Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Regulamin

Spis treści

 1. Tożsamość prawna BullionVault
 2. Przyjęcie zasad niniejszego Regulaminu i poprzednie wersje
 3. Przedmiot naszej relacji handlowo-usługowej
 4. Twoje dane
 5. Bezpieczeństwo
 6. Specjalne środki ochrony Twojego konta
 7. Twoje pieniędze
 8. Twoje złoto
 9. Realizacja Twoich zleceń
 10. Ostrzeżenia o ryzyku
 11. W razie śmierci
 12. Taryfa
 13. Dostępność systemu i awarie
 14. Zewnętrzna regulacja BullionVault
 15. Błędy
 16. Wyjątki i ograniczenia odpowiedzialności
 17. Podatki
 18. Siła wyższa
 19. Język
 20. Jurysdykcja

Tożsamość prawna BullionVault

BullionVault jest usługą i znakiem handlowym spółki "Galmarley Limited".Galmarley Limited jest spółką zarejstrowaną w Anglii i Walii pod numerem 4943684.

W niniejszym regulaminie, gdziekolwiek kontekst wymaga określenia tożsamości prawnej, BullionVault oznacza Galmarley Limited.

Przyjęcie zasad niniejszego Regulaminu i poprzednie wersje

Rejestrując się online w celu otwarcia konta w BullionVault, stajesz się nowym klientem BullionVault; czyniąc to wyrażasz zgodę na warunki niniejszego Regulaminu definiującego całokształt naszej relacji handlowo-usługowej.

Postanowienia niniejszego tekstu obowiązują wszystkich klientów BullionVault od 12 maja 2009.

Bullionvault ma prawo wprowadzić od czasu do czasu zmiany w warunkach tego Regulaminu, jednak wyłącznie z trzydziestodniowym uprzedzeniem. Zmienione warunki Regulaminu muszą być opublikowane na stronie internetowej BullionVault i wysłane na adres email podany przez Ciebie jako podstawowy środek komunikacji między nami.

W ciągu tych trzydziestu dni masz prawo do rezygnacji z naszych usług na zasadach poprzednio obowiązującego Regulaminu.Możesz jej dokonać, sprzedając swoje złoto i wypłacając normalną drogą pieniądze uzyskane ze sprzedaży.Jeśli naszej relacji w ten sposób nie rozwiążesz, oznaczać to będzie po upływie 30 dni akceptację warunków nowego Regulaminu.

Dla niniejszego tekstu Regulaminu okres owych 30 dni rozpoczął bieg 12 maja 2009 i upływa 11 czerwca 2009. Jeśli w tym czasie nie sprzedałeś złota i nie wycofałeś pieniędzy, oznacza to, że przyjmujesz warunki nowego Regulaminu określające zasady naszej relacji handlowo-usługowej.

Przedmiot naszej relacji handlowo-usługowej

Zostałeś użytkownikiem BullionVault w celu korzystania z oferowanych przez serwis warunków handlu złotem i przechowywania złota. Tym, czego oczekujesz, jest skuteczny i w ogromnym stopniu zautomatyzowany serwis oferujący niskie stawki prowizji od kupna i sprzedaży oraz niskie stawki opłat za przechowywanie kruszcu.

Aby spełnić Twoje oczekiwania, BullionVault oferuje zaprojektowane na wysokim poziomie automatyzacji usługi świadczone za pośrednictwem Internetu i oczekuje uzyskiwać z tego tytułu prowizje i opłaty za przechowywanie złota.

Twoje dane

By świadczyć te usługi, BullionVault potrzebuje przechowywać na swoich serwerach informacje na Twój temat, na co Ty wyrażasz zgodę.

BullionVault zobowiązuje się nie udostępniać Twoich danych żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem (i) zakresu, w jakim jest to konieczne, by dopełnić transakcji między Tobą a BullionVault oraz (ii) sytuacji, w której byłoby to wymagane przez prawo.

Identyfikacja źródła Twoich pieniędzy

Upoważniasz BullionVault do zarejestrowania w systemie Twoich danych bankowych oraz do sprawdzenia i porównania zgodności danych przychodzących wraz z Twoimi przelewami z dokumentami przedstawionymi przez Ciebie w toku weryfikacji Twojej tożsamości.

Identyfikacja Ciebie jako klienta

Zobowiązujesz się do przedstawienia nam dokumentów potrzebnych do identyfikacji Twojej tożsamości w ciągu dwóch tygodni od zasilenia konta pierwszym depozytem walutowym, zgodnie z procedurami weryfikacji tożsamości wymaganymi przez BullionVault. Upoważniasz tym samym BullionVault do określenia, co jest potrzebne, by dokonać tej weryfikacji.

(BullionVault preferuje dowody tożsamości w postaci elektronicznych kopii dokumentów [skany lub fotografie cyfrowe] przesłane bezpiecznie w czasie zalogowanej sesji za pośrednictwem strony internetowej na serwery BullionVault. Alternatywą jest przesłanie papierowych dokumentów. Więcej na ten temat?.)

Zobowiązujesz się dostarczyć przynajmniej jeden akceptowalny dokument tożsamości opatrzony fotografią.

Zobowiązujesz się dostarczyć jasny i czytelny dowód jednego konta bankowego, z którego przychodzą Twoje depozyty i na które Twoje pieniądze mają być w przyszłości zwracane. Dowodem takim są informacje, które zwykle znajdują się na wyciągu z rachunku bankowego; chodzi o następujące dane:

 • Kraj, w którym siedzibę ma Twój bank
 • Nazwa Twojego banku
 • Nazwa oddziału i adres
 • Kod oddziału (transit code, sort code lub routing code)
 • Nazwę/nazwisko właściciela rachunku
 • Numer konta
...a dla kont w bankach poza Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi:
 • Kod SWIFT BIC Twojego banku
 • Twój IBAN (międzynarodowy format numeru konta)

W przypadku, gdy konto należy do firmy, spółki czy trustu, wówczas zobowiązujesz się dodatkowo dostarczyć nam dowód tożsamości (ze zdjęciem) którejś z osób, które posiadają 25% lub więcej udziału w zyskach. Przedstawisz także odpowiedni dowód tożsamości prawnej tego podmiotu.

Twoje dokumenty powinny być sporządzone po angielsku lub w którymś z języków, w których BullionVault obsługuje klientów. Jeśli nie jesteś w stanie przedstawić czytelnych dla nas dokumentów, zobowiązujesz się dostarczyć na własny koszt ich uwierzytelnione tłumaczenia.

Łączenie konta z kontem bankowym

Przez zestawienie dostarczonych przez Ciebie danych z danymi przekazanymi nam wraz z Twoim przelewem przez Twój bank, ustanowimy stałe połączenie ("link") Twojego konta w BullionVault z Twoim kontem bankowym, o czym zostaniesz poinformowany pocztą elektroniczną. Zobowiązujesz się sprawdzić, czy wszystkie dane bankowe zostały wprowadzone poprawnie i niezwłocznie poinformować BullionVault, jeżeli znajdują się w nich błędy.

BullionVault zawsze przedstawi Ci aktualne dane Twojego połączonego konta bankowego w momencie, kiedy będziesz składać polecenie wypłaty środków - co odbywa się po zalogowaniu się przez Ciebie do konta na stronie Bullionvault. Akceptując te dane, potwierdzasz, że wydajesz BullionVault polecenie przelania Twoich środków właśnie na to konto bankowe. BullionVault nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z zatwierdzenia przez Ciebie niewłaściwych danych bankowych.

Zmiana połączonego konta bankowego

W normalnych okolicznościach Twoje konto w BullionVault będzie na stałe połączone z jednym i tym samym kontem bankowym. "Link" ów może jednak być zmieniony, np. w razie, gdyby Twój bank upadł, czy też z innych powodów.

Twoja formalna prośba o zastąpienie połączonego konta bankowego innym, aby być zaakceptowana, musi zostać przesłana w trakcie zalogowanej sesji poprzez stronę BullionVault.

Pragnąc zastąpić połączone konto bankowe innym kontem bankowym, akceptujesz konieczność potwierdzenia przez Twój nowy bank ciągłości tożsamości właściciela obydwu kont przez sporządzenie i przesłanie nam pisma w oparciu o sporządzony przez nas standardowy wzór jego tekstu; wzór ów otrzymasz, gdy zwrócisz się do nas z prośbą o to. Na Tobie spoczywa obowiązek upewnienia się, że Twój nowy bank będzie w tej sprawie współpracował.

Zwracając się o zmianę "linku bankowego" - zastąpienie połączonego rachunku bankowego innym - akceptujesz warunek, że nowy rachunek bankowy będzie prowadzony pod dokładnie tym samym nazwiskiem (ew. nazwiskami lub nazwą), co poprzedni rachunek bankowy.

W przypadku zmiany nazwiska, będziesz musiał(a) poddać swoje konto ponownej walidacji, zmieniając najpierw nazwisko, pod jakim utrzymywane jest pierwsze konto bankowe. BullionVault nie zaakceptuje jednoczesnej zmiany nazwiska i rachunku bankowego.

BullionVault zobowiązuje się poinformować Cię o dokonaniu zmiany połączonego konta bankowego drogą poczty elektronicznej, na zarejestrowany w Twoim koncie adres email.

BullionVault preferuje w ogóle nie zmieniać zarejestrowanych danych bankowych, ale rozumie, że czasem bywa to po prostu konieczne. Przeprowadzenie takich zmian zobowiązuje BullionVault do odpowiedniego stopnia uwagi, rzetelności i troski. Niedopełnienie przez BullionVault powyższych procedur utrzymujących zmiany w Twoich zarejestrowanych danych bankowych pod kontrolą, jeśli poskutkowałoby ono stratami z Twojej strony, pociąga za sobą odpowiedzialność BullionVault, zgodnie z dalszymi ustaleniami niniejszego Regulaminu.

Przyjmujesz do wiadomości, że BullionVault ma prawo obciążyć Cię za przeprowadzenie tej procedury opłatą administracyjną zgodnie z opublikowaną na stronie internetowej serwisu taryfą.

Gdyby z jakiegokolwiek powodu nie dało się dopełnić tych procedur, a Twoje dotychczasowe konto bankowe było już - również z jakiegokolwiek powodu - zamknięte, wówczas BullionVault jest uprawnione do przeprowadzenia odpowiedniej procedury prawnej lub uzyskania dla tej operacji ubezpieczenia na wypadek, gdyby nastąpiła przy tej okazji kradzież tożsamości; odbędzie się to na Twój koszt, zanim procedura wymiany konta połączonego zostanie zrealizowana. W takich okolicznościach BullionVault ma również prawo do obciążenia Cię za wynikającą z tego pracę administracyjną według opublikowanej na stronie taryfy.

Niewywiązanie się z obowiązku weryfikacji konta

Przyjmujesz do wiadomości, że BullionVault odmówi wypłacenia środków z konta, obowiązek weryfikacji którego (tzw. proces walidacji konta) nie został dopełniony.

Prosimy o walidację konta w przeciągu dwóch tygodni od daty złożenia pierwszego depozytu. Jeśli tego nie zrobisz...

 • Co najmniej cztery tygodnie po Twoim pierwszym depozycie na Twój zarejestrowany adres email wysłane zostanie przypomnienie o obowiązku weryfikacji tożsamości konta.
 • Co najmniej dwa tygodnie po pierwszym przypomnieniu na zarejestrowany przez Ciebie adres email wysłane zostanie drugie upomnienie.
 • Jeżeli nie dokonasz walidacji konta w przeciągu dwóch kolejnych tygodni, BullionVault ma prawo obciążyć Twoje konto karną opłatą z tego tytułu, zgodnie z aktualną taryfą opublikowaną na stronie internetowej serwisu. Opłata ta będzie uwzględniona na miesięcznym wyciągu z Twojego konta dużymi literami jako OPŁATA KARNA ZA OPÓŹNIANIE WALIDACJI KONTA.

BullionVault ma prawo do obciążania Cię taką opłatą za każdy kolejny miesiąc, w którym Twoje konto pozostaje wciąż niezweryfikowane.

Bynajmniej nie chcemy obciążać Cię tą opłatą - chodzi nam o to, żebyś dokonał walidacji konta. Kiedy tylko to uczynisz, Twoja ostatnia opłata z tego tytułu, jeżeli taka była rzeczywiście naliczona, zostanie anulowana, a środki na powrót przypisane do salda Twojego konta.

Przyjmujesz do wiadomości, że długotrwałe nieprzeprowadzanie walidacji może poskutkować poinformowaniem przez nas o Twoim niezweryfikowanym depozycie organów państwa zajmujących się praniem brudnych pieniędzy.

Niniejszym gwarantujesz BullionVault pokrycie wszystkich kosztów, które mogą wyniknąć z nieprzeprowadzenia walidacji Twojego konta w krótkim czasie.

Dane kontaktowe

BullionVault utrzymuje Twoje dane kontaktowe, przede wszystkim Twój adres email oraz (opcjonalnie):

 • numer telefonu komórkowego
 • numer telefonu domowego
 • adres zamieszkania

Zobowiązujesz się utrzymywać swoje poprawne dane kontaktowe w stanie aktualnie zgodnym ze stanem faktycznym. Możesz je na bieżąco aktualizować poprzez stronę BullionVault. BullionVault ma prawo polegać całkowicie na dostarczonych przez Ciebie danych kontaktowych.

BullionVault ma obowiązek informować Cię o każdej zmianie w Twoich danych kontaktowych na zarejestrowany adres email, jak również obowiązek informowania Cię o zmianach samego adresu email na obydwa z nich: poprzedni i wprowadzony po zmianie.

Przyjmujesz do wiadomości, że niedopełnienie Twojego obowiązku aktualizowania i utrzymywania w porządku Twoich danych kontaktowych obniża skuteczność opierających się na nich środków bezpieczeństwa Twojego konta w BullionVault.Przyjmujesz tym samym do wiadomości, że odpowiedzialność za ewentualne koszty wynikłe z niepodania przez Ciebie prawidłowych, aktualnych danych kontaktowych spada na Ciebie.

Jakie szczegóły Twojej aktywności są publicznie dostępne?

Mając na celu przejrzystość i zdrową praktykę rynkową na platformie wymiany, pewne informacje są dostępne dla innych użytkowników:

 • Umieszczając na Platformie Wymiany swoje zlecenie z określonym limitem ceny, powodujesz, że oferta pojawia się na elektronicznej tablicy, na której ogłaszane są aktualne oferty i ceny w BullionVault. Na stronie publikowane są najlepsze pod względem ceny oferty i rozmiary. W ten sposób informacja ta staje się publicznie dostępna dla innych użytkowników, ale w oderwaniu od jakichkolwiek danych pozwalających łączyć to z Twoją osobą.
 • Pasek informacyjny na naszej stronie podaje rozmiary i ceny wyegzekwowanych ofert kupna i sprzedaży, które właśnie zostały zrealizowane. W ten sposób realizowane przez Ciebie transakcje są widoczne dla innych uczestników, ale inne osoby w żaden sposób nie mogą powiązać tych liczb z Twoimi danymi osobowymi.
 • Listy sztab znajdujących się w skarbcach są sporządzane przez menadżerów skarbców i są uzgodnione ze stanem posiadania klientów BullionVault w danym skarbcu. Uzgodnienie stanu rachunków jest publikowane, ale identyfikuje Cię jedynie poprzez Twój pseudonim, który ma charakter poufny, jest niepowtarzalny i powinien być znany tylko Tobie.
 • Wyciągi bankowe z posegregowanych kont klienckich traktowane są w ten sam sposób. Niniejsze uzgodnienia stanu rachunków pozwalają Ci widzieć, że Twoja własność stanowi dobrze zidentyfikowaną część puli własności i aktywów naszych klientów, trzymana cały czas na wyciągnięcie ręki w BullionVault. W ten sposób salda środków finansowych i salda złota stają się widoczne także dla innych użytkowników, ale nie tak, by byli oni w stanie powiązać je z Tobą jako osobą.
 • BullionVault może udzielić informacji o Twoich działaniach uprawnionym agencjom rządowym wyposażonym formalnie w prawo do monitorowania zachowań na rynku złota lub prowadzenia dochodzeń w sprawach, w których istnieje podejrzenie o zaistnienie procederu prania brudnych pieniędzy.

Bezpieczeństwo

Hasła

Dostęp do Twoich danych osobistych i finansowych przechowywanych w BullionVault jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem za pomocą hasła i innych środków, które masz obowiązek utrzymywać w tajemnicy.

W razie utraty hasła, możesz ustawić nowe - na drodze rozmowy telefonicznej z pracownikiem BullionVault, w czasie której odpowiesz na serię pytań dotyczących Twojego konta.

BullionVault zastrzega sobie prawo do obciążenia Twojego konta opłatą za ustawienie nowego hasła zgodnie z publikowaną na stronie taryfą.

Informację o tym, że Twoje hasło zostało zmienione, BullionVault wyśle na Twój zarejestrowany adres email.

Nowoczesne szyfrujące środki technologiczne, za pomocą których operują komputery BullionVault, przechowują Twoje hasło w formie, która nie jest w żaden sposób czytelna czy możliwa do odszyfrowania dla któregokolwiek pracownika BullionVault; tym samym nie jesteśmy w stanie w żaden sposób dotrzeć do ustawionego przez Ciebie hasła.W celu umożliwienia Ci ustawienia nowego hasła, ekipa BullionVault utworzy dla Ciebie jednorazowe hasło tymczasowe; pracownik będzie się musiał upewnić, że hasło to natychmiast zmienisz na inne, które sam(a) wymyślisz - po to, aby wrócić do stanu, w którym nikt z personelu nie zna Twojego hasła.

Przyjmujesz do wiadomości, że ustawienie nowego hasła może skutkować zawieszeniem przez BullionVault Twojego prawa do natychmiastowej wypłaty środków na okres nie przekraczający sześciu tygodni.

Komunikacja między nami

Wyrażasz zgodę na to, by głównym środkiem komunikacji między nami był Internet.

Przesyłanie danych

Przyjmujesz do wiadomości, że w czasie zalogowanych sesji na koncie w BullionVault dane przesyłane są w obydwu kierunkach przy użyciu protokołu https, który cechuje wysoki stopień bezpieczeństwa i jest powszechnie akceptowany jako oferujący niezwykle rzetelną ochronę prywatności i dokładność w procesie transmisji danych.

Email

BullionVault wysyła Ci informacje drogą poczty elektronicznej; są to między innymi - ale nie tylko - informacje dotyczące zmian w kluczowych ustawieniach Twojego konta, zawiadomienia o logowaniu, potwierdzenia złożonych zleceń, zawiadomienia o dokonanych transakcjach, kontrakty, miesięczne wyciągi z konta czy zmiany w tekście Regulaminu.System BullionVault zachowuje i rejestruje wszystkie wysłane mejle.

Masz obowiązek upewnić się, że możesz polegać na adresie email, który nam wskazałeś (w szczególności, że Twój dostawca poczty internetowej będzie dopuszczał nasze wiadomości, pozwalając im docierać na czas.

BullionVault ma prawo polegać na przyjęciu przez Ciebie do wiadomości i zaakceptowaniu treści wysłanych wiadomości elektronicznych, jeżeli w ciągu trzech dni nie otrzymamy na nie odpowiedzi.

W przypadku zgłoszenia przez Ciebie zastrzeżeń do treści wysłanego maila po upływie tego terminu, przyjmujesz do wiadomości, że jakiekolwiek rozwiązanie problemu będzie zależało od kontekstu tego opóźnienia, co może mieć wpływ na koszt rozwiązania problemu - zaproponowanego czy to przez kierownictwo BullionVault, czy to przez instancję arbitrażu w przypadku formalnej skargi.

Rozumiesz i akceptujesz fakt, że email nie jest technologią zaszyfrowaną i operuje na poziomie prywatności porównywalnym do tradycyjnej poczty, wobec czego operator poczty - podobnie jak listonosz - jeśliby zechciał, ma możliwość otwarcia listu. Wyrażasz zgodę, by informacje o Twoich zakończonych czynnościach były po fakcie wysyłane w takim prostym formacie.

SMS

BullionVault - w celu błyskawicznego kontaktu się z Tobą - może korzystać także z Twojego numeru telefonu i kontaktować się z Tobą tą drogą głosowo lub przez funkcję wiadomości tekstowych SMS.

BullionVault zakłada dostarczenie wiadomości SMS i przyjęcie przez Ciebie do wiadomości jej treści, jeśli w ciągu pięciu minut od wysłania nie zostanie przez nasz system otrzymana informacja o odrzuceniu wiadomości. BullionVault polega w tym względzie na dokładności własnych danych transmisyjnych zabezpieczonych niezależnie przez naszego dostawcę usług telekomunikacyjnych.

Na BullionVault spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe zainicjowanie procesu przesyłu telefonicznej wiadomości tekstowej zgodnie z danymi kontaktowymi wprowadzonymi przez Ciebie oraz upewnienie się - za pośrednictwem naszego dostawcy usług SMS - że zostały one dostarczone.Odpowiedzialność BullionVault nie obejmuje jednak strat wynikłych z niedostarczenia Ci wiadomości, jeżeli nie została ona dostarczona z przyczyn znajdujących się poza kontrolą BullionVault.Może się to zdarzyć, gdy Twój telefon jest wyłączony lub znajduje się w strefie lub w technologii poza zasięgiem dla technologii SMS udostępnianej przez naszych dostawców.

Jeśli wartość Twojego konta zejdzie poniżej poziomu, przy którym komunikowanie się z Tobą przy użyciu wiadomości SMS jest racjonalne, BullionVault zastrzega sobie prawo zawieszenia usługi informowania tą drogą.

Poczta

BullionVault może Ci wysłać informacje pocztą, na zarejestrowany w naszym systemie adres. BullionVault zakłada otrzymanie i przyjęcie do wiadomości treści korespodencji, jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej wysłania nie zostanie odnotowane jej odrzucenie.

Jeśli wartość Twojego konta zejdzie poniżej poziomu, przy którym komunikacja za pośrednictwem poczty jest racjonalna, wówczas BullionVault zastrzega sobie prawo zawieszenia przesyłek pocztowych.

Specjalne środki ochrony Twojego konta

Informacje na temat konta

Masz prawo polegać na rzetelnym informowaniu Cię przez BullionVault za pośrednictwem poczty elektronicznej o wszystkich zmianach zachodzących w danych kontaktowych Twojego konta, wysyłaniu wiadomości Alarmu Przeciwwłamaniowego (Burglar Alarm) oraz wiadomości o zmianach w zarejestrowanych w BullionVault danych bankowych Twojego konta.

Twoje straty wynikłe z niewywiązania się BullionVault z tego obowiązku są objęte finansową odpowiedzialnością BullionVault, podlegającą dalszym ustaleniom niniejszego Regulaminu.

Alarm przeciwwłamaniowy

BullionVault realizuje swoją usługę alarmu przeciwwłamaniowego (Burglar Alarm) przy pomocy technologii telekomunikacyjnej telefonii komórkowej.

Jeśli tylko jest przez Ciebie uruchomiona i jeśli stan Twojego konta przekracza pewien minimalny próg, BullionVault zobowiązuje się do zainicjowania wysyłania Ci wiadomości tekstowych na wprowadzony przez Ciebie numer telefonu, za pomocą technologii SMS (albo o każdym logowaniu, albo o każdym wprowadzonym zleceniu, bądź też o jednym i drugim - w zależności od wskazanych przez Ciebie ustawień).

Obowiązkiem BullionVault jest wysyłać wiadomości alarmu przeciwwłamaniowego za każdym razem, gdy następuje odpowiednie dla ustawień zdarzenie, a także monitorować, czy wiadomości wysyłane są prawdiłowo.

BullionVault nie ma jednak obowiązku zapewnienia dostarczenia wiadomości do Twojego telefonu komórkowego.Przyjmujesz do wiadomości, że technologia telefonicznych wiadomości tekstowych nie daje wysyłającemu 100% pewności, że wiadomość zostanie dostarczona, ani też tego, że usłyszysz ją wtedy, kiedy jest wysyłana (podobnie, jak nie ma gwarancji, że usłyszysz alarm przeciwwłamaniowy w gospodarstwie domowym).

Niemniej jednak uznajesz, że ustawienie usługi alarmu przeciwwłamaniowego działa jako potężny środek zabezpieczający przed niepożądanym dostępem do Twojego konta w BullionVault, ponieważ umożliwia Ci natychmiastowe zgłoszenie BullionVault, gdyby ktoś taki dostęp zdobył - nawet w momencie, kiedy zdarzenie jeszcze trwa. W ten sposób BullionVault może natychmiast uruchomić swoje dochodzenie w tej sprawie, jak również szukać pomocy władz zajmujących się wykrywaniem i ściganiem przestępstw.

Akceptujesz obowiązek niezwłocznego poinformowania BullionVault, gdyby alarm przeciwwłamaniowy wskazywał na dostęp do Twojego konta osoby nieuprawnionej.

Wyrażasz zgodę na obciążanie Twojego konta za każdą wiadomość alarmu przeciwwłamaniowego opłatą zgodną z publikowaną na naszej stronie internetowej taryfą, biorąc pod uwagę, że opłata ta jest w przybliżeniu równa opłacie za wiadomość SMS z Twojego telefonu komórkowego.

Rozumiesz, że nieustawienie tej usługi w Twoim koncie obniża poziom kompensacji ze strony funduszu kompensacyjnego BullionVault (również w przypadku opiniowania sprawy przez niezależny od BullionVault arbitraż) w razie strat, które by się z tym wiązały - nawet jeśli prawdopodobieństwo strat jest bardzo niskie.

Twoje straty wynikłe z niewywiązania się BullionVault z tego obowiązku są objęte finansową odpowiedzialnością BullionVault, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Gwarancja uczciwej wartości

System BullionVault - nie pozwalając na transfer wartości z Twojego konta BullionVault, czy to w formie kruszcu czy środków walutowych, po nieuczciwej wartości - gwarantuje zwrot uczciwej wartości w odwrotnej formie (złota lub pieniędzy).

Masz prawo w pełni polegać na tej gwarancji. Oznacza to, że gdyby ktoś zdobył nieuczciwy i nieuprawniony dostęp do Twojego konta, pieniądze nie wydostaną się pod jego kontrolę, a w najgorszym razie trafią na Twoje konto bankowe w następstwie transakcji sprzedaży po uczciwej cenie rynkowej.

Twoje straty wynikłe z niewywiązania się BullionVault z tego obowiązku są objęte finansową odpowiedzialnością BullionVault, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Twoje pieniądze

Konta posegregowane

BullionVault wybrało następujące banki, by zajmowały się Twoimi saldami walutowymi przechowywanymi na koncie w BullionVault:

Lloyds TSB Bank plc[bank]

Przyjmujesz do wiadomości, że wybierając bank Lloyds TSB, BullionVault powziął odpowiednie środki, by zapewnić, że bank mający za zadanie przechowywanie Twoich pieniędzy jest bankiem o odpowiedniej pozycji.

Przyjmujesz także do wiadomości, że rewidowana w przyszłości pozycja banku może się obniżyć, jak również, że znajduje się to poza odpowiedzialnością BullionVault.

BullionVault przyjmuje obowiązek wpłacenia Twoich środków bezpośrednio na posegregowane konta klienckie (segregated client accounts) prowadzone w banku dla różnych walut w celu przechowywania niezainwestowanych środków pieniężnych naszych klientów.

BullionVault oświadcza, że bank przyjął do wiadomości i zaakceptował na piśmie, że pieniądze na kontach klientów BullionVault (BullionVault's Client Accounts) są przechowywane jako środki powierzone i administrowane.Bank przyjął następnie do wiadomości i zaakceptował warunek, że środki te nie mogą w żaden sposób być łączone, nie obejmuje ich także żaden tytuł egzekucyjny w razie jakichkolwiek długów samego BullionVault w stosunku do banku na innych kontach.

BullionVault jest uprawnione do zarządzania w Twoim imieniu środkami znajdującymi się na koncie posegregowanym wyłącznie do następujących celów:

 1. Mogą być one użyte na zakup fizycznego złota od innego użytkownika posiadającego konto w BullionVault (za pośrednictwem strony internetowej).W takim przypadku pieniądze nie wychodzą z posegregowanego konta bankowego, tylko przechodzą w naszych księgach na nazwisko użytkownika, który sprzedał posiadane w skarbcu złoto, dokładnie w tym samym momencie, w którym tytuł własności tego złota został przeniesiony z niego na Ciebie.
 2. Mogą być one wykorzystane do wypłacenia Twoich środków z powrotem na Twoje konto bankowe, ale nigdy ponad wysokość, która jest w danym momencie dostępna na Twoim saldzie.
 3. Mogą one być wykorzystane dla pokrycia opłat należnych z Twojej strony BullionVault za świadczone usługi, zgodnie z warunkami ninijeszego Regulaminu.
 4. Mogą one być wykorzystane do pokrycia kosztów transakcji na uznawanym profesjonalnym rynku złota dokonanej w Twoim imieniu przez BullionVault w razie, gdybyś wykorzystał swoje prawo do kupna lub sprzedaży na lokalnym rynku zewnętrznym.

BullionVault zobowiązuje się utrzymywać przez cały czas na swoich kontach posegregowanych ilość środków wystarczającą do wypłacenia klientom z powrotem całości ich sald walutowych brutto, jak również utrzymywać te środki na wyciągnięcie ręki, dostępne w każdej chwili do zwrotu w przeciągu jednego dnia roboczego.

BullionVault zobowiązuje się podejmować aktywne wewnętrzne kontrole - tak, aby wypłaty środków z kont w BullionVault były przed realizacją przelewu zatwierdzone przez co najmniej dwie osoby na stanowiskach kierowniczych w BullionVault; osoby te weryfikują poprawność instrukcji przelewu.

Wyciągi z posegregowanych kont klienckich uzyskiwane z banku powinny całkowicie zgadzać się z danymi przedstawianymi przez BullionVault każdego dnia, w którym w Londynie operują banki. O ile to tylko praktycznie możliwe, uzgodnienie to powinno być publikowane na witrynie internetowej BullionVault tego samego dnia i być dostępne na stronie Audytu Codziennego, do której prowadzi link ze strony głównej.

Przyjmujesz do wiadomości, że bank ma prawo działać w dobrej wierze według instrukcji otrzymanych od menedżerów BullionVault.

Akceptowalne sposoby przesyłania pieniędzy

Zgadzasz się zasilać swoje konto w BullionVault wyłącznie z połączonego z nim rachunku bankowego.

Twoje depozyty walutowe będą akceptowane wyłącznie jeśli będą przysłane przez uznawane kanały bankowe, które mogą się czasem zmienić, zgodnie z informacjami na stronie internetowej BullionVault.

Niezależnie od tego, czy transakcja odbędzie się przy użyciu procedur papierowych czy będzie to przelew internetowy, przyjmujesz do wiadomości, że bank będzie musiał podać nam standardowe dane dotyczące przychodzącego do BullionVault przelewu: (i) nazwę Twojego banku, (ii) kod oddziału [lub routing code, bądź BIC, w zależności od typu przelewu i kraju jego pochodzenia], (iii) nazwisko/nazwę posiadacza rachunku, (iv) numer konta oraz twój login (username) jako referencję przelewu.

Przyjmujesz do wiadomości, że niedostarczenie nam przez Twój bank wystarczającej ilości informacji może skutkować opóźnieniem w przypisaniu środków do Twojego konta.W takiej sytuacji BullionVault umieści Twoje pieniądze bezpiecznie w dziale płatności zawieszonych, w oczekiwaniu na Twój kontakt z nami oraz na Twoje informacje dotyczące prawidłowych szczegółów tego przelewu. Gdy je otrzymamy, pieniądze niezwłocznie znajdą się na Twoim koncie w BullionVault.

Zgadzasz się, że w przypadku, w którym Ty sam - a nie Twój bank - dostarczyłeś dane przelewu, Twoje prawo do wypłaty środków z konta w BullionVault może być zawieszone - nie dłużej jednak, niż na okres sześciu tygodni.

Twój depozyt i połączone konto bankowe

Zobowiązujesz się nie łączyć w jednym koncie BullionVault środków pochodzących od innych osób.

Zobowiązujesz się nie wykonywać nigdy płatności w sposób, który skutkuje ukrywaniem źródła pochodzenia środków. Nie będziesz więc - na przykład - wpłacać środków gotówką, za pomocą weksli, czy wpłacać anonimowo środków w kasie banku. Wszystkie Twoje środki muszą przychodzić ze źródła dającego się łatwo zidentyfikować.

Wyrażasz zgodę na zwrot Twoich środków do ich źródła, gdyby BullionVault nie było usatysfakcjonowane informacjami na temat pochodzenia przelewu. Gdyby środki pochodziły z innego niż połączone konto bankowego, akceptujesz prawo BullionVault do obciążenia Cię opłatą za zwrot depozytu pochodzącego z niewłaściwego konta bankowego zgodnie z publikowaną przez BullionVault taryfą opłat; będzie ona odjęta od salda Twojego konta w BullionVault.

Pomimo to, BullionVault może - według swojego uznania - podjąć decyzję o umieszczeniu środków na Twoim koncie, jeśli przedstawione przez Ciebie dowody pozwolą nam uznać za wiarygodne, że środki pochodzą od Ciebie. BullionVault może potrzebować dodatkowych informacji na temat pochodzenia środków; zobowiązujesz się ich dostarczyć.

Niniejszym zwalniasz BullionVault z odpowiedzialności za jakiekolwiek Twoje straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji zasilenia przez Ciebie konta w niewłaściwy sposób (czyli inaczej niż w poddający się łatwej identyfikacji bezpośredni przelew z połączonego konta bankowego).

Depozyty podlegające możliwości anulowania

BullionVault rekomenduje zasilanie konta za pośrednictwem przelewów bankowych, jeżeli to tylko jest możliwe.

Gdybyś zamiast tego czynił to za pośrednictwem czeków lub używając opcji BillPay lub czeków elektronicznych z amerykańskich kont bankowych, przyjmujesz do wiadomości, że BullionVault może zastosować specjalne środki bezpieczeństwa przed realizacją następującej potem wypłaty środków.

W niektórych jurysdykcjach (np. właśnie w USA) istnieje coś takiego jak prawo banku do anulowania oszukańczego czeku zdebetowanego z Twojego rachunku bankowego. Bank w takiej sytuacji nie akceptuje własnej straty, tylko przenosi koszt nawet międzynarodowo, w tym wypadku na BullionVault, egzekwując jednostronne prawo do pobrania z powrotem z brytyjskiego konta bankowego BullionVault środków wcześniej wpłaconych za pośrednictwem czeku. Takiego prawa się nie stosuje w razie przelewu takiego jak amerykański wire transfer, w przypadku którego Ty i bank dysponujecie wystarczającymi środkami bezpieczeństwa chroniącymi Cię przed oszustami.

W sytuacji, w której jednak dokonasz płatności metodą, co do której prawo do anulowania płatności jest stosowalne, a Ty zapragniesz następnie wypłacić środki przed upływem okresu możliwości anulowania płatności (60 dni w przypadku amerykańskich czeków), będziemy wymagać od Twojego banku formalnego potwierdzenia, że wcześniejsza wpłata tych środków nie zostanie anulowana. Będziesz wobec tego w obowiązku przedstawić nam dane kontaktowe do konkretnych osób w Twoim banku, które mogą sporządzić nam takie potwierdzenie. W przeciwnym razie będziesz musiał odczekać, aż upłynie okres, w którym płatność może być anulowana, zanim dokonasz wypłaty środków z konta w BullionVault.

Wyrażasz zgodę na obciążenie Twojego konta za tę procedurę opłatą zgodną z publikowaną przez BullionVault taryfą, gdyby zaszła potrzeba nawiązania takiego kontaktu z Twoim bankiem.

Wypłacanie Twoich pieniędzy

Po przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji tożsamości Twojego konta, a także po nieodwołalnym uiszczeniu Twojej płatności, masz prawo dokonać wypłaty środków dostępnych na Twoim saldzie walutowym na Twoje połączone konto bankowe.

Zobowiązujesz się sprawdzić jeszcze raz poprawność swoich danych bankowych zarejestrowanych w BullionVault w momencie składania polecenia wypłaty środków w czasie zalogowanej sesji na koncie w BullionVault. Zobowiązujesz się zatwierdzić swoje polecenie wypłaty środków dopiero sprawdziwszy, czy przedstawione Ci przy tej okazji na ekranie dane bankowe Twojego konta są poprawne. Uznając, że środki bezpieczeństwa dotyczące wypłaty Twoich środków zostały w ten sposób spełnione, BullionVault prześle środki zgodnie z poleceniem na Twoje połączone konto bankowe przy użyciu systemu przelewów międzynarodowych SWIFT, brytyjskich przelewów krajowych CHAPS lub BACS bądź innego systemu powszechnie uznawanego za odpowiedni dla danego rodzaju przelewu.

BullionVault ma prawo odjąć koszt przelewu bankowego od sumy wypłacanej.

Jeżeli wypłacane prze Ciebie środki mają trafić poza granice Wielkiej Brytanii, a Twój bank sam nie należy do sieci SWIFT, zgadzasz się na ewentualność, że bank pośredniczący w Twoim kraju (który otrzymuje środki przekazane przez nas w ramach systemu SWIFT i następnie przekazuje je do Twojego banku) może odjąć od wysokości przelewu własny koszt jego obsługi w ramach normalnej bankowej praktyki.

Przyjmujesz do wiadomości, że BullionVault może potrzebować przeprowadzenia uzupełniającej procedury bezpieczeństwa, zanim pieniądze zostaną wysłane. Ewentualne opóźnienie będzie zależało od niedawnych operacji na Twoim koncie w BullionVault bądź innych okoliczności samego przelewu. Jeżeli konto było przez Ciebie walidowane bez zwłoki i Twoje konto bankowe było długo i stabilnie z nim połączone, to masz prawo oczekiwać, że Twoje środki walutowe opuszczą Twoje konto w BullionVault przed końcem następnego po złożeniu przez Ciebie polecenia wypłaty środków dnia roboczego.

Postępowanie w odniesieniu do niskiego salda

Ze względu na koszty związane z przelewami bankowymi, BullionVault nie wykona przelewów wychodzących o wysokości poniżej 100$ (lub ekwiwalentu w innej walucie).

W normalnych okolicznościach sumy poniżej tego progu są przechowywane do momentu reaktywacji konta, z wyjątkiem sytuacji, w której konto było puste - jeśli chodzi o złoto - i nieaktywne przez 2 lata, a mimo to pozostaje na nim walutowy ekwiwalent 20$ - wówczas BullionVault może zadecydować o przekazaniu tego niewielkiego salda, wraz z innymi takimi niewielkimi sumami, na wybrane przez nas konto organizacji charytatywnej zajmującej się dziećmi, w połączonym imieniu naszych klientów.

W przypadkach, w których niskie saldo wynika tylko i wyłącznie z naszej promocji, a konto nigdy nie było zasilone, ani tożsamość posiadacza konta zweryfikowana zgodnie z naszymi procedurami, wówczas po upływie trzech miesięcy saldo może być z konta usunięte i zwrócone do zasobów BullionVault jako niewykorzystana oferta promocyjna.

Nieuregulowane opłaty

Jeśli przechowujesz pewne saldo złota, ale Twoje saldo walutowe jest niewystarczające dla pokrycia np. naliczanych z czasem opłat za przechowywanie, BullionVault ma prawo odzyskać swoją należność poprzez sprzedaż Twojego złota, ale tylko w potrzebnej ilości, do najbliższego grama niezbędnego, żeby pokryć tę należność.

BullionVault bierze na siebie obowiązek poinformowania Cię z siedmiodniowym wyprzedzeniem o zamiarze sprzedaży jakiejś ilości złota w tym celu.Jeżeli w międzyczasie wpłacisz środki umożliwiające pokrycie tej należności, BullionVault odstąpi od sprzedaży jakiejkolwiek części Twojego złota.

Jeśli wypłacasz z konta jakąś sumę, a na koncie posiadasz jednocześnie nieuregulowane należności, BullionVault odejmie od wypłacanej sumy kwotę nieuregulowanych należności.

Poufność, pranie brudnych pieniędzy i połączone konto bankowe

BullionVault zostało zaprojektowane, by być bardzo bezpiecznym miejscem przechowywania legalnie uzyskanego bogactwa. Nie jest ani użyteczne ani bezpieczne dla ludzi piorących brudne pieniądze.

Ze względu na te dwie okoliczności - bezpieczeństwo i ustawodawstwo dotyczące prania brudnych pieniędzy, depozyty na konto muszą wpływać z jednego i tego samego konta bankowego, lub - ale tylko za wcześniejszą zgodą BullionVault, gdy konto było już ustawione - z drugiego konta bankowego, założonego pod dokładnie tym samym nazwiskiem (lub nazwiskami) i adresem, które staje się wtedy nowym kontem połączonym.

Ze względu na wymogi zarówno bezpieczeństwa, jak i prawa skierowanego przeciwko praniu brudnych pieniędzy, środki walutowe mogą opuścić konto w BullionVault wyłącznie w kierunku połączonego konta bankowego.

Nie istnieje możliwość transferu środków pomiędzy kontami w BullionVault, nawet jeśli konta te są w posiadaniu tej samej osoby (osób).

BullionVault uznaje Twoje prawo do poufności informacji uzyskiwanych przez nas, gdy dokonujesz weryfikacji swojej tożsamości. Gdybyśmy jednak w BullionVault mieli powody do podejrzeń, że za naszą pomocą dokonuje się próby prania brudnych pieniędzy, BullionVault będzie aktywnie współpracować z odpowiednimi władzami w ich wysiłkach mających na celu wykrywanie takich przestępstw. BullionVault przechowuje kompleksowe dane na temat wszelkiej aktywności w odniesieniu do złota i gotówki odbywającej się w ramach naszego systemu, w celu wsparcia władz tymi informacjami, gdyby zaszła taka potrzeba.

Twoje złoto

Forma i miejsce przechowywania

W każdym ze swoich skarbców BullionVault przechowuje jedynie złoto o potwierdzonej czystości, dostarczone przez uznawanych uczestników profesjonalnego rynku złota i w zgodzie z praktyką przyjętą na danym rynku.

Kruszec złoty, który kupujesz za pośrednictwem BullionVault, pozostaje w miejscu, w którym się znajdował w momencie, kiedy dokonałeś zakupu (wybierając jednocześnie lokalizację).

Złoto to jest przechowywane w postaci dokładnie zważonych i ponumerowanych sztab w formie ogólnie akceptowanej dla rozliczenia na danym rynku przez miejscowych profesjonalistów.

Sztaby te stanowi złoto inwestycyjne (w rozumieniu brytyjskiej ustawy Customs and Excise 701/21), a więc o czystości co najmniej 99,5% oraz o masie akceptowanej przez rynki profesjonalne.

Stosowane przez BullionVault jednostki rozliczeniowe złota wyrażają zawartość złota czystego.Zawartość czystego złota w każdej sztabie wynika z pomnożenia masy sztaby przez jej czystość.Wynikające z tego jednostki złota uwzględniane w rachunkowości BullionVault są więc złotem w 100% czystym, obliczanym w kilogramach i gramach.

Gwarantowana zawartość złota

BullionVault gwarantuje, że każdy gram znajdujący się na Twoim koncie jest gramem złota 100% czystości (tzw. fine gold - złoto czyste) sztaby o czystości 99,5% (lub wyższej), o potwierdzonej przez specjalistów próbie, przechowywanej w odpowiednim skarbcu.

Operator skarbców

Operatorem skarbców jest profesjonalna organizacja ciesząca się nawyższą renomą w branży, zajmująca się przeprowadzaniem procedury odbioru, przechowywaniem i dostarczaniem sztab złota, wszystko w ścisłej zgodzie z obowiązującymi profesjonalistów na danym rynku złota praktykami.

Via Mat International Ltd jest firmą zależną, należącą w całości do Via Mat International w Szwajcarii, która poprzez kontrolowane przez siebie w całości firmy zależne jest operatorem skarbców w głównych światowych ośrodkach obrotu złotem inwestycyjnym. Są to skarbce używane przez uczestników rynku profesjonalnego do przechowywania sztab w poddanym drobiazgowej kontroli otoczeniu.

BullionVault zaangażował Via Mat International Ltd do świadczenia nam usług w roli operatora skarbca w Londynie, a także - za pośrednictwem siostrzanych spółek należących do szwajcarskiej grupy Via Mat International - świadczenia nam usług w zakresie przechowywania złota naszych klientów także w Nowym Jorku i w Zurychu.

Via Mat gwarantuje BullionVault, że jej [tzn. Via Mat] status w branży profesjonalnego złota inwestycyjnego daje pewność zachowania przez złoto wysokiego stopnia integralności wymaganego przez rynek profesjonalny.

Czym jest bailment

Twoje złoto jest przechowywane w skarbcach znajdujących się pod kontrolą Via Mat na warunkach określonych w Umowie o przechowywanie [Storage Agreement] zawiązanej między Via Mat a BullionVault.

W umowie tej Via Mat uznaje, że Twoje złoto jest przedmiotem przechowania [w rozumieniu angielskiego terminu prawnego bailment].

BullionVault zobowiązuje się opłacać w Twoim imieniu należne Via Mat opłaty za przechowywanie i ubezpieczenie Twojego złota, dowodząc w ten sposób natury usługi przechowania świadczonej przez Via Mat jako bailment w rozumieniu brytyjskiego prawa.

BullionVault potwierdza, że bezpieczne przechowywanie Twojego złota ma strukturę bailment w celu (jedynym i wyłącznym) najsilniejszej i najprostszej ochrony Twojego tytułu własności do oddanego na przechowanie w profesjonalnym skarbcu złota.

Bailment w BullionVault

Wyrażasz zgodę na to, że dotyczących Twojego złota transakcji dokonujesz poprzez system BullionVault, a w chwili zakupu zostaje Ci ono w sensie prawnym dostarczone przez sprzedającego wewnątrz pomieszczeń Via Mat, przechodząc natychmiastowo w relację przechowywania [bailment] Twojej własności, zgodnie z instrukcją składaną wyłącznie za pośrednictwem BullionVault.

Od tego momentu Via Mat zgadza się działać jako custodian ("strażnik") Twojego fizycznego złota tak długo, jak długo nie złożysz (znów wyłącznie za pośrednictwem BullionVault) instrukcji rozwiązującej usługę przechowywania (bailment).

Wyrażasz zgodę na to, że - gdy transakcja odbywa się wewnątrz systemu BullionVault - złoto sprzedane zostanie w Twoim imieniu i z Twojego upoważnienia dostarczone kupującemu wewnątrz pomieszczeń zarządzanych przez Via Mat, co zakończy świadczenie dla Ciebie usługi przechowywania [bailment] ilości sprzedanej właśnie zgodnie z Twoją instrukcją składaną wyłącznie w BullionVault

Wyrażasz zgodę, aby zapisy i dane dotyczące zawiązania i rozwiązania stosunku przechowywania były przechowywane wyłącznie przez BullionVault, podczas gdy złoto fizycznie znajduje się przez cały ten czas w Via Mat.

Przyjmujesz do wiadomości, że Twój tytuł własności nie odnosi się koniecznie do jednej wskazanej sztaby, a do ściśle określonej ilości złota w określonym skarbcu. BullionVault potwierdza, że złoto, w którego jesteś posiadaniu, istnieje i znajduje się w skarbcu; będąc tam fizycznie, podlega możliwości podziału na mniejsze mierzalne ilości, które możesz podjąć ze skarbca w swoje fizyczne posiadanie, co jednak obciążone będzie opłatą za usługę wyciągnięcia złota ze skarbca.

Prawo do indywidualnego posiadania konkretnej sztaby

Będziesz miał możliwość posiadania konkretnej, określonej sztaby złota na swoją wyłączną własność.

Jeżeli posiadasz w jednym skrabcu ilość złota, która pokrywa się lub przekracza zawartość złota czystego w którejś z niezarezerwowanych sztab, wówczas możesz zdecydować się na posiadanie określonej sztaby na Twoją wyłączną własność.

Sam proces rezerwacji sztaby odbędzie się online. Wybrana sztaba lub sztaby staną się Twoją własnością w momencie, gdy przeprowadzisz tę procedurę, wybierając konkretną sztabę lub sztaby. Twój tytuł własności do sztaby będzie opublikowany na stronie internetowej, w Audycie Codziennym, pod Twoim pseudonimem publicznym.

Sztaba, którą w ten sposób zarezerwujesz, zostanie usunięta z puli płynności BullionVault - co znaczy, że oprócz Ciebie nikt tej sztaby w czasie, gdy jest zarezerwowana, sprzedać mógł nie będzie.

Będziesz mógł uwolnić tę sztabę (czyli zakończyć jej rezerwację), co również będziesz mógł uczynić online; uwolnienie sztaby umożliwi Ci sprzedaż tego złota za pośrednictwem strony BullionVault.

Akceptujesz opłaty za rezerwację sztaby zgodnie z publikowaną przez BullionVault taryfą.

Umowa o przechowywanie złota między BullionVault a Via Mat

Upoważniasz Bullionvault do działania w charakterze Twojego agenta aranżującego przechowywanie Twojego złota przez operatora skarbców - Via Mat.

BullionVault zaświadcza, że w "Umowie o przechowywanie" [Storage Agreement] Via Mat przyjmuje do wiadomości, że przechowywane na warunkach tej umowy złoto jest alokowaną własnością klientów BullionVault lub samego BullionVault.

BullionVault zaświadcza, że wyżej wspomniana "Umowa o przechowywanie" nakłada na Via Mat obowiązek dbania o to, by alokowane w ramach tej umowy złoto było dokładnie identyfikowane i posegregowane przez cały okres jego przechowywania.

BullionVault zaświadcza, że w "Umowie o przechowywanie" [Storage Agreement] Via Mat przyjmuje odpowiedzialność za złoto od momentu jego pełnego dostarczenia i kontroli listu przewozowego, poprzez transport, przechowanie i nadzór, tak długo, jak Via Mat z przechowywania, nadzoru i kontroli nie zrezygnuje na wniosek BullionVault o wycofanie czy wyprowadzenie złota ze skarbca.

BullionVault potwierdza, że zgodnie z "Umową o przechowywanie" [Storage Agreement] Via Mat zobowiązuje się, że - przed wykonaniem jakiegokolwiek wyprowadzenia złota ze skarbca - Via Mat jako jego operator ma upewnić się w sposób niezależny od nas, że (i) BullionVault opublikował na swojej stronie internetowej fakt wyprowadzenia złota ze skarbca, (ii) że zidentyfikowany właściciel posiada wystarczające saldo w złocie, by dokonać tego wyprowadzenia (zgodnie z tym, co stwierdza Audyt Codzienny), oraz (iii) że wyprowadzane w ciągu jednego dnia ze skarbca złoto nie przekracza 25 kg masy i 5% łącznej masy złota w tym skarbcu.

BullionVault zaświadcza, że zgodnie z postanowieniami "Umowy o przechowywanie" [Storage Agreement] wypowiedzenie przez Via Mat umowy o przechowywanie może mieć miejsce wyłącznie z poszanowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia.Gdyby w wypadku otrzymania przez BullionVault takiego wypowiedzenia na piśmie nie udało się w okresie przejściowym znaleźć żadnego alternatywnego miejsca przechowywania złota, wówczas BullionVault ma obowiązek poinformować Cię o tym na co najmniej 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy, aby dać Ci wystarczającą ilość czasu na znalezienie jakiegoś alternatywnego rozwiązania dla posiadania i przechowywania złota.

BullionVault zobowiązuje się nigdy nie czynić Twojego złota przedmiotem udzielonej komukolwiek pożyczki jakiegokolwiek rodzaju, zabezpieczeniem jakiegokolwiek kredytu, ani też podstawą derywatyw czy transakcji pochodnych niezależnie od ich rodzaju; złoto będzie dla Ciebie niezmiennie przechowywane w skarbcach Via Mat tak długo, jak długo nie złożysz BullionVault instrukcji jego sprzedaży lub wyprowadzenia ze skarbca.

Ubezpieczenie

BullionVault zobowiązuje się zapewnić Twojemu złotu ubezpieczenie od kradzieży i innych szkód, zgodnie ze standardami ubezpieczeniowymi przyjętymi na profesjonalnym rynku złota; koszt tego ubezpieczenia będzie wliczany w opłaty uiszczane z tytułu przechowywania Twojego złota.

BullionVault zaświadcza, że w ramach "Umowy o przechowywanie [Storage Agreement] Via Mat jest zobowiązana do dostarczania nam dokumentów stanowiących dowody niniejszego ubezpieczenia.

BullionVault zobowiązuje się udostępniać dowód ubezpieczenia swoim klientom poprzez publikowanie go na swojej stronie internetowej.

Dokumentacja własności

BullionVault przechowuje oryginalną dokumentację własności swoich klientów.Zmiany do danych dotyczących Twojej własności mogą zostać wprowadzone wyłącznie zgodnie z Twoimi własnymi instrukcjami, według postanowień niniejszego Regulaminu.

BullionVault codziennie, lub tak blisko rytmu codziennego, jak to tylko w praktyce możliwe, będzie publikować na swojej witrynie internetowej uzgodnione, zsumowane i wymienione pod pseudonimami dane dotyczące własności wszystkich klientów i każdego z osobna, we wszystkich skarbcach, a także posiadanych przez nich na posegregowanych kontach klienckich środków finansowych.

BullionVault udostępnia kanał RSS do Twojego konkretnego konta w zestawieniu Audytu Codziennego, dzięki czemu możesz uzyskiwać aktualizowane codziennie formalne dane o stanie sald Twojego konta przesyłane do Twojego ulubionego czytnika RSS każdego dnia.

BullionVault zapewnia, że co najmniej dwa inne, wzajemnie niezależne serwery przechowują duplikaty pełnej bazy danych BullionVault.

Każdego dnia BullionVault przesyła elektroniczną kopię tożsamości wszystkich klientów, ich pseudonimów i sald ich kont do swoich audytorów i do Via Mat. Ani jedni, ani drudzy nie mogą odczytać znajdujących się tam danych bez klucza rozszyfrowującego. Klucz ten jest przechowywany przez prawników BullionVault - jedna kopia znajduje się w ich biurze w Londynie, a druga w Nowym Jorku. Okoliczności i warunki udostępnienia przez nich tego klucza są następujące:

 1. Mogą go udpostępnić wyłącznie BullionVault, chyba że przestalibyśmy funkcjonować, a wówczas
 2. Naszym audytorom, chyba że przestaliby funkcjonować, a wówczas
 3. Likwidatorowi, chyba że taki nie zostałby wskazany, a wówczas
 4. Przedstawicielom Via Mat.

Postępowanie w odniesieniu do niskiego salda

Jeżeli niskie saldo wynika wyłącznie z oferty promocyjnej BullionVault, a konto nie było zasilone, ani też jego właściciel nie przeprowadził weryfikacji swojej tożsamości, wówczas po upływie trzech miesięcy braku aktywności saldo może wrócić do zasobów BullionVault jako niewykorzystana promocja.

Prawo do transakcji bezpośrednio na głównym rynku

Jeżeli Twoje saldo walutowe lub ilość posiadanego złota dają Ci możliwość rozliczenia się w jednostkach tak dużych jak jedna lub kilka całych sztab, oraz jeżeli Twoje zlecenie równe jest lub przekracza minimum, jakim można obracać na danym rynku profesjonalnym, masz prawo do transakcji kupna lub sprzedaży na owym rynku, ale tylko za pośrednictwem dealerów, z którymi BullionVault ma stałe relacje handlowe.

Lokalna jednostka złota w standardzie Good Delivery w Londynie i w Zurychu to zwykle sztaba o masie 400 uncji trojańskich (ok. 12,5 kg).

Lokalna jednostka złota w standardzie Good Delivery w Nowym Jorku to sztaba o zwyczajowej masie 100 uncji trojańskich (około 3,11 kg).

Korzystając z tego prawa, zapłacisz BullionVault normalną prowizję, jak również opłatę za pośrednictwo zgodną z naszą taryfą publikowaną na stronie internetowej serwisu oraz ewentualnie wszystkie dodatkowe koszty wynikające z transakcji (np. przewozu złota).

Jeśli zdecydujesz się skorzystać w tego prawa, BullionVault wystąpi w tej transakcji w charakterze Twojego agenta.

By z tego prawa skorzystać, powinieneś skontaktować się z BullionVault bezpośrednio drogą telefoniczną w normalnych londyńskich godzinach biurowych; zostaniesz wówczas poinformowany o szczegółach całej procedury.

Prawo do podjęcia złota ze skarbca

Dysponujesz prawem do wyprowadzenia swojego złota ze skarbca i z systemu BullionVault, ale przyjmujesz do wiadomości, że serwis BullionVault nie został zaprojektowany w celu dostarczania małych ilości fizycznego złota do rąk własnych klientów.

Twoja prośba o podjęcie złota ze skarbca będzie zrealizowana wyłącznie w formie całych sztab, sztabek lub monet bulionowych o różnych ale powszechnie na rynku akceptowanych rozmiarach, dobranych wedle uznania BullionVault.

Opłata za wyprowadzenie sztaby Good Delivery nie będzie większa niż 2,5% wartości sztaby.

Opłata za wyprowadzenie każdej innej ilości (a więc i formy) złota wyniesie nie więcej niż 7,5% jego wartości.

By podjąć złoto ze skarbca, będziesz musiał wykazać w sposób wiarygodny swoją tożsamość; BullionVault może także wymagać od Ciebie zwolnienia nas od odpowiedzialności w wypadku "kradzieży tożsamości" poprzez zakup odpowiedniego ubezpieczenia.

Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że prośby o podjęcie złota ze skarbca nie możesz kierować bezpośrednio do Via Mat.Twoje prawo do fizycznego podjęcia złota może być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem BullionVault, który jest odpowiedzialny za prawidłową identyfikację Twojej tożsamości i dysponuje środkami do jej przeprowadzenia.W zależności od ilości podejmowanego złota, możemy od Ciebie wymagać wskazania przez Ciebie lokalnego banku lub ekwiwalentnej instytucji, do której złoto ma być dla Ciebie dostarczone.

Przyjmujesz do wiadomości, że podejmując złoto ze skarbca możesz utracić anonimowość; transakcje fizycznego podejmowania złota mogą być monitorowane przez odpowiednie organy państwa.

Przyjmujesz do wiadmości, że podejmując złoto ze skarbca możesz podlegać opodatkowaniu, któremu w innej sytuacji nie podlegasz. Upoważniasz więc BullionVault do odjęcia odpowiednio sumy tych podatków.

Prawo do transferu złota do innego skarbca

Gdzie tylko międzynarodowe regulacje na to pozwalają, dysponujesz prawem transferu swojego złota w ramach BullionVault z jednej lokalizacji do drugiej, ale tylko w odpowiedniej formie całych sztab. Transfery tego rodzaju mogą być wykonywane tylko przez akredytowanych kurierów złota. Opłaty skarbców i kurierów za taką operację nie są stałe, dlatego koszty takie, płatne przez Ciebie, zostaną Ci przedstawione, gdy zwrócisz się z taką prośbą.

Gdyby sztaby z jednej lokalizacji nie mogły być uznane za Good Delivery we wskazanej przez Ciebie lokalizacji docelowej, zostaniesz obciążony kosztami sprzedaży tego złota i jego wymiany na złoto w formie w danym miejscu akceptowanej, bądź też przetopienia tego złota na sztabę w formie na danym rynku akceptowanej.

Oprócz bezpośredniego kosztu transportu, które będziesz miał obowiązek pokryć, BullionVault naliczy opłatę w wysokości 0,5% wartości transferowanego złota, nie mniejszą jednak niż 500$.

Przyjmujesz do wiadomości, że transfer złota może się wiązać z utratą przez Ciebie anonimowości, operacje takie mogą bowiem być monitorowane przez odpowiednie organy państwowe.

Przyjmujesz do wiadomości, że dokonując fizycznego transferu złota, możesz podlegać opodatkowaniu, któremu w innym razie byś nie podlegał. Wyrażasz tym samym zgodę na odjęcie przez BullionVault odpowiednich sum celem odprowadzenia tych podatków.

Procedury odnośnie podejmowania złota ze skarbca

BullionVault bierze na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa zapobiegających nieautoryzowanemu podejmowaniu złota ze skarbca.

Za wyjątkiem jedynie autoryzowanych transferów pomiędzy skarbcami BullionVault, do których przeprowadzenia klienci mają prawo w odpowiedzi np. na kryzys międzynarodowy - BullionVault zobowiązuje się, że ilość wyprowadzanego w ciągu jednego dnia z danego skarbca złota nie przekroczy jednocześnie masy 25 kg ani 5% sumy kruszcu przechowywanego przez BullionVault w danym skarbcu.

Każdorazowo, gdy tylko BullionVault potrzebuje autoryzować podjęcie ze skarbca ilości złota nie przekraczającej 25 kg lub 5% (obowiązuje większa z nich) sumy złota przechowywanej w danym skarbcu - np., by dokonać transakcji na rynku głównym - zobowiązuje się do zadeklarowania tego faktu na głównej stronie swojej witryny internetowej pod adresem https://Zloto.bullionvault.pl, jak również umieścić widoczny link do szczegółów informujących zarówno o ilości złota, która ma być podjęta, jak również publikujących pseudonim użytkownika (albo użytkowników), których złoto ma być wyprowadzone.

Niniejsze publiczne powiadomienie musi się ukazać nie później niż dnia roboczego poprzedzającego planowane podjęcie złota ze skarbca. Musi być widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę do czasu dostarczenia złota poza skarbiec.

Obowiązek dopełnienia publikacji powyższej informacji jest obowiązkiem BullionVault znanym Via Mat. BullionVault oświadcza, że Via Mat jest zobowiązana treścią kontraktu, by sprawdzić dochowanie tego obowiązku przed udostępnieniem złota do podjęcia go ze skarbca.

BullionVault ma obowiązek upewnić się, że - zgodnie z danymi opublikowanymi w Audycie Codziennym - zidentyfikowany za pomocą swojego pseudonimu klient posiada wystarczającą ilość złota, by je podjąć ze skarbca.

Obowiązek sprawdzenia tej zgodności przez BullionVault jest znany ViaMat. ViaMat jest zobowiązana treścią kontraktu do niezależnego od nas sprawdzenia, że zgodnie z danymi publikowanymi przez BullionVault w Audycie Codziennym klient ma w posiadaniu wystarczające zasoby złota, by pokryć ilość podejmowaną ze skarbca.

Realizacja Twoich zleceń

Potwierdzasz, że rozumiesz, w jaki sposób dokonywać transakcji oraz, że przeczytałeś i zrozumiałeś poszczególne aspekty odpowiednich operacji w systemie BullionVault wyłożone na stronach pomocy dostępnych online pod adresem https://Zloto.bullionvault.pl/help/index.do.

Rozumiesz, że możesz wprowadzać zlecenia kupna bądź sprzedaży złota w systemie BullionVault - w ilościach, cenach i lokalizacjach będących pod Twoją kontrolą, ale wyłącznie, kiedy dysponujesz już na koncie wystarczającymi środkami, by dokonać natychmiastowego rozliczenia transakcji.

Zgadzasz się, by Twoje zlecenia trafiały na serwery BullionVault umieszczane tam tylko przez Ciebie za pośrednictwem Internetu.

"Walidacja" zlecenia

BullionVault zaakceptuje Twoje zlecenia zakupu, jeśli tylko limit cenowy jest określony w walucie, której wystarczającą ilość posiadasz dostepną na swoim koncie, będąc zdolnym do natychmiastowego rozliczenia całej transakcji zakupu.

BullionVault zaakceptuje Twoje zlecenia sprzedaży z danego skarbca, jeśli tylko określoną przez Ciebie w zleceniu ilość kruszcu posiadasz dostepną we wskazanym skarbcu.

BullionVault zaakceptuje Twoje zlecenia, jeśli Twoje limity cenowe odpowiadają mniej więcej aktualnym cenom rynkowym.

Zlecenie będzie odrzucone, jeśli któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony.

Uzgadnianie zlecenia

Twoje zlecenia w BullionVault określają zawsze limit cenowy. Limit odnośnie kupna określa maksymalną cenę, jaką jesteś gotów zapłacić w ramach tego zlecenia; odnośnie sprzedaży, limit oznacza minimalną cenę, za jaką jesteś gotów sprzedać w ramach tego zlecenia.

Twoje zlecenia określają też limit ilości kruszcu wyrażony w kilogramach.

Otrzymując Twoje zlecenie, system BullionVault usiłuje automatycznie uzgodnić je ze zleceniami złożonymi wcześniej lub w tym samym czasie przez innych klientów, próbując dopasować limity obydwu klientów. System przeprowadzi transakcję po najbardziej atrakcyjnej dla Ciebie cenie, co znaczy, że będzie uzyskiwał najniższą możliwa cenę, gdy kupujesz, a najwyższą możliwą, gdy sprzedajesz.

Zlecenie złożone wcześniej uzgodnione ze zleceniem złożonym później uzyskuje cenę dokładnie zgodną ze swoim limitem.

Zlecenie jest natychmiastowo realizowane w takim stopniu, w jakim aktywne, złożone wcześniej zlecenia da się z nim uzgodnić i w rozmiarach, w jakich to tylko możliwe (czyli zgodnie z ilością określoną w mniejszym z nich), zanim jakiekolwiek inne zlecenie otrzymane w następnej kolejności zostanie zrealizowane. Ta część, która nie może być natychmiast zrealizowana, może być - na Twoje polecenie - pozostawiona aktywna dla innych użytkowników za pośrednictwem platformy wymiany, tak długo, jak nie zostanie anulowana lub nie wygaśnie okres jej ważności.

Twoje zlecenie oczekuje w kolejce za wszystkimi tymi zleceniami, które oferują atrakcyjniejszą dla drugiej strony cenę, a przed tymi, które oferują mniej atrakcyjną cenę. Oczekuje za wszystkimi ważnymi zleceniami oferującymi tę samą cenę, ale otrzymanymi przez BullionVault wcześniej, a przed wszystkimi ważnymi zleceniami na tę samą cenę otrzymanymi przez BullionVault później.

Wycofywanie zlecenia

Masz prawo w każdej chwili wycofać tę część każdego swojego zlecenia, która pozostaje otwarta i niezrealizowana na platformie wymiany.Otrzymawszy polecenie anulowania zlecenia, BullionVault musi je wycofać, tak, by nie zostało ono uzgodnione z żadnym złożonym następnie przez potencjalną drugą stronę zleceniem.

Przyjmujesz jednak do wiadomości, że gdyby inny użytkownik złożył przeciwofertę, która zgadzałaby się z Twoim zleceniem i wpłynęła do BullionVault zanim złożyłeś polecenie anulowania swojego zlecenia, zlecenia te zostaną uzgodnione i uzgodniona część zostanie zakupiona/sprzedana bez możliwości anulowania. Wycofana zostanie natomiast cała wciąż otwarta część zlecenia.

BullionVault może według własnego uznania podjąć decyzję o usunięciu Twojego zlecenia, jeśli jest ono zarazem starsze niż tydzień i określony w nim limit ceny jest w przypadku ceny sprzedaży o 10% wyższy od ceny aktualnej, a w przypadku kupna - 10% niższy.

BullionVault przyjmuje na siebie obowiązek natychmiastowego powiadomienia Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli z tego prawa skorzysta.

Informacja o transakcji i kontrakt

O każdym zrealizowanym zleceniu, jak również o każdej wyegzekwowanej części zlecenia, BullionVault będzie Cię niezwłocznie informował na zarejestrowany na Twoim koncie adres email.

Zamknięcie zlecenia - czy to przez jego całkowite wyegzekwowanie, czy to przez anulowanie jego otwartej wciąż części - będzie skutkować wysłaniem przez BullionVault na Twój adres email formalnego kontraktu na sumę wszystkich wartości sprzedanych/kupionych w wyniku tego zlecenia.

Rozliczenie

Upoważniasz BullionVault do traktowania Twojego zlecenia jako instrukcji natychmiastowego rozliczenia w przypadku zlecenia wyegzekwowanego (czy to w całości, czy częściowo).

BullionVault przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie całkowitej zdolności do natychmiastowego rozliczenia zleceń. BullionVault jest gwarantem, że każdy sprzedający jest zdolny dostarczyć złoto kupującemu w ilości, którą sprzedał, oraz że każdy kupujący jest zdolny zapłacić cenę swojego zakupu.

Rozliczenie w BullionVault ma miejsce ze skutkiem natychmiastowym w momencie transakcji.

Kupujący otrzymuje złoto, a sprzedający otrzymuje jej cenę netto (po odjęciu prowizji). Od salda walutowego na koncie kupującego odejmowany jest koszt transakcji wraz z prowizją, a sprzedający dokonuje w tym momencie prawnego dostarczenia (delivery) złota.

Dostarczenie złota odbywa się w momencie rozliczenia - poprzez zapis księgowy w systemie BullionVault. Wynikające z tego zapisu saldo na Twoim koncie stanowi prawny tytuł własności do tej ilości złota w odpowiednim skarbcu.

BullionVault informuje Via Mat (jako operatora skarbców) o Twoich potrzebach dotyczących przechowywania. Wewnętrzne dostarczenie złota klientowi kupującemu zawsze dokładnie się zgadza z równoczesnym odjęciem po przeciwnej stronie tej samej ilości złota klientowi sprzedającemu. Tak więc w odniesieniu do samego fizycznego stanu całości materiału, w wyniku natychmiastowego rozliczenia transakcji nie zachodzą w danym skarbcu żadne zmiany.

Płatność dochodzi do skutku przez zapis księgowy w systemie BullionVault.Wynikające stąd saldo walutowe na Twoim koncie w BullionVault stanowi Twoje aktywa walutowe złożone na posegregowanych klienckich rachunkach bankowych prowadzonych w banku Lloyds TSB.

BullionVault informuje i instruuje bank jako pośrednika przechowującego Twoje posegregowane środki walutowe. Otrzymaniu środków walutowych przez klienta sprzedającego towarzyszy w dokładnie tym samym momencie odwrotna operacja odjęcia środków z konta klienta kupującego. Tak więc w wyniku błyskawicznego rozliczenia na posegregowanym koncie w banku nie zachodzi zmiana sumy wszystkich zgromadzonych tam środków.

BullionVault gwarantuje, że rozliczenie finansowe następuje dokładnie równocześnie z dostarczeniem złota.

System BullionVault umożliwia Ci natychiastowy dostęp do nowych, zaktualizowanych sald złota i walut.

Każdego dnia roboczego BullionVault zobowiązuje się - jeśli to tylko praktycznie możliwe - publikować na swojej stronie internetowej pełne uzgodnienie sald walutowych i sald w złocie wszystkich klientów z odpowiadającymi im wyciągami z posegregowanych kont bankowych oraz listami sztab w poszczególnych skarbcach uzyskanymi od operatora skarbców, w obydwu przypadkach przed końcem dnia roboczego za poprzedni dzień roboczy.

Wielowalutowość i wybór skarbców

BullionVault akceptuje zlecenia dotyczące złota przechowywanego w kilku skarbcach i rozliczanego potencjalnie w kilku walutach. Zlecenie może być uzgodnione tylko z przeciwofertą wyrażoną w tej samej walucie i dotyczącą tego samego skarbca.

Mogłoby się zdarzyć, że złożone w danej lokalizacji i w danej walucie zlecenie dałoby się raczej uzgodnić z ofertami złożonymi w innej lokalizacji lub ekwiwalentem w innej walucie, BullionVault odrzuca jednak przyjęcie odpowiedzialności za przeprowadzanie tego rodzaju arbitrażu.

Ostrzeżenia o ryzyku

Poniższe zestawienia obejmują zagrożenia, które BullionVault uznaje za istotne, nie są to jednak listy wyczerpujące.

Ryzyko, które nie jest objęte odpowiedzialnością BullionVault

Zmiany kursu złota — Jesteś wystawiony na ryzyko potencjalnych strat wynikających ze spadku kursu złota w okresie w którym posiadasz złoto.To ryzyko znajduje się poza odpowiedzialnością BullionVault.

Polityka monetarna — Rządy państw i agencje rządowe w celu uzyskania stabilności waluty mogą podejmować takie decyzje jak utrudnianie lub opodatkowanie posiadania fizycznego złota na niekorzyść jego właścicieli. BullionVault udostępnia kilka lokalizacji, z których możesz wybrać jedną lub więcej. Polityka odpowiadającego danej lokalizacji rządu lub publiczne obawy przed tą polityką mogą wpłynąć na wartość złota przechowywanego w danej lokalizacji. To ryzyko znajduje się poza odpowiedzialnością BullionVault.

Niewypłacalność banku - Środki walutowe znajdujące się na Twoim koncie w BullionVault są zdeponowane na posegregowanych kontach w wysoko notowanym banku, jednakże ich bezpieczeństwo zależy w istocie od sytaucji banku. Każdy bank jest wystawiony na ryzyko upadku. W zależności od ogromnej ilości różnorodnych czynników, możesz być objęty rządowym schematem kompensacyjnym - możesz być uprawniony do kompensacji, jednakże warunki takiej kompensacji mogą być złożone, a jej realizacja - długotrwała.To ryzyko znajduje się poza odpowiedzialnością BullionVault. [Pamiętaj, że w momencie zakupu złota pieniądze weń zainwestowane nie są już wystawione na to ryzyko]

Kradzież tożsamości — Jeśli nazwa konta (login) i hasło dostępu zostaną przez kogoś przechwycone, będziesz wystawiony na ryzyko uzyskania przez osoby niepożądane dostępu do Twojego konta. O takim dostępie będziesz poinformowany w ciągu kilku minut za pośrednictwem wiadomości SMS, jeśli tylko Twój Alarm Przeciwwłamaniowy (Burglar Alarm) jest uaktywniony i konto ma wystarczające saldo.Będziemy Cię również informować o wszelkich zmianach w danych Twojego konta.Wypłata środków finansowych dokonana w wyniku przechwycenia przez osobę niepożądaną Twojego hasła dostępu będzie mogła być zrealizowana wyłącznie na Twoje połączone konto bankowe lub - w nazdwyczajnych okolicznościach - osobiście do rąk własnych, wówczas jednak odbędzie się to na podstawie weryfikacji tożsamości w oparciu o dokumenty, które przedstawiłeś nam w celu walidacji konta oraz z zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia BullionVault od odpowiedzialności (na koszt wypłacającego), które pozwoli na zrekompensowanie ewentualnych Twoich strat. W rezultacie tych zabezpieczeń, najpoważniejsze zagrożenia, jakie wynikają z kradzieży hasła to: (i) utrata prywatności i (ii) wprowadzenie szkodliwych zleceń do systemu BullionVault - które mogłyby zostać zrealizowane po jego wartości w danym momencie, podczas gdy nie było wcale Twoim życzeniem kupować czy sprzedawać akurat w tym momencie.Próby zmniejszenia w ten sposób części wartości Twojego konta na korzyść jakiegoś innego konta będą udaremnione lub cofnięte, jeśli tylko dowiemy się wystarczająco wcześnie, jak również będą skutkowały dążeniem do wykrycia i ścigania kryminalnej aktywności oraz udaremnienia zysków, o które w niej chodziło.BullionVault podejmuje te wysiłki, mając na celu minimalizację ewentualnych strat wynikających z kradzieży Twojej tożsamości, jednakże odpowiedzialność za nie nie spoczywa na Bullionvault, chyba że zostałoby wykazane, że kradzież tożsamości nastąpiła wskutek błędu popełnionego przez BullionVault.

Ryzyko płynności — BullionVault jest dostępne tylko dla swoich zarejestrowanych użytkowników, tak więc Twoja zdolność do konwersji Twojego złota na pieniądze zależy od obecności innego użytkownika zainteresowanego kupnem tego złota. Jest możliwe, że płynność "wyschnie", uniemożliwiając Ci na jakiś czas upłynnienie aktualnej wartości złota, które posiadasz w BullionVault. To ryzyko jest łagodzone przez oferowane użytkownikom posiadającym duże ilości złota prawo do sprzedaży na rynku profesjonalnym. W ten sposób wszyscy użytkownicy BullionVault, w tym również BullionVault jako takie, są silnie motywowani do tego, by w takiej sytuacji zacząć oferować ceny, starając się kupić to złoto poniżej jego aktualnej wartości, co by gwarantowało szybki zysk; w ten sposób naturalne siły rynkowe wyeliminowałyby w krótkim terminie okresowy brak płynności.Mimo wszystko jednak, BullionVault nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak płynności.

Dostępność systemu — Skomputeryzowana maszyneria BullionVault, z którą łączysz się za pośrednictwem sieci Internet, może okresowo być niedostępna. W takiej sytuacji może to uniemożliwić Ci dokonanie transakcji, której akurat w tym czasie pragnąłbyś dokonać. To ryzyko nie jest objęte odpowiedzialnością BullionVault.

Wyłączenia dotyczące ubezpieczenia - Ubezpieczenie będącego Twoją własnością złota jest objęte narzuconymi przez ubezpieczycieli wyłączeniami, w zgodzie z powszechnie przyjętą w dziedzinie fizycznej ochrony złota praktyką.Owe wyłączone zagrożenia wymienione są w świadectwie ubezpieczenia publikowanym na stronie internetowej BullionVault; są nimi takie np. wydarzenia, jak wojna atomowa.Te zagrożenia nie są objęte odpowiedzialnością BullionVault i stanowią ryzyko, które w odniesieniu do swojego złota podejmujesz, przy czym nic nie zwalnia BullionVault z obowiązku zapewnienia prawidłowej ochrony Twojego złota i bezpieczeństwa Twojej własności na powszechnie akceptowanym poziomie.

Siła wyższa — Zagrożenia opisane w ustępie Siła wyższa nie są objęte odpowiedzialnością BullionVault.

Zagrożenia objęte odpowiedzialnością BullionVault

BullionVault przyjmuje na siebie obowiązek ochrony Twojej własności przed różnego rodzaju ryzykiem i zobowiązuje się je minimalizować w sposób i w zakresie zgodnym z najlepszą praktyką biznesową.

BullionVault przyjmuje odpowiedzialność za niewywiązanie się z tego obowiązku - z zastrzeżeniem Wyjątków i ograniczeń odpowiedzialności sprecyzowanych w postanowieniach tego Regulaminu.

Fizyczna kradzież złota— istnieje taka możliwość, że złoto zostanie fizycznie skradzione ze skarbca przez zdeterminowanych złodziei.Operator skarbców przyjął na siebie obowiązek przedsięwzięcia odpowiednich środków bezpieczeństwa, jak również utrzymywania pokrycia ewentualnych strat, które mogłyby z takiego wydarzenia wyniknąć - czy to w formie zasobów własnych, czy też polisy ubezpieczeniowej.BullionVault przyjmuje na siebie obowiązek regularnego monitorowania, czy operator skarbców utrzymuje je na poziomie umożliwiającym co najmniej pokrycie wartości przechowywanego złota.

BullionVault przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie niewywiązania się z tego obowiązku - z zastrzeżeniem Wyjątków i ograniczeń odpowiedzialności sprecyzowanych w postanowieniach tego Regulaminu.

Kradzież pieniędzy klienta— istnieje możliwość, że środki walutowe znajdujące się na posegregowanych kontach klientów będą przedmiotem ich bezprawnego wyprowadzenia z konta za pośrednictwem systemu bankowego przez zdeterminowanych przestępców działających w obrębie systemu BullionVault.Każdy przelew wychodzący z konta klienta w BullionVault jest kontrolowany przez dwóch wyższych przedstawicieli BullionVault, którzy muszą zatwierdzić instrukcję przed jej wysłaniem, a uzgodnienie rachunkowych rubryk "winien" i "ma" za cały dzień znajduje się w gestii trzeciego przedstawiciela.

BullionVault przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie niewywiązania się z tego obowiązku - z zastrzeżeniem Wyjątków i ograniczeń odpowiedzialności sprecyzowanych w postanowieniach tego Regulaminu.

Zarządzanie kontami posegeregowanymi BullionVault— Gdyby system BullionVault nie zapobiegał zakupowi przez użytkownika większej ilości złota, niż ma do dyspozycji środków finansowych, bądź też sprzedania większej ilości złota, niż posiada, uniemożliwiałoby to sprawne funkcjonowanie kont posegregowanych i wywiązanie się ze zobowiązań finansowych w stosunku do wszystkich innych klientów.Cały software BullionVault został zaprojektowany tak, by taką ewentualność wyeliminować. Co więcej, BullionVault codziennie sprawdza swoje konta pod kątem prawidłowości w tym względzie. Ryzyko faktycznej straty materialnej jest niebywale małe, ponieważ gdyby jednak to się stało, nadmiar po stronie jednego klienta skutkowałby dokładnie tą samą odwrotną różnicą na innym koncie posegregowanym.

BullionVault przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie niewywiązania się z tego obowiązku - z zastrzeżeniem Wyjątków i ograniczeń odpowiedzialności sprecyzowanych w postanowieniach tego Regulaminu.

Zapisy księgowe BullionVault— Przechowywanie zapisów księgowych przez każde przedsiębiorstwo łączy się z teoretycznym ryzykiem, że jego wewnętrzne zapisy będą w pełni satysfakcjonować kierownictwo organizacji, ale będą się coraz bardziej rozmijać z rzeczywistością, przy czym problemy stają się widoczne dopiero wtedy, kiedy jest już po prostu za późno. To niebezpieczeństwo pojawia się zawsze tam, gdzie wzrasta stopień skomplikowania transakcji i dostępnośc kredytu, a żadna z tych okoliczności nie zachodzi w BullionVault. W innych przedsiębiorstwach ryzyko dotyczące zapisów księgowych jest statutowo regulowane przez obowiązek sporządzania rocznego audytu. BullionVault dodatkowo kontroluje swoje zapisy każdego dnia sporządzając codzienne zestawienie wszystkich danych i uzgodnienie stanu własności wszystkich klientów dostępne publicznie do niezależnej weryfikacji w Internecie.

BullionVault przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie niewywiązania się z tego obowiązku - z zastrzeżeniem Wyjątków i ograniczeń odpowiedzialności sprecyzowanych w postanowieniach tego Regulaminu.

Niewypłacalność BullionVault— Od marca 2007 roku BullionVault utrzymuje wystarczające środki pochodzące od udziałowców, by pokryć koszty swojej działalności przez 4 lata nawet bez jakichkolwiek przychodów przez cały ten czas.BullionVault jest więc tym samym niezwykle stabilnym finansowo przedsiębiorstwem.

Jednakże zawsze istnieje możliwość zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które mogłyby naruszyć finansową stabilność firmy i uczynić BullionVault niewypłacalnym.

Niewypłacalność BullionVault nie dotknie Twojego prawa własności do pieniędzy oraz złota przechowywanych na koncie w BullionVault, może jedynie spowodować pewne niedogodności i opóźnienia w podjęciu przez Ciebie tej własności.

Utrata danych— System BullionVault przechowuje dane w formie elektronicznej; istnieje możliwość ich utraty w wyniku dużej systemowej awarii maszynerii informatycznej. BullionVault prowadzi politykę utrzymywania zapasowych serwerów, co oznacza, że każdy komponent składający się na naszą zdolność przechowywania danych jest chroniony przez to, że posiada swój duplikat wewnątrz systemu BullionVault, a także w zasobach, które nie są bezpośrednio podłączone do serwerów BullionVault. Prawdopodobieństwo jednoczesnej utraty wszystkich kopii jest niezwykle niskie. Dodatkowo, system BullionVault co tydzień drukuje całkowite salda systemu, każdego tygodnia zapisuje wszystkie transakcje także na papierze, przekazuje zaszyfrowaną kopię danych zewnętrznym sejfom danych, zapewniając w ten sposób, że utrata danych pociągnie za sobą jedynie przejściowe niedogodności, a nie katastrofę. Co więcej, kopię publicznie dostępnego zapisu dotyczącego Twojej własności możesz zapisać na swoim własnym komputerze.

W razie śmierci

W przypadku Twojej śmierci procedury mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, pod którą będziesz podlegał w momencie śmierci.

BullionVault zobowiązuje się w takiej sytuacji postępować wobec Twojego konta zgodnie z treścią wiążących prawnie instrukcji ze strony administratorów Twojego spadku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy odnosić się do naszej procedury dotyczącej zamykania kont zmarłych klientów.

Niewielkie salda

Wyżej opisane procedury nie wykluczają możliwości, że BullionVault zaaplikuje odrębną procedurę w stosunku do kont o niewielkich saldach, w przypadku których koszt powyższego postępowania stanowiłby zbyt wysoką proporcję w stosunku do szacowanej końcowej wartości tej operacji. Administratorzy Twojego spadku mogą zostać poproszeni o ubezpieczenie całej operacji w razie zastosowania procedury uproszczonej.

Taryfa stawek

Obowiązujaca taryfa stawek BullionVault publikowana jest na stronie internetowej BullionVault (tutaj).

W normalnych okolicznościach opłaty, jakimi obciążane jest Twoje konto, są regulowane z dostępnych na saldzie Twojego konta środków walutowych.Gdyby należności, jakimi obciążone jest Twoje konto, przekraczały dostępne na nim środki walutowe, a Ty ani nie wpłacisz więcej pieniędzy, ani nie sprzedasz części złota, by uregulować należności, BullionVault ma prawo sprzedać część Twojego złota niezbędną do pokrycia tych należności.

Dostępność systemu i przestoje

System jest zaprojektowany tak, by działał każdego tygodnia nieprzerwanie od 9:00 rano w niedzielę do 5:00 nad ranem następnej niedzieli (czasu Greenwich).

Mogą się także pojawić planowe okresowe przerwy w funkcjonowaniu o innych porach - gdyby zaszła konieczność pilnych prac konserwacyjnych serwisu, które nie mogą czekać aż do weekendu.Jeśli to tylko możliwe, przerwy takie będą organizowane w porach zmniejszonego zainteresowania serwisem.

Gdy praca serwisu jest zawieszona na potrzeby zaplanowanej konserwacji, nie wpłynie to na zlecenie złożone wcześniej - jeżeli było ono aktywne w momencie rozpoczęcia przerwy, będzie ono takie również po jej upływie.

Gdyby doszło do nieplanowanej przerwy w funkcjonowaniu serwisu, w normalnych okolicznościach otwarta, niezrealizowana część aktywnego zlecenia będzie wycofana i będzie traktowana jak anulowana.

Będziemy próbowali informować Cię drogą poczty elektronicznej, jeżeli będziesz miał otwarte zlecenia w momencie nieplanowanej przerwy w funkcjonowaniu, jednakże natura takiej przerwy może spowodować, że stanie się to dla nas niewykonalne.

Przyjmujesz do wiadomości, że czasowe przerwy w funkcjonowaniu serwisu są na dłuższą metę nieuniknione w przypadku usieciowionych systemów komputerowych.Akceptujesz nasze warunki postępowania w stosunku do Twoich otwartych zleceń w razie przerw w funkcjonowaniu systemu.Rozumiesz, że umieszczając w systemie konkretne zlecenie jesteś wystawiony na ryzyko, które wzrasta w wypadku przerwy w funkcjonowaniu systemu - i akceptujesz to ryzyko.

Zewnętrzna regulacja BullionVault

BullionVault jest angielską Limited Company (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) regulowaną przez brytyjskie prawo o spółkach i prawo własności oparte na ugruntowanych zachodnich pryncypiach.

Odpowiedzialność regulatywna spoczywa na trzech wzajemnie niezależnych wykonawczych filarach prawa: (i) władzach śledczych, (ii) władzy prokuratorskiej oraz (iii) sądach.

 • Władzą śledczą jest London Metropolitan Police.Jest finansowana niezależnie z podatków publicznych i ma za zadanie prowadzenie śledztw, gromadzenie danych dotyczących przestępstw i przedstawianie ich rezultatów prokuraturze.Kradzież i oszustwo znajdują się w jej obszarze odpowiedzialności.
 • Władzą prokuratorską jest w Wielkiej Brytanii UK Crown Prosecution Service.Jest finansowana niezależnie z publicznych podatków i ma za zadanie pełnić rolę oskarżycielską w stosunku do przypadków łamania prawa udokumentowanych przez władze śledcze w stopniu rysującym perspektywę doprowadzenia do skazania.
 • System sądów kryminalnych przesłuchuje strony i świadków przypadków zgłoszonych przez prokuraturę, orzeka winę lub niewinność poprzez system ław przysięgłych i upoważnia sędziów do wymierzenia kary.Sądy również są finansowane publicznie z podatków.

Nie ponosisz żadnych kosztów zgłaszając przestępstwo, a obowiązkiem powyższych organów jest doprowadzić sprawę przed sąd, gdyby BullionVault czy jego przedstawiciele dokonali złamania prawa.

Możesz się ponadto odwołać do instrumentów prawa cywilnego, które może rozstrzygnąć spory między Tobą a BullionVault, gdyby któraś ze stron zarzucała drugiej złamanie warunków niniejszego Regulaminu.Wniesienie sprawy oraz obrona w sądzie cywilnym w normanych okolicznościach wiąże się z kosztami.

Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że - podobnie jak to jest z całym londyńskim rynkiem fizycznego złota - regulacje prawne BullionVault są inne niż rynku usług finansowych.

Współczesne przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe w Europie i Ameryce to zwykle firmy obracające instrumentami papierowymi zwanymi securities, które podlegają coraz głębszemu skomplikowaniu i złożonym mechanizmom prawnym.

Ponieważ BullionVault oferuje specyficzne środowisko całkowicie wolne od mechanizmów kredytowych i ponieważ przedmiotem transakcji jest w BullionVault całkowity i prosty tytuł własności fizycznego metalu, a nie oparte na papierze prawa kontraktowe, nasza aktywność znajduje się poza zdefiniowanym obszarem działania formalnych regulacji systemu usług finansowych. Dokładnie tak samo jest w przypadku całego profesjonalnego rynku fizycznego złota w Londynie.

Londyński profesjonalny rynek fizycznego złota - największy rynek złota na świecie - jest zamiast tego regulowany przez tradycyjne angielskie prawo własności (a nie przez brytyjskie Financial Services Authority [FSA]).

Uważamy, że oferuje to wszystkim jaśniejsze, bardziej zrozumiałe i lepiej umocnione w sensie regulatywnym otoczenie.W BullionVault jesteś właścicielem złota, a nie np. papieru w funduszu powierniczym.Prawo własności, które z tego wynika, jest o wiele prostsze, jaśniej uregulowane i nie podlega tak częstym zmianom, jak współczesne przepisy dotyczące securities.

Błędy

Błędy w zapisie danych

W wypadku administracyjnego błędu ze strony BullionVault, BullionVault jest upoważnione do wprowadzenia odpowiednich poprawek na Twoim koncie.

Błędy systemu transakcyjnego

Ani BullionVault, ani Ty, nie mamy prawa czerpać zysków z załamań systemu.

System BullionVault jest zaprojektowany tak, by uchronić klientów przed oczywistymi błędami i w tym celu odrzuca zlecenia po cenach za bardzo odbiegających od obowiązujących cen złota.Ten rodzaj ochrony zależy od uzyskiwania bieżących rynkowych cen kruszcu z całego szeregu źródeł elektronicznych.Jej efektywność jest do pewnego stopnia poza ścisłą kontrolą BullionVault.W wypadku, gdyby nie udało się ochronić uczestników w ten sposób, BullionVault i Ty nawzajem zgadzamy się, że po fakcie mogą zostać w granicach rozsądku wprowadzone pewne poprawki; ma to na celu sprawienie, by rynek, jakim jest BullionVault, oferował tak samo uczciwe warunki wszystkim jego użytkownikom.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

(a) następujące zabezpieczenia ustanawiają całość finansowej odpowiedzialności BullionVault (włączając wszelką odpowiedzialność za postępowanie czy zaniedbania pracowników BullionVault, jego agentów i podwykonawców) w stosunku do Ciebie w odniesieniu do:

(i) złamania warunków niniejszego Regulaminu

(ii) wszelkiej reprezentacji, oświadczeń, czynów niedozwolonych czy zaniedbań mających miejsce w ramach czy w powiązaniu z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

(b) W określonych prawem granicach niniejszym wyłączone są warunki i postanowienia prawa ogólnego z wyjątkiem warunków wynikająch z paragrafu 12 ustawy Sale of Goods Act z 1979).

(c) Nic w warunkach niniejszego Regulaminu nie wyklucza ani nie zmniejsza odpowiedzialności BullionVault:

(i) za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie BullionVault

(ii) wynikającej z paragrafu 2(3) ustawy Consumer Protection Act 1987

(iii) w żadnej kwestii, co do której unikanie lub próba unikania odpowiedzialności przez BullionVault byłaby ze strony BullionVault nielegalna

(iv) za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.

(d) Odnośnie punktów (b) i (c):

(i) Całkowita odpowiedzialność finansowa BullionVault w odniesieniu do zobowiązań kontraktowych, popełnienia czynu niedozwolonego (włączając w to zaniedbanie i złamanie obowiązków statutowych), wprowadzenie w błąd, odszkodowanie czy inne, wynikające z wykonania lub rozważania wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, będą ograniczone do wartości Twojego salda w środkach walutowych i w złocie;

(ii) BullionVault nie ponosi odpowiedzialności za straty czysto ekonomiczne, jak spadek wartości Twojego złota lub waluty, utrata zysku, niepowodzenie przedsięwzięcia, utraty reputacji i inne, czy to bezpośrednio, czy pośrednio, nie będzie też podlegać obowiązkowi jakiejkolwiek rekompensaty tego rodzaju.

Podatki

Jesteś odpowiedzialny za opłacanie właściwych dla Twojego miejsca zamieszkania czy obywatelstwa podatków, które wchodzą lub mogą wejść w grę w odniesieniu do zakupu, sprzedaży czy przechowywania złota, a także w odniesieniu do jakichkolwiek dodatkowych opłat (np. prowizji).

Siła wyższa

BullionVault nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niemożność wywiązania się z obowiązków w stosunku do Ciebie, jeśli owe opóźnienia czy niemożność wynikają z okoliczności niemożliwych do przewidzenia i znajdujących się w sposób zrozumiały poza kontrolą BullionVault, do których należą (ale ich nie wyczerpują) takie siły wyższe jak powodzie, pioruny, trzęsienia ziemi, strajki, niedobory, racjonowanie, awarie zewnętrzne, wojna, terroryzm, zamieszki, embarga, czy działania rządów lub ich agencji.

Język

BullionVault podjęło troskę, by tłumaczenia z języka angielskiego na inne języki, dotyczące procedur i kwestii operacyjnych, zostały wykonane z dbałością o odzwierciedlenie dokładnego sensu dokumentu w podstawowej i decydującej wersji językowej BullionVault, jaką jest tekst angielski.

Możesz się kontaktować z BullionVaut w każdym języku, w którym publikowana jest strona BullionVault.

Możesz złożyć skargę nieformalną w każdym języku, w którym publikowana jest strona BullionVault.

Możesz złożyć skargę formalną w każdym języku, w którym strona BullionVault jest publikowana. Dostarczysz jednak tłumaczenie na angielski, by umożliwić komitetowi rozstrzygającemu rozpatrzyć Twoją sprawę uczciwie, a więc na podstawie tego, jak została przedstawiona w Twoich własnych lub Twojego tłumacza słowach.

Rozstrzygnięcie sporu będzie mieć miejsce w języku angielskim. Zostanie Ci przedstawione w języku angielskim oraz w języku, w którym złożona została skarga.

Prawo

Prawem regulującym świadczenie usług przez BullionVault jest prawo angielskie i wszelkie ewentualne spory dotyczące naszej relacji będą rozstrzygane przez sądy brytyjskie.