Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

FAQ: zarządzanie

Kto reguluje BullionVault pod względem prawnym?

BullionVault podlega prawu angielskiemu.

Odpowiedzialność regulatywna spoczywa na trzech wzajemnie niezależnych wykonawczych filarach prawa: (i) władzach śledczych, (ii) władzy prokuratorskiej oraz (iii) sądach.

 • Władzą śledczą jest London Metropolitan Police.Jest finansowana niezależnie z podatków publicznych i ma za zadanie prowadzenie śledztw, gromadzenie danych dotyczących przestępstw i przedstawianie ich rezultatów prokuraturze.Kradzież i oszustwo znajdują się w jej obszarze odpowiedzialności.
 • Władzą prokuratorską jest w Wielkiej Brytanii UK Crown Prosecution Service.Jest finansowana niezależnie z publicznych podatków i ma za zadanie pełnić role oskarżycielską w stosunku do przypadków łamania prawa udokumentowanych przez władze śledcze w stopniu rysującym perspektywę doprowadzenia do skazania.
 • System sądów kryminalnych przesłuchuje strony i świadków przypadków zgłoszonych przez prokuraturę, orzeka winę lub niewinność poprzez system ław przysięgłych i autoryzuje sędziów do wymierzenia kary.Sądy również są finansowane publicznie z podatków.

Oskarżenie w sprawie kryminalnej nie jest czymś, co musiałbyś wnieść własnym kosztem. Twoją rolą byłoby tylko złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa np. kradzieży, a rolą powyższych organów prawa będzie przeprowadzenie dochodzenia i osądzenie sprawy.

Masz ponadto wsparcie w postaci prawa cywilnego, gdyby między Tobą a nami doszło do sporów handlowych (np. gdybyśmy postąpili w sposób uznany przez Ciebie za naruszenie warunków naszego własnego Regulaminu, okreslającego zasady i naturę relacji handlowo-usługowej między nami). Wniesienie takiej sprawy w normalnych okolicznościach będzie się dla Ciebie wiązało z pewnymi kosztami.

Pamiętaj, że - jak cały londyński rynek fizycznego złota inwestycyjnego - BullionVault nie podlega regulacjom właściwym instytucjom stricte finansowym, ze względu na status prawny fizycznego złota odmienny od instrumentów finansowych.

Współczesne usługi finansowe w Europie i Ameryce zwykle są firmami obracającymi papierowymi instrumentami ogólnie zwanymi securities, które podlegają coraz bardziej skomplikowanym wynalazkom prawnym.

W rezultacie tego rosnącego skomplikowania, mnożą się poziomy, na których zbyt wielu inwestorów ponosi straty. Ofiary zawsze są informowane, że przyczyną strat był pożałowania godny błąd w zarządzaniu, nigdy - że nieuczciwość. Tymczasem bardzo często osoby odpowiedzialne za te instrumenty są zabezpieczone na wypadek osobistych pomyłek i w najgorszym razie, popełniwszy monstrualne błędy, dostają wypowiedzenie umowy o pracę połączone z wysokimi odprawami, podczas gdy inwestorzy, których pieniędzmi obracali, ponieśli ogromne straty.

W tym samym czasie proste prawo własności nie przestało cieszyć się efektywną zdolnością organów państwa do identyfikacji, ścigania i karania osób winnych kradzieży czy defraudacji.

Ponieważ dotyczy to bezpośredniej prostej własności fizycznego metalu, a nie spisanych na papierze praw kontraktowych, handel fizycznym kruszcem jest procesem prawnie na tyle prostym, że wypada poza nawias zainteresowania przepisów regulujących usługi i produkty ściśle finansowe. W konsekwencji, londyński rynek złota - będący największym na świecie - nie jest regulowany przez Financial Services Authority [FSA], a przez tradycyjne angielskie prawo własności, według konkretnych procedur postępowania zdefiniowanych przez London Bullion Market Association [LBMA].

LBMA, której BullionVault jest jest pełnoprawnym członkiem od 2008 roku, definiuje zatem standardy i praktyki dobrego zachowania handlowego dla całego londyńskiego rynku kruszców.Standardy te są obecnie sformalizowane w postaci Kodeksu Metali Szlachetnych, którego BullionVault przestrzega i który jest obecnie uznawany przez FCA jako określający właściwe standardy postępowania na rynku.Utrzymały one tak wysoki stopień wiarygodności i niezawodności, że LBMA nadal określa standardy handlu kruszcem na całym świecie. Znacząca większość transakcji na rynku kruszców zawieranych nawet w Nowym Jorku jest w rzeczywistości zawierana na warunkach "loco London" LBMA. Oznacza to, że transakcje będą rozliczane w sztabach zgodnych ze specyfikacją LBMA i że będą one przechodzić ze skarbca sprzedającego będącego członkiem LBMA do skarbca kupującego będącego członkiem LBMA, za pośrednictwem wyspecjalizowanych kurierów będących członkami LBMA.

Jesteśmy przekonani, że tworzy to środwisko regulacyjne o wiele bardziej zrozumiałe dla klienta niż to jest w przypadku branży finansowej obracajęcej securities. Klienci BullionVault posiadają swoje złoto na całkowitą własność. Złoto, a nie papier ewidencyjny wydany przez dostawców usług finansowych, dający jedynie prawo do wypłacenia jakiejś wartości, podczas gdy wartość ta znajduje się jednak w posiadaniu trustu, czy na saldzie aktywów korporacji finansowej. Klienta chroni prawo własności - prostsze, bardziej zrozumiałe, lepiej ugruntowane i podlegające zmianom rzadziej niż szalejący przemysł securities.

Solidne praktyki biznesowe

Chociaż działalność BullionVault nie podlega regulacjom Financial Services Authority, firma przyjęła wiele praktyk, do których FSA zobowiązuje zrzeszone i kontrolowane firmy w odniesieniu do obrotu innymi, mniej materialnymi środkami inwestowania czy przechowywania posiadanych przez prywatnych klientów środków. Te praktyki to:

 • ścisły rozdział własności klientów od aktywów finansowych spółki
 • przechowywanie drobiazgowo dokładnych rejestrów i ich dostępność dla ewentualnej kontroli
 • deklarowanie klientowi konfliktu interesów w razie działania w transakcji jako pryncypał
 • postępowanie według spisanych, ściśle określonych reguł
 • istnienie uregulowanej specyficznej procedury składania skarg
 • utrzymywanie funduszu kompensacyjnego

BullionVault rygorystycznie przyjął te zasady i dąży do utrzymywania swojego systemu jako otoczenia, w którym przestrzeganie tych pryncypiów jest widoczne i udowodnione.

Wróc do góry

Jak złożyc skargę?

Do Ciebie należy decyzja, czy wniesiesz skargę o charakterze nieformalnym czy skargę formalną.Kluczowa różnica pomiędzy nimi jest taka, że rozwiązaniem skargi nieformalnej zajmuje się samo BullionVault, a skargi formalne trafiają do rozstrzygnięcia przez niezależną stronę trzecią.

Procedura skargi nieformalnej jest zazwyczaj bardziej dostępna, przystępna i szybciej skutkuje odpowiedzią, ponieważ nasi menadżerowie mogą błyskawicznie podjąć kroki, które uważają za odpowiednie.W związku z tym, w normalnych okolicznościach każda skarga powinna najpierw mieć charakter nieformalny - BullionVault, w stosunku do każdego rozsądnego klienta wnoszącego poważne zażalenie, szuka korzystnego dla obydwu stron rozwiązania.

Skarga przechodzi na poziom formalny, gdy klient jest niezadowolony z naszej odpowiedzi i proponowanego rozwiązania.

Skarga formalna jest adresowana do niezależnego komitetu, który nie spotyka się często i czyni to wyłącznie w odniesieniu do skarg o poważnym charakterze.Zostaniesz poinformowany o najbliższym terminie zebrania komitetu w odpowiedzi na Twoją skargę formalną.

Skargi formalne w normalnej sytuacji dotyczą nierozwiązanych skarg nieformalnych wynikających z jawnej nieuczciwości lub złamania warunków świadczenia usług przez BullionVault, w wyniku czego klient poniósł bezpośrednią stratę lub szkodę.

Procedura skargi nieformalnej

Skarga nieformalna może zostać wniesiona pocztą elektroniczną na adres email dla skarg nieformalnych dostępny na naszej stronie danych kontaktowych.

Skargi nieformalne zostaną przyjęte do wiadomości w ciągu dwóch dni roboczych i zostaną rozpatrzone w ciągu tygodnia.Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie uda się znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania problemu, wnoszący skargę ma prawo (przez sześć kolejnych miesięcy) wnieść w danej sprawie skargę formalną. Nawet jednak w tym przypadku BullionVault i wnoszący skargę mogą kontynuować próby rozwiązania sporu na drodze nieformalnej.

Procedura skargi formalnej

Zanim złożysz skargę formalną...

 • Czy złożyłeś uprzednio skargę nieformalną?
 • Czy poniosłeś bezpośrednią szkodę?

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych dwóch pytań brzmi "nie", Twoja skarga nie uruchomi skutecznie procedury skargi formalnej.

Skarga formalna może zostać wniesiona drogą poczty elektronicznej na adres email dotyczący skarg formalnych dostępny na stronie danych kontaktowych.

Skargi formalne zostaną ocenione i rozpatrzone przez niezależną radę powołaną z użytkowników BullionVault niezwiązanych z zarządem ani udziałowcami BullionVault, ale powołanych ze względu na ich doświadczenie związane z rynkiem i znajomość warunków technologicznych.

Reprezentant BullionVault będzie pełnił funkcję organizacyjną i będzie dysponował prawem reprezentowania w radzie stanowiska BullionVault, nie będzie jednak miał mocy oceniającej czy rozstrzygającej.

Postanowienia rady zostaną opublikowane na stronie internetowej BullionVault.Rada może uznać za stosowne, by opublikować tożsamość klienta — ale w normalnych okolicznościach tego raczej nie uczyni.Rozstrzygnięcia rady nie będą miały mocy wiążącej prawnie czy to BullioVault czy klienta, ale jej stanowisko może zostać przez każdą ze stron przedstawione jako argument w sprawie w przypadku wniesienia przez którąś ze stron sprawy do sądu.

Skargi formalne wymagają wniesienia do funduszu kompensacyjnego BullionVault kaucji w wysokości 100$ (ewentualnie ekwiwalentu w innej walucie), która będzie skonfiskowana w wypadku, gdyby skarga została przez radę uznana za trywialną lub bezzasadną.Suma ta będzie zawsze zwrócona, jeśli skarga zostanie utrzymana w mocy lub jeśli utrzymana w mocy nie będzie, ale zostanie uznana za złożoną poważnie i z rozsądną nadzieją na to, że zostanie utrzymana w mocy.

Przestępstwo

Sądzisz, że w Bullionvault doszło do popełnienia przestępstwa?

W większości przypadków rozsądnie jest skontaktować się najpierw z BullionVault, jeśli tylko sądzisz, że kierownictwo BullionVault może podjąć działania zdolne zminimalizować skutki czynu przestępnego.

Niezależnie od tego można złożyć doniesienie o kradzieży, oszustwie czy innym przestępstwie bezpośrednio do London Metropolitan Police.W żadnym wypadku nie wymaga się, by złożenie takiego doniesienia było poprzedzone skargą do BullionVault - taki wymóg stałby w sprzeczności z obywatelskimi prawami klientów i z ich prawem do ustawowej ochrony przez właściwe organy państwa.

Wróć do góry

Czy istnieje jakiś fundusz kompensacyjny na wypadek poniesienia przeze mnie strat?

BullionVault utrzymuje fundusz kompensacyjny finansowany z części uzyskiwanych prowizji (od 10% prowizji do maksymalnie 10 centów za zlecenie). Wartość funduszu kompensacyjnego wynosi obecnie około 4 milionów dolarów, ale oczywiście może podlegać zmianie. Jedynie niezależny organ rozstrzygający skargi formalne dysponuje wyłącznym prawem do dysponowania środków pochodzących z tego funduszu.

Wróć do góry