu ludźmi".

BullionVault uznaje wagę walki z niewolnictwem i handlem ludźmi i poprzez swoją politykę i środki kontroli stara się zapewnić, że nie ma miejsca współczesne niewolnictwo ani handel ludźmi w odniesieniu do stron, przez które serwis BullionVault jest dostarczany lub którym jest oferowany.

BullionVault jest pełnoprawnym członkiem London Bullion Market Association (LBMA) i London Platinum oraz Palladium Market (LPPM), organizacji branżowych. BullionVault handluje, transportuje i przechowuje kruszec wyłącznie z podmiotami komercyjnymi, które są również członkami tych organizacji..

Handlując wyłącznie z bankami kruszcu będącymi członkami LBMA/LPPM w formie sztab London Good Delivery (LGD), BullionVault zapewnia, że całe nowo wyprodukowane złoto, srebro, platyna i pallada, które kupują i sprzedają jego klienci, spełniają najsurowsze obecnie standardy należytej staranności, etyki i praw człowieka w łańcuchu integralności metali szlachetnych.

LBMA kontynuuje zaostrzanie swoich wytycznych poprzez Responsible Gold Guidance (RGG), które po raz pierwszy stały się obowiązkowe dla wszystkich rafinerii złota typu Good Delivery w 2012 roku. Wytyczne te mają na celu zwalczanie systematycznego lub powszechnego łamania praw człowieka, unikanie przyczyniania się do konfliktów oraz przestrzeganie wysokich standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.p>

Obecnie w wersji 8 dla złota i w oparciu o wytyczne OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals, program Responsible Sourcing Program od 2018 r. rozszerzył się na rafinerie srebra LGD, a od 2019 r. na produkcję platyny i palladu LGD. Narzucając te same 5-stopniowe ramy zarządzania łańcuchem dostaw i ponownie mając na uwadze koncepcję ciągłego doskonalenia u ich podstaw, programy RSG i RPPG wymagają niezależnych i kompetentnych audytów systemów i praktyk u każdej rafinerii przeprowadzanych przez stronę trzecią. W przypadku produkcji sztabek złota, Wersja 8 z 2019 r. wymaga obecnie dodatkowych ocen zarządzania, a także nowych zasad należytej staranności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania u dostawców rudy, koncentratu i złomu do akredytowanych rafinerii.

Wszyscy klienci BullionVault podlegają procedurom należytej ostrożności w ramach procesu przyjmowania klientów, a wszyscy obecni klienci są również poddawani okresowym kontrolom. Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i procedury due diligence BullionVault są zgodne z brytyjskimi przepisami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, zwalczania terroryzmu i transferu funduszy (2017). Prowadzone przez naszego MLRO — który w 2018 roku uzyskał kwalifikacje MICA (profesjonalny członek ICA z Międzynarodowym Dyplomem w zakresie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) — wszyscy pracownicy są zobowiązani do odbywania regularnych szkoleń z zakresu AML.

Niniejsze oświadczenie w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi zostało zatwierdzone i autoryzowane przez:

Nazwisko: Robert Glynne
Pozycja: CEO
Data: 31 grudnia 2023