Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Jak złożyć skargę?

Do Ciebie należy decyzja, czy wniesiesz skargę o charakterze nieformalnym czy skargę formalną.Kluczowa różnica pomiędzy nimi jest taka, że rozwiązaniem skargi nieformalnej zajmuje się samo BullionVault, a skargi formalne trafiają do rozstrzygnięcia przez niezależną stronę trzecią.

Procedura skargi nieformalnej jest zazwyczaj bardziej dostępna, przystępna i szybciej skutkuje odpowiedzią, ponieważ nasi menadżerowie mogą błyskawicznie podjąć kroki, które uważają za odpowiednie.W związku z tym w normalnych okolicznościach każda skarga powinna najpierw mieć charakter nieformalny - BullionVault, w stosunku do każdego rozsądnego klienta wnoszącego poważne zażalenie, szuka korzystnego dla obydwu stron rozwiązania.

Skarga przechodzi na poziom formalny, gdy klient jest niezadowolony z naszej odpowiedzi i proponowanego rozwiązania.

Skarga formalna jest adresowana do niezależnego komitetu, który nie spotyka się często i czyni to wyłącznie w odniesieniu do skarg o poważnym charakterze.Zostaniesz poinformowany o najbliższym terminie zebrania komitetu w odpowiedzi na Twoją skargę formalną.

Skargi formalne w normalnej sytuacji dotyczą nierozwiązanych skarg nieformalnych wynikających z jawnej nieuczciwości lub złamania warunków świadczenia usług przez BullionVault, w wyniku czego klient poniósł bezpośrednią stratę lub szkodę.

Procedura skargi nieformalnej

Skarga nieformalna może zostać wniesiona pocztą elektroniczną na adres email dla skarg nieformalnych dostępny na naszej stronie danych kontaktowych.

Skargi nieformalne zostaną przyjęte do wiadomości w ciągu dwóch dni roboczych i zostaną rozpatrzone w ciągu tygodnia.Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie uda się znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania problemu, wnoszący skargę ma prawo (przez sześć kolejnych miesięcy) wnieść w danej sprawie skargę formalną. Nawet jednak w tym przypadku BullionVault i wnoszący skargę mogą kontynuować próby rozwiązania sporu na drodze nieformalnej.

Procedura skargi formalnej

Zanim złożysz skargę formalną...

  • Czy złożyłeś uprzednio skargę nieformalną?
  • Czy poniosłeś bezpośrednią szkodę?

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych dwóch pytań brzmi "nie", Twoja skarga nie uruchomi skutecznie procedury skargi formalnej.

Skarga formalna może zostać wniesiona drogą poczty elektronicznej na adres email dotyczący skarg formalnych dostępny na stronie danych kontaktowych.

Skargi formalne zostaną ocenione i rozpatrzone przez niezależną radę powołaną z użytkowników BullionVault niezwiązanych z zarządem ani udziałowcami BullionVault, ale powołanych ze względu na ich doświadczenie związane z rynkiem i znajomość warunków technologicznych.

Reprezentant BullionVault będzie pełnił funkcję organizacyjną i będzie dysponował prawem reprezentowania w radzie stanowiska BullionVault, nie będzie jednak miał mocy oceniającej czy rozstrzygającej.

Postanowienia rady zostaną opublikowane na stronie internetowej BullionVault.Rada może uznać za stosowne, by opublikować tożsamość klienta — ale w normalnych okolicznościach tego raczej nie uczyni.Rozstrzygnięcia rady nie będą miały mocy wiążącej prawnie czy to BullioVault czy klienta, ale jej stanowisko może zostać przez każdą ze stron przedstawione jako argument w sprawie w przypadku wniesienia przez którąś ze stron sprawy do sądu.

Skargi formalne wymagają wniesienia do funduszu kompensacyjnego BullionVault kaucji w wysokości 100$ (ewentualnie ekwiwalentu w innej walucie), która będzie skonfiskowana w wypadku, gdyby skarga została przez radę uznana za trywialną lub bezzasadną.Suma ta będzie zawsze zwrócona, jeśli skarga zostanie utrzymana w mocy lub jeśli utrzymana w mocy nie będzie, ale zostanie uznana za złożoną poważnie i z rozsądną nadzieją na to, że zostanie utrzymana w mocy.

Przestępstwo

Sądzisz, że w Bullionvault doszło do popełnienia przestępstwa?

W większości przypadków rozsądnie jest skontaktować się najpierw z BullionVault, jeśli tylko sądzisz, że kierownictwo BullionVault może podjąć działania zdolne zminimalizować skutki czynu przestępnego.

Niezależnie od tego można złożyć doniesienie o kradzieży, oszustwie czy innym przestępstwie bezpośrednio do London Metropolitan Police.W żadnym wypadku nie wymaga się, by złożenie takiego doniesienia było poprzedzone skargą do BullionVault - taki wymóg stałby w sprzeczności z obywatelskimi prawami klientów i z ich prawem do ustawowej ochrony przez właściwe organy państwa.